You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 5 juli 2012

Öppet Almedalsmanifest för annorlunda tillväxt

Öppet Almedalsmanifest för annorlunda tillväxt


ref:DN/Debatt:Sverige måste bli bättre på miljöteknisk innovation, To 5 juli-12,av Carin Jämtin och Mikael Damberg


Min komment

Partikamrater Carin Jämtin och Mikael Damberg har skrivit en intressant och tänkvärd debattartikel.Deras förslag gäller säkert för de flesta små-och medelstora företag som är ute efter att innovera,producera och kommersialisera miljötekniska fysiska produkter med förbättringar för dagens marknader.För mig-som kämpat med bredare intresse: att förena nydanande grundforskningsperspektiv med politiskt,kulturellt och existentiellt perspektiv (med min enmans konsultfirma Vidorg då forskningsvärlden var ej öppen för ifrågasättande tankar av grundläggande karaktär)-finns det dock ett antal frågor som kunde ställas ang. författarnas fyrapunktsförslag.

Första punkten-offentlig upphandling av innovationer

Är det trovärdigt att myndigheter skulle upphandla/beställa strukturifrågasättande innovationer som angår deras grundläggande förutsättningar? Då jag presenterade mina förslag på otalika förbättringar på landstingens sätt att organisera sig och fungera i min första SINUS-uppsats-utredning 1990 (Ekonomisk Historia,Uppsala universitet) för det lokala sjukhusets avdelningschefer,kommenterade de-alldeles rätt-att bollen ligger hos politikerna,regeringen-ang. tex mitt förslag på en ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS) med dess förslag på flex-priser.Teoretiskt en relativistisk syn på den nu generella välfärdsmodellen som fungerar med ”politikerpriser”,oberoende eller tröga gentemot såväl utförarnas utbudsvillkor som patienternas efterfråga eller medverkan och incitament.Dvs. makro-innovationer sker på helt annan nivå än miljötekniska steg-för steg förbättringar.

Den andra punkten: Riskkapitalförsörjning i tidiga skeden

Här har författarna penning-perspektivet.För mig,som är intresserad av makro-innovationer eller -utvecklingsprojekt-som är bakom dylika och skulle skapa både annorlunda ekonomiska,politiska och allmänhetens efterfrågeintressen för att skapa sk. hållbar utveckling lokalt,regionalt,globalt med helt annorlunda perspektiv än det som dagens makroekonomer jobbar med (dvs. i stället för konjukturpolitisk syn och beaktandet av inflation tex, en kumulativ tillväxtmodell av NMEP där tillväxten betraktas fler-dimensionellt).Makro-tillväxtprojekt kan vara olika:
* ekonomiteoretiska som skulle stå bakom tex. reformeringsmöjligheter för Euron;
* politiska: genom ny människosyn skapa en ny kulturell klimat som skulle tex motverka terrorism eller skapa annorlunda bidrags-och lånesystem hos IMF eller annorlunda syn för stormakternas politik att blanda sig i råvarurika sk. utvecklingsländernas inrikespolitik för att skydda sina egna råvåruintressen;
* tekniska: skapa fler-stegs,internationellt utvecklingsprojekt för att ev. kunna komma åt helt annorlunda former av transportmedel,grundade på hypoteser i den nya fysiken som jag har funderingar på på det nya paradigmets grund (se min skrift,opublicerat-okommenterat i sk. Utvecklingsseminariet,Uppsala universitet,MVIII,1982).

Patent-rättigheter perspektivet är alldeles för enkelt processperspektiv för att kunna genomföra sådånt och dessutom för trögt och kanske grundat på en gammaldags syn på processerandet av ny kunskap i dagens värd (jmf. Open source-källkodsutveckling i dator/dataprogramvärlden).För den här typen av mer grundläggande innovationer,utgående från grundforskning,skulle sk. institutionella frågeställningar/förnyelser vara viktigare än pengar-se här mina tiudigare förslag på Tillväxttrianglar som stödinstitutioner för Riksbanken tex.Pengar är viktiga men räcker ej då det gäller att skapa social-ekonomisk-politiska processer för hållbar utveckling eller åtminstone för att få tillstånd starten för sådant socialt.

För det tredje angående kompetens kapital till inkubatorer.

Se förra punkten.

För det fjärde: Patentskyddet för små och medelstora företag.

Se andra punkten.Då jag tex. sökte varumärkesskydd för min nya derivata/projektbetalnings form/instrument M.O. (Management Option),gav Patent-och Registreringsverket ej mig det.Jag bedömnde att de var ej tillräckligt kompetenta för att förstå idén så jag skyddade namnet indirekt genom mitt firmanamn på Vidorg-privatkonsernens andra firma Förmedling M.O. Dessvärre har jag sedan fått lägga mitt firma/konsernbyggandet på is,då blivit angripen av oförstående myndighets och rättväsen tillämpningar som orsakat fördröjningar för genomarbetandet av mina sk makro-innovationer och -tillväxtprojekt ovan.Jag är inte trovärdig därför att jag har ej kunnat utveckla firman då dess egen sparade resursbas är angripen av omgivande miljön med dess penningintressen eller kortsiktiga myndighetssyn på innovationer.Bakom detta är gällande människosynen och dess fokusering på pengar som står mycket i betraktandet av din samhällsstatus och möjligheter att utvecklas som människa.

Då bakom mitt utvecklande av det nya vetenskapsparadigmet har varit en stark,sk. meta-motivation och tro på mig själv och strävan att hålla mig integrerad där jag utgår från en annan människosyn och sk. identitetsdefinition (utgår från ny utvecklingsteori där man antar även själs- och medvetande entiteter och deras utveckling i tiden -har ej att göra med religion utan med empiriska,ifrågasättande data och filosofisk analys av dem) och arbetar med bl.a. de värderingar som S-partiet har-därav mitt intresse att utveckla även partiet i mitt försök att reformera det på den nya,flerdimensionella människosynens grund- har jag orkat,även om arbetet på dessa flera ”fronter” har varit tungt och gått trögt.Tillsvidare har jag inte fått nämnvärt med penga-inkomster för det egentliga firmaarbetet:hitta nya tillämpningar för det nya vetenskapsparadigmet och därmed kunna visa att det är bättre än dagens,ca. 2.000 år gamla.Då man driver,bearbetar marknaden strategiskt och långsiktigt för att kunna förnya den-blir man inte tillfrågad! Men vi möts väl i partisammankomster om intresset nu börjar växa för annorlunda makro-innovationer/synpunkter på hållbar,fler-dimensionell tillväxt?

Avslutande tillägg

Min blogg här länkas ju till S-partiets bloggosfär,och det finns därmed möjligheter för reformvänliga s-medlemmar att ta del av mina kommentarer och förslag på annorlunda tillväxtpolitik.Om inget hörs/händer,väljer jag andra "fronter" som tex. återgå till studier och ev. forskarutbildning för att utreda om tiden blivit nu en annan än på -70-80-talet i fou-världen,eller fortsätta med firman eller litterärt? Tiden och kriser kan ju ev. öppna nya möjligheter här som det är svårt att planera om? Aktiv partiledarskap skulle nog skapa villkor för aktiv medlem att verka inom partiet-tex. i seminarier med föreläsararvode-och därmed påverka positivt till samhällsutveckling via politiken då tex media eller näringslivet varit tysta,men var möter man sådana proaktiva ledare nuförtiden?

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör

© Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar