You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 4 maj 2014

”Churchill II” i media-och politisk närvaro

”Churchill II” i media-och politisk närvaro

Eller: hur den svenska alternativtänkaren vill göra ett media-och politiskt experiment för att belysa vad det nya,kalla kriget egentligen handlar om och hur det kunde kväsas innan det bryter ut. (Experimentet består att se,hur och om dagens debatt av politiska ledare i kväll,i Sverige, lyfter upp teman för detta blogginlägg. Om ej-ja,då har varken media,internet,eller sociala livet fungerat i Sverige på ett ömsesidigt sätt).

Ref.

SvD/ledare:”Miljardärer är inte problemet”,Sö 4 maj-14,av Tove Lifvendahl,politisk chefsredaktör SvD

SvD/Op-Ed-artikel:”Största miljöproblemet är inte global uppvärmning”,Sö 4maj-14,av Björn Lomborg,chef för ThinkTank Copenhagen Consensus Center och adjungerad prof. Vid Copenhagen Business School

SvD/Op-Ed-artikel:”I Tallinn känner man Putins avsikter”,Sö 4 maj-14,av Mats Johansson,riksdagsledamot (M) i utrikesutskottet,Sveriges Riksdag,ordf. I tankesmedjan Frivärld

SvD/Brännpunkt:”Fryst bidrag hot mot klimatavtal”,Sö 4 maj-14,av Mathias Friman,forskare,och Björn-Ola Linnér,professor,båda vid Centrum för klimatpolitisk forskning,Linköpings universitet

Förord

Det händer mycket just nu. Den globala finanskrisen sedan 2008 lättar men är ingalunda överstökat med säkerhet; det pågår-som alltid har gjort-krig i olika delar av jorden där lokala maktklick griper våldshandlingar mot sin egen befolkning på allehanda skäl (religiösa,etniska,hotelser från grannländer mm); EU vinner stöd i Europa då flera länder vill ansluta sig trots att det finns fortfarande stora klyftor kvar socioekonomiskt och kulturellt vilket hindrar den gemensamma visionen om enat Europa att materialisera sig. Och sedan-det här gamla,historiska: Ryssland känner sig hotad av västländer i sin strävan att både lösa interna kriser och hävda sig som en av världens stormakter,som den var i dess förra skepnad.

En av författarna ovan-Mats Johansson- skriver om ”ett Churchillskt ögonblick” där det definieras i hans version endast som fast hållning mot Ryssland i den pågående krisen i Ukraina,vilket i hans version definieras som ett första steg i det nya,kalla kriget.

Jag-ävenom jag har ej varken intresse eller vill göra mig själv värd image av Churchill-hävdar att det churchillska ögonblicket är mycket större än så. Jag-som ”Avatar of Synthesis”-ser att Churchill II :s stora jobb och utmaning är att se de stora farorna som hotar freden i både Europa och globalt och lösa dem-genom-ja,just med en syntes. Ej genom fredsapelleringar,negativ reciprocitets åtgärder mot Ryssland som bara ger ytterligare bränsle åt den krigiska situationen i Ukraina vilket i värsta fall kan leda till det som var meningen att undvika med EU-ett stort krig igen i Europa. Ej heller genom bidragssystem i någon global klimatfond som funktionellt,analytiskt tänkande experter och politiker har snickrat åt världens folk i önskan att vända klimatkrisen innan den slår ut i full blom och ytterligare ökar desperation och social-ekonomiska konflikter på jorden. Därav min rubrik ovan:

”Churchill II:s jobb är att leverera och förena olika,skilda åsikter,ideologier,maktintressen,negativa tillstånd socioekonomiskt och forskningsresultat i ett positivt krig-för jorden. Innan argumenten släcks och känslorna och auktoritära beteenden och handlingsvillkor tar över och leder oss till nuvarande mänsklighetens död. Ävenom det sistnämnda skulle hända ändå-ska vi inte vara klena i våra hjärtan och handlingsfrihet utan kämpa ända in i sista,tills segern är vår.

Miljardärers bidrag till ett positivt krig

Svenska Dagbladets politiska redaktör Tove Lifvendahl har skrivit en läsvärd ledare om pengarnas makt i samhället,om attityder mot miljardärer som finns i ett fåtal i Sverige (det näms 136 aktuella sådana,men då har man ej räknat in potentiella sådana,med kunskapskapital-de som det Svenska Näringslivets skojiga annons i samma tidning nämner om som ”jobbskaparna”-se även min tidigare bloggartikel om superentreprenörerna och myndighetspraktik som ev. möter sådana här i Sverige).

Tove ser framåt och föreslår både önskvärdheten av nya attityder i landet Sverige gentemot miljardärer,som ny slag politik från makthavarnas sida. Om näringslivs politik kunde förena både kompetens,strukturellt öppna,dynamiska system och positiva attityder mot entreprenörer,jobbskaparna,skulle miljardärer säkert både skapa fler företag i Sverige (globalt om sk. superentreprenörer) och ge bidrag för att befrämja olika sakers tillstånd som de känner sig för eller har själva brottat med i sitt liv innan de blev miljardärer. Själv skulle jag-om jag blev sådan-ge bidrag både för kvinnoorganisation (eller stiftelse) för kvinnor som blivit utsatta för olika typer av våldshandlingar,för forskning för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet,1 % bidrag till FN och ev. till mer. Ävenom jag är realist-sedd mot mina tidigare erfarenheter här i landet som invandrarintellektuell och firmabyggare-har jag ej givit upp hoppet än och kämpar vidare på mina ”fronter”: i fou-livet (ej längre nog i detta liv),politik (eventuellt),i näringslivet (får se om myndigheter kan frångå från sina negativa,ensidiga,tidigare beslut) och i kulturlivet (eventuellt via Amazon och dess svenska marknad).Jag har planer,jag har strategier för dylikt,och även viljan att växa även själv som människa för att lyckas. Och ävenom jag skulle inte lyckas,skapar dylik kamp mening i mitt marginalliv,i det liv som andra anser passa för sådana som mig-syntetiskt tänkande alternativtänkare som vill förnya världen med ett nytt vetenskapsparadigm och som därför kan upplevas som hot av den makten som tänker kortsiktigt (och därmed är i själva verket maktlös).

Analys av Rysslands krigiska hotelser

För att skapa relevans för min benämning av ”Churchill II” och hans/hennes egentliga insats-att definiera det nya,kalla kriget annorlunda och förena människor i kamp mot den-på ett unikt sätt som de rådgivare och politiker som använt sanktioner mot Ryssland eller vissa kretsar i dess maktsystem ej kunnat göra då krisen bara eskalerat-ska jag ge en annorlunda bild av orsaker för det som händer i Ukraina.

1. Det kan mycket väl vara så att det är en västvänlig klick i Ukraina som blickar mot EU. Under tiden-innan dess-har man marginaliserat genom etniska fördomar de rysktalandes villkor i landet. Putin och hans anhängare ser därmed en chans att införliva eller försöka göra det vissa områden i Ukraina tillbaka till Ryssland. Föredetta imperietänkandet har fortfarande sina anhängare kvar i landet,och om Putin lyckas att väcka nostalgiska känslor igen genom externa förvärv av forna landsdelar,glöms det stora,aktuella problem som landet har just nu. Och därmed sitter man själv kvar i makten.

2. Rysslands har nämligen i sitt förra imperieskede satsat på sk. extensiv ekonomisk politik genom stora byggnationer av kraftverk,infrastruktur,jordproduktionsenheter mm. komplex som man försökte både styra och planera. Brister i planekonomins hantering av information (omöjligt) inklusive interna,politiska kamp inom det härskande kommunistpartiet och allslags slentrian och korruption gjorde dock att den stora makro-ekonomin i ultimat form-som ett slutet system med rigorösa regler som ofta arbetade även mot människornas egna upplevelser och erfarenheter-misslyckades. Arv från Sovjet-tiden är det stora beroendet av några enstaka sektorer i näringslivet: av olje- och gasindustrier. Militärindustrin ses därför som en möjlighet att få igång bättre ekonomiliv i landet just nu.

3. Då EU vill förnya sin energisektor,breda ut sig ytterligare på nya östliga områden,och Nato finns kvar,finns det all anledning för Putin administrationen att känna sig hotad. Om EU lyckas i förra,skulle det betyda att Rysslands ekonomiliv blir ännu sämre. Därför kan timingen av krigiska hotelser ses som en strategi för att försöka skrämma bort EU-inklusive Ukraina-från dylikt.Och då EU försvarar sig att fortsätta göra sig oberoende av rysk olja och gas,blir hotelsespiralen negativ och kontraproduktiv,vilket leder makthavarna på alla håll till ytterligare desperation och vankelmod.

Hur ska jag då bedöma Rysslands och EU:s och USA:s möjligheter att lösa nuvarande kris-eller första steg för kalla kriget som Mats Johansson ser det? Om båda partnergrupper i konflikten härdar sig i sin negativa reciprocitets-tro (alltså ömsesidigheten som är ej bra,som ger ej långsiktiga lösningar) och fortsätter ”slakta sina bönder” i det krigiska schackspelet som gammaldags militärstrateger ser kriget att vara (se Churchills unika lösning: vädjan till uppoffringar,vision,och realistiska handlingar),finns det en riktig fara för ett stort krig i Europa. Troligtvis skulle det göra att den bräckliga ekonomiska tillväxten dyker igen och det breder sig ut en riktig,riktig kall period på jorden. Då ekonomier hämmas,uppstår allsköns samhälleliga konflikter i olika samhällen: religiösa,etniska,rasistiska mm. Rörelser som splittrar samhällsdugligheten och hindrar den hållbara tillväxt som skulle behövas då man betraktar jordens stora problem: klimatkrisen,fattigdomen och dåligt fungerande,gemensamma institutioner som FN.

Churchill II:s ”gordiska hugg”

1. Om jag skulle använda mina filosofiska argument skulle jag kunna använda först det första axiomet i mitt nya vetenskapsparadigmet. I mitt fall vore det i ontologin (jämför Spinoza som försökte dylikt i etiken område)-läran om verkligheten och dess struktur. Axiomen om enhet och härledning av handlingar ur den. I det tillstånd som råder vore det centralt att knyta ihop både Rysslands inre tillstånd,EU:s motsvarande (se mina tidigare blogg hur jag skulle vilja se att tex. Euron skulle kunna reformeras),sociala och ekonomiska trender i både väst och öst och de följer som den gemensamma,bakomliggande krisen-klimatproblemet-orsakar.

För att denna artikel skulle inte bli för omfattande och därmed för svår att kunna fattas,skriver jag ej mer om detta.

2. Kontinuitet-axiomen: lösningen av klimatkrisen genom bidragssystemet och hoppet att därmed kunna lösa det bakomliggande,strukturella problemet (det ekologiska,sk.negativa fottrycket,inklusive utarmande av den mångfald som behövs för framgångsrikt ekosystem,vilket omöjliggörs av ensidig ekonomisk teori som ser ekonomin som styckvisa transaktioner,utan bakgrund tex till samhällets relation till naturen eller önskvärda sociala tillstånd i samhällen (positiv incitament i samhällsmodell tex som påverkar hur man format skattesystemet,sociala bidragssystemet, osv- se min tidigare diskussion och förslag om det).

Man kunde fortsätta fondskapandet men med bättre instrument. Här hänvisar jag kort om möjligheten av att använda mitt nya M.O.projektbetalningsform eller derivatinstrument,som kunde tillämpas i tex. M.O.-miljöfond (ej gratis naturligtvis-hur skulle jag kunna bli miljardär annars?).Varför ej i London tex.,forna Churchills födelseland?

3. Evolutions-axiomet: Rysslands ekonomi kan utvecklas; EU:s likaså; globalt politiskt multipolärt -politiskt system kan utvecklas om man förmår förnya FN. Gemensamt: enligt den nya människosynen i det nya vetenskapsparadigmet är människan både av fysisk kropp och mental-etisk själ-ande entitet (varelse).Om vetenskapen öppnar sig för nya,oförklarliga empiriska data i parapsykologi och delvis även i andra vetenskaper som enligt mig som teoretiker är nära förknippade med det (fysik,biologi,kemi),och kan starta grundforskning på det nya paradigmet,lyckas man institutionalisera förändringen,varvid evolutionen-som tidigare uppfattats endast på fysisk,organisk form eller i omgivande ekosystem- tar ett kvantumliknande språng till nästa, kulturevolutions nivå. Det vill säga en ny,fler-dimensionell evolutionsteori. Ej endast den fysiska,utan där mental-etisk evolution sker samtidigt,interagerande,med det fysiska.

Skulle man då fatta att alla vinner på om man börjar lösa både Ukraina och EU-krisen på ett helt,nytt,annorlunda sätt,ett sätt som är även mer livnära,följande livets grundläggande grundsatser,som den kreativa,syntesskapande forskningen lyft fram. Den nya Churchills kampmetoder vore därefter: ej användningen av vapenmakt (då tvungen till det) utan av pennans,argumentens,livets makt. Tillförsikt men även ödmjukhet: om vi-som människor-följer inte livets lagar-ja,då går vi under men bara tillfälligt. Tills vi återkommer igen,efter en period av vila då jorden har reparerat sig efter våra ensidiga,krigiska härjningar. Både sinsemellan oss,eller mot naturen. Moder Jord skulle nog le om hon fick sådan Churchill på sin sida. Och Churchill II- skulle han/hon nöja sig att enbart vila i skötet av modern? Varför ej födas på nytt?

Alternativet för ett stort krig i Europa?

Ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”.

Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar