You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 2 juli 2012

Välkommen med satsningar Mm..

Välkommen med satsningar Mm..


ref.
DN/Debatt:Med patienten i centrum blir sjukvården mer jämlik,To 28 juni 12,av medlemmar i Kommissionen för jämlik vård: Ilija Batljan,Hans Bergström,Laura Hartman,Anders Milton,Johnny Munkhammar,Annelie Nordström,Elma Ölmebäck

DN/Debatt:Öppenhet och mångfald avgörande för vår tillväxt,Sö 1 juli-12,av Erik Ullenhag,Imran Ahmad,Angeles Bermudez-Svankvist,Eva Karlsson,Peter Lundahl,Pierre Olofsson,Elisabeth Thand Ringqvist,Michael Wolf

DN/Debatt: Satsningar på de svaga när M rustar inför 2014,Må 2 juli-12,av Kent Persso,Per Schlingmann

The Economists/Special Report: Third industrial revolution ? - Automation-making the future: How robots and people team up to manufacture things in new ways,21st Apr 12,on webb at economist.com/node/21552897

DF Kompetens/Trendspaning:Värdet av produktivitet-siffrorna,220512,av Mats Janemalm och Per-Magnus Skoogh,on webb at dfkompetens.se/trendspaning/veckans-agile-spaning/2012-05-22_prod/index.xml?utm_medium=mailpilot&utm_campaign=mailpilot&utm_source=mailpilot


Sammanfattning

Två av Moderaternas viktigaste,nya strategiformulerande medlemmar och ansvarspersoner Kent Persson och Per Schlingmann har skrivit en intressant debattartikel om partiets nya profilering som ett modernt arbetarparti.Enligt mig-som alternativtänkare vars tankar framförda på mina bloggsidor tex har ej diskuterats offentligt i det öppna,svenska samhället-ter sig dock deras version av både arbetarpartiet som förnyelsens möjligheter för snävt.Jag välkomnar dock deras intresse för förnyelse och vill visa även med referenser till några andra DN- och andra media artiklar,hur deras förnyelse kan fördjupas vidare.Välkommen med nya satsningar,Moderaterna.

De nya Moderaternas portalparagraf

De två tunga Moderatstrategerna öppnar sin debattartikel på ett intressant sätt:
”Utmaningen är omfattande och för att lyckas måste vi fortsätta förnyelsen,skärpa samhällskritiken och utveckla en tydlig framtidsagenda”.
Gott och väl-bra formulerat som även jag som alternativtänkare som redan kommit med förslag på kan skriva under i mitt intresse att reformera S-partiet från gräsrotsnivå perspektiv: en arbetarklass intellektuell med omfattande,tvärsektoriell erfarenhet och tvärvetenskaplig utbildning,utan att för den skull ha kommit så långt i det nya,öppna Sverige där Moderaterna basar som dominerande regeringsparti.Då detta arbete-med tydligt och obetalt ansvar har pågått redan länge,sedan mina studentpapers om de nyformulerande tankarna om ett nytt,bredare vetenskapsparadigm sedan 1970-vill jag lyfta upp några frågeställningar som M-partiet kan jobba vidare med,med skarpare fokus,enlig mig.

1. Deras strategibetonad debattartikel slutar med en idealbeskrivning hur Modernaterna uppfattar sig själva och hur de ser landet Sverige och dess roll i världen.I det sistnämnda är vi överens-både det gamla S-partiet och det reformerade sådant såsom jag som gräsrotsmedlem skulle vilja den vara:
”Sverige har mycket goda förutsättningar...för framväxten av ett nytt samhälle.”
Som referens för detta hänvisar jag tex till de två refererade debattartiklar i DN ovan: dels om sjukvården som kunde göras mer jämlik,dels om arbetsmarknaden som skulle befrämja mer mångfalden.Jag har inte kommenterat dessa två artiklar av det skälet att mina webbkommentarer av okänd anledning lyckas ej komma fram digitalt på DN-sidor.Som utbildad it-tekniker i en AMS-kurs (då var senast arbetslös i slutet av 90-talet,början 2000-talet,med min omfattande arbetslivserfarenhet och tvärvetenskaplig utbildning och samhällsengagemang på flera fronter till trots) tolkar jag att DN har satt ett ip-nummerfilter mot mina inlägg? (Märk frågestecknet-dvs. It-spaning kan ta även andra former än de som diskuterats hittils i Sverige).

Så-för att diskutera om M-partiets syn på sig självt som ”ett parti som har blicken riktad framåt,som tar ansvar för ekonomin och förmår komma med nya,kreativa lösningar”-stämmer detta i verkligheten? Jag kan fråga här tex. Om deras idealbeskrivning ovan av dels Sverige som nation av öppenhet och förnyelsevilja och dels av M-partiet som sådan kolliderar med det faktiska-dvs.om det är en diskrepans-motsägelse emellan det sagda och det gjorda? Är Modernaternas politik konsekvent och koherent-dvs. arbetar partiet på ett entydigt sätt som förnyare och är deras förnyande politik grundad på en solid grund av arbetarpolitik eller ett paket av lösa huggskott-än dit angående arbetsmarknadens förnyelse såsom M-partiet ser det,än hit angående deras definition av grundläggande synpunkter på arbete och ansvarsfrågor?

2. Kent Persson och Per Schlingmann har som viktig ”portalparagraf” för partiet dess sk. Arbetslinje.De skriver: ”Vår bedömning är att den viktigaste frågan i valrörelsen 2014 kommer att bli vilket politiskt alternativ som har bäst politik för hur jobben kan bli fler.Jobbfrågan är därför helt central i vår färdplan mot 2014”.Min tes-eller påäng med min bloggsida här ang. analys av M-partiets två huvudstrategers debattartikel är att M-partiet varken representerar arbetarna eller har en trygg,stabil grund att stå på för att lyckas i förnyelsen av landet och dess olika samhällssektorer varav arbetslivet (med politikernas ansvarsperspektiv att förnya det) är bara ett.Jag hänvisar även till två intressanta artiklar om dels den tredje industriella revolutionen såsom den skrevs på en internationellt trovärdiga tidskriftens The Economist-sida.Dvs. det moderna arbetslivet datoriserar och robotiserar ännu mer och tyngdpunkten i arbetslivet skifts mot mer och mer behov av kompetens och utbildning.
Visst tar författarna upp även detta i sin hänvisning till skolan,men kunde man lyfta här upp mer av frågeställningar som andra debattörer har gjort på andra DN-sidor-se refererade artiklar om behov av mångfald i arbetslivet och om jämlikare förhållanden i sjukvården.
Om författarna-inklusive statsministern-är så intresserade av förnyelsen,varför är de då tysta om mina tankar som utgår från en helhetsförnyelse-grund-från utgångspunkt av ett nytt,bredare vetenskapsparadigm? Var finns stöd för ny grundforskning med detta nya vetenskapsparadigmet? Varför framställs frågan om arbetslinjen på ett enkelt sätt som fördunklar den-den förnyelsetrenden som beskrivs så bra i The Economist och som undertecknad förkroppsligar: intresse för kunskapsproduktion.

Arbetslinjen

De definierar ju M-portalparagrafen ovan (”hur jobben ska bli fler”) och den moderata arbetslinjen följande: ”det ska löna sig att arbeta och ta ansvar-det är arbetslinjen”. I praktiken fortsätter de på gamla spår: löstryckta satsningar än dit-än hit-utan en helhetsförnyelse-grund såsom jag föreslår för S-partiet och dess reformering.Jag förstår mycket väl,att moderaterna är inte intresserade att reformera S-partiet,men av det följer inte att man ska vara tyst om det helhetsalternativet som föreslagits i en demokratisk anda på mina bloggsidor,men som i praktiken-trots idealbeskrivningar hur Sverige eller M-partiet är-i praktiken försöks tigas ihjäl av även Moderaterna eller i bästa fatt förskjutas långt in i framtiden?

Låt mig ta först upp portalparagrafen ovan.För mig som läst Öststatskunskap vid Uppsala universitet i mina samhällsvetenskapliga del av studier,liknar detta fd. Sovjet-statens sk. extensiva tillväxtpolitik som misslyckades och varvid Sovjet-staten kapsesade (det var även andra skäl för detta-tex.kapprustningskostnader gentemot USA-som jag ska inte ta upp mer här).Det är inte antalet jobb som ska räknas-ej heller jobbade timmar-utan hur produktivt är resultaten av arbetet.Och om det är så,kan man då försöka lösningar på arbetslösheten på helt ny grund?
Här vore det bra att läsa även vad den refererade artikeln ovan från DF Kompetens säger om detta.
Författarnas påäng där är att det är teamets kompetens och arbetsresultat som ska räknas.Detta stöder även andra DN-artiklars innehåll ovan: i det nya Sverige ska även de personers synpunkter och arbete som representerar andra etniska gruppers än den majoritetsgruppens-som statsministern så dunkelt framställer med sin diskussion om ”etniska svenskars” nämnas och lyftas upp.Var finns diskussion om mina förslag på ny samhällsmodell av delvis marknadsstyrd offentlig sektor som jag lyfte upp redan 1990 i min tilltänkta C-D-uppsats-utredning om det lokala LUL-landstinget som utkristalliserades i förslaget om denna förnyelsebehov för att kunna effektivisera och modernisera sjukvården och den offentliga sektorn? Är modernaternas bild av Sverige bara en idealsyn eller vill dem jobba effektivt och produktivt då detta skulle kräva att de ser även andra än majoritetsgruppens deltagare som diskussionspartner eller konsult eller samhällsentreprenör vars tankar skulle bemötas och lyftas upp och tillsammans arbetas genom för att lyfta landet?
Statsministern Fredrik Reinfeldt är dock i god sällskap här då tidigare S-statsministrar sedan 1970 tog ej heller upp dessa frågor eller förmyelsemöjligheter från det nya vetenskapsparadigmets synpunkter och därmed födröjt förmyelsen nu drygt 40 år.Det som är nu intressant är om M-partiet öppnar sig,eller om de vill välja jobba med förnyelsen på samma sätt som andra etablerade politiker gör annanstans ute i världen och utan att ha kunnat leverera resultat till verklig förnyelse.Se här USA:s ekonomiska situation,EU:s kriser samt politiska kriser (terrorism mm) då det gällande vetenskapsparadigmet har ej kunnat leverera en sådan människosyn som skulle visa världens folk varför solidaritet vore bra att ha och hur den skulle kunna fungera bättre,med nya,bredare paradigmet som grund.
Att Moderaterna fortsätter på samma spår av förträngning av fundamental förnyelse som tidigare politiker generationer gjort i Sverige i regeringsställningar,visar bara att vad munnen säger och vad handlingar gör är två olika saker.Den riktiga arbetartraditionen utgår från erfarenheten av arbetslivet även från ”botten”-från gräsrotsmedlemsnivån- och med betonandet av folkbildning och solidariet-två viktiga traditioner inom socialdemokratin,vars grundantanganden är vidare än Modernaternas ”arbetslinje” då de utgår från frihet,jämlikhet,jämställdhet och solidaritet.Det som är intressant med mitt förslag att reformera S-partiet vore att visa att hur dessa värderingar kan även argumenteras för med vetenskap och med deras data och metoder.

Vidare: är Moderaternas ”arbetslinje” tillräckligt bred för att kunna inlemma sådan förnyelse som skulle behövas för att kunna lösa arbetslöshetens gissel i det nya samhället där den tredje industriella revolutionen gör sig gällande? Dvs. behöver vi en helt ny ekonomisk teori för att kunna lösa detta problem? Och om så – kan man göra detta på den grund som det gällande vetenskapsparadigmet anger som tex.i definition av arbete och produktivitet? Jämför här mina förslag på en ny värdeteori (framlagd i mina tilltänkta men censurerade/refucerade studentpapers i Socialantropologi och Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet) samt en ny modell av produktivitet.DF Kompetenspaper lyfter just upp sådana frågeställningar som tex påängterandet av teamets produktivitet som det bästa sättet att höja ROI-investerade kapitalets resultat.
I mitt fall-i mitt försök att komma genom med det nya paradigmet har det ju bemött avsevärda svårigheter,varom man kan läsa på mina tidigare bloggsidor: likgiltighet,tystnad,försök att stämpla som en form av marxism,stöld av satsade firmainvesteringar från en myndighets sida stödda av rättsväsendet i Sverige,blindhet från regerande politikernas sida.Kan man koppla detta med deras syn på ansvaret och incitament? Det vill säga passiva och aktiva motståndares syn på ansvaret och syn på sig själva-vilket kommer fram i deras människosyn och dess praktiserande i deras värderingar och handlingar.Vilka ställs i ansvar för de sociala kostnader som arbetslösheten kostar i sk. förlorade generationer? Eller vilket ansvar tar Sverige att det nya paradigmet möter sådana arbetsmiljövillkor att dess genombrott fördröjts nu drygt 40 år och tycks viljas fortsättas att göra så även i framtiden,med landets passiva regeringar då världen ropar efter förnyelse eller annorlunda idéer för att kunna lösa sina kriser ? Vem tar ansvar här?

Global konkurrens men även dess krav på öppenhet

De två moderata chefsstrategernas syn på global konkurrens är intressanta.De tar upp alldeles riktigt behov av förnyelse för att förstärka villkoren för företagande ocn entreprenörskap och vidare dessas samhälleliga miljö såsom behov av god infrastruktur.Det som hindrat mig-i mitt försök att bygga upp min konsultfirma Vidorg för en privat koncern-har varit frånvaron av stabila spelregler och kompetent,rättvist behandling från myndigheternas sida.Detta kan vara beroende av min sk.status som samhällsmedlem - dvs som andra klass medborgare med annan etnisk bakgrund.Denna tolkning är för mig förståelig då jag har följt spelreglerna,med mina motparter har ej gjort det trots idealbeskrivningar av vetenskap,av myndighetsutövande,av rättsväsendet ”för alla medborgarnas rätt/behov/ mm”.Hur väl rimmar tex Modernaternas EU-politik ihop med deras syn på global öppenhet och solidaritet? Om partiet vore ett riktigt arbetarparti då skulle väl Moderaterna utbilda folket i att se att öppenhet i EU-frågor vore att föredra.Att € (euron) kan reformeras grundligare med hjälp av det nya vetenskapsparadigmets nya teorier och politiska konstruktioner och handlingar som jag skrivit om tidigare men de etablerade politikerna varit tyst om och bara delvis öppnat sig för i sitt ”backande in i framtiden-sätt” som enligt min tolkning är bara ett sätt att hålla sig själva i makten så länge som det går och inte bry sig om om man därmed fördröjer förnyelsens genombrott.
Om ansvarsfrågor möter härvid även sociala och miljöansvar och en tidsdimension,behöver man då även ha en annorlunda syn på arbetet och lösandet av arbetslösheten? S-partiets syn är intessant att märka i detta sammanhang: de tar hänsyn även förutom politikernas ansvar,även behov av samarbete med näringsliv och forskning.I mitt förslag utvidgas detta även vidare i samarbete med media och kulturliv-trots mina erfarenheter på dessa ”fronter” av mitt framtidsinriktade förnyelsearbete,som jag fått 0 kr hittils betald för och fått finansiera själv genom hårt privat sparande och privata lån,vilka sedan exproprierats(dvs.blivit stulna) av samhällsmyndigheter.Se först samhället som det fungerar för att kunna förnya det Kent Persson och Per Schlingmann ! Leda landet statsministern mm. m inistrar,ej endast regera.

Men sammanfattningsvist: rubriken bådar gott-kanske M-partiet ändå börjar satsa på en ny,helhetsmässig grund? Välkomna.


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör

© Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar