You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 15 juni 2014

ABC till en relativiserad verklighetssyn

ABC till en relativiserad verklighetssyn

eller

Hur även dagens fysik har kommit till det mellanparadigmatiska läget då dess hyllade auktoriteter försöker göra sitt bästa,sista försök,reduktion till nuvarande syn på kosmos,materia,universum,matematik,kvantumteori med det gällande vetenskapsparadigmets gamla sanningsteori som pratar om hur våra utsagor korresponderar (är överens) med verkligheten.Den absoluta,den som antas finnas där ute,någonstans.I den senaste tappningen av metafysiken.-Vad,hur då metafysik? Ja,genom att ej ännu ta i beaktande annorlunda empiri som går ej att förklara med fysisk mätbarhet,matematik född ur fysiska hjärnor.Det behövs något nytt-kvantumsprång till en ny,utvidgad värld och verklighet för att kunna göra det.Försök till ett nytt,mer abstrakt vetenskapsparadigm och där mottagandet,utvecklandet av det skulle ge oss även en ny värld och nya värderingar.- Då jag har redan tänkt det,är det för sent att säga: ja,men du är ingenting,inte trovärdig auktoritet.Till vilket jag svarar: ja,det är din syn.Jag tror på mig själv och lever redan i den nya världen.Titta,er auktoritetstro har ej lyckats övertyga mig eller neka mina resultat.Hellre avstår jag från det som ni kallar ”framgång”,”berömmelse”,att samla fina vinster och kapital.Och vem vet,kanske gör jag det ändå,någon gång,då ni vågar tänka nytt...

Ref: SvD/Understrecket:”Av myriader världar är det här den enda vi har”,Sö 15 juni-14,av Helena Granström,författare,fil.lic. I matematisk fysik

Förord

Egentligen skulle jag inte skriva det här.Det lönar ju sig ingenting till.Dagens vetenskapare-det vill säga de som premieras med tjänster,godkänns i uppsatsskrivandet,får nobelpriser,grundar sin duktighet och berömmelse genom att inte avvika alltför mycket.Genom att tro på auktoriteter eller i att betrakta hur mycket omgivningen tål tänkandet-de som finansierar och ger nobelpriser. Så,i stället för att skriva mer detaljrikt,repetera vad Einstein har sagt,tolkat Riemans matematik på sitt sätt,etc.-lyfter jag upp endast några punkter av det skrivna i den intressanta artikeln som skrivits ovan.

Universums uppkomst-och ett alternativt sätt att tänka

Helena Granström har skrivit en intressant artikel om den senaste synen på vår verklighet,utgående från en hyllad bok av en svenskfödd,i USA verkande fysiker Max Tegmark.Max Tegmark försöker göra det mer förståeligt för vanliga människor-dvs.utan matematiska eller fysikens kunskaper i högre skola (ja,vad är det- matematik med ekvationer? Varför ej min nya funktionsteori som framställer även en annorlunda syn på oändlighet mm)- att förstå fysikens senaste diskussion om parallella universum.Försöket motiveras ju av strömmande omfång nya data från rymden,och delvis även från våra experiment på jorden,hur universum såg ut strax efter big bang,där allt började i vårt universum och har fortgått sedan dess med dess expansion,hur stjärnor föds och dör.Allt detta förmedlad av våra mätningar med ljuset som förmedlar oss data om händelser där ute,i kosmos. Och enligt dagens hjälte-Arbert Einstein-är det ljusets hastighet som ger måttet,och det har en viss hastighet med vars hjälp vi sedan konstruerar med vår matematik,med dess ekvationer,hur det ser ”där ute”,i den absoluta verkligheten.

Ävenom vi kanske inte vet absolut hur det är,kommer våra förfinare mätmetoder närmare och närmare den-korresponderar bättre och bättre med den.

Parallella universum är sedan-enligt författarens redovisning av Max Tegmarks bok- ”den rymd som ligger utanför det område från vilket ljuset har hunnit nå oss sedan big bang”-dvs. Efter universums födelse.

Detta är logiskt,då man antar att ljuset färdas alltid med samma hastighet.Det har ju bevisats enligt dagens fysik-både med experiment-observationer och genom våra matematiska ekvationer.

Mottanke: anta ett annorlunda begrepp-superackeleration-där vi startar redan med ljuset hastighet-och sedan-genom någonslags tingest-alternativt en ny slags matematik- ackelererar med utökande fart där ljusets hastighet till slut når liknande resultat som i telepati-samtidighet.Partiklar lär redan visa sådant beteende ävenom de finns långt borta från varandra.Likadant finns det beskrivningar om telepati-experiment i parapsykologi.

Gör nu tanke-experiment som Max tycks ha gjort.Tänk att det finns områden därifrån ljuset har ej ännu nått oss här på jorden.Alltså kan det finnas tex. Dubbletter av oss där ute! Varför inte?

För att ordna dessa spekulationer kan man konstruera olika typer av parallella universum såsom han har gjort i det följande:

1. multiversumnivå 1: ”delar av rymnden som inte är möjliga för oss att observera (man antar kanske att de är så långt bort att ljuset skulle ta så lång tid att vi-som människor-antingen har ej tid att mäta det som någon gång når oss eller att kunna tolka det då data skulle vara så omfattande att vårt förstånd ej förmår överblicka över det),men som i g r u n de n l i k n a r det universum vi känner (från närmare håll)” (tillägg inom parenteser mina).

2. Multiversumnivå 2: är en mer abstrakt version av förra och definieras enligt följande: ”de delar av rymnden som avlägsnar från oss snabbare än ljushastigheten,så att det vore omöjlight för oss att nå dem ä v ä n o m vi färdades med ljusets hastighet för evigt”.

Denna typ av hypotetiska universum delar har eventuellt även andra värden för de fundamentala konstanter som vi antar gälla i vårt universum (multiversumnivå 1): tex. Elektronens massa nämns här.Sammanfattningsvis skulle det betyda att vår f y s i k a l i s k a verklighet ”får en helt annan -ofta mer ogästvänlig-karaktär.

Författaren lyfer dock inte upp frågan om det kan uppkomma andra typer av naturlagar som inte känner till i dag. Kanske är det andemeningen här att säga-se,därför kan vi inte förklara-eller är ens intresserade av att förklara anomala data-typ empiriska resultat i parapsykologi tex.

3. Multiversumnivå 3: här använder Max Tegmark sin egen tolkning av kvantumteorins våg-punkt-paradox: att en partikel kan ha denna dubbelkaraktär.Detta tolkas enligt vårt dikotoma sätt att tänka (dvs. med motsatser antingen partikel eller en våg typ) så att partikeln har denna form samtidigt och det är vår mätning som sedan orsakar att den splittras då vårt mätande påverkar det.En annan tolkning av dagens syn på kvantmekanik (dagens teori) är att vi kan aldrig entydigt bestämma läget var partikeln är någonstans i det område (oskillerande? ) där den befinner sig.Vi kan endast med viss sannolikhet beskriva detta.Man säger att vågfunktioner ”kollapsar” då vi mäter partikeln.

Den nya metafysiken i senaste Max Tegmarks tappning nekar denna kollaps och säger att i stället sker inget sådant utan att kvantmekanikens (kvantumvärldens) alla olika m ö j l i g h e t e r realiseras,men i o l i k a universum (världar).Därför kan det finnas dubbletter av oss därute,ja-kanske oändliga antal möjliga jag/personligheter av oss dock med små skillnader från oss här på jorden.

Här laborerar Tegmark med begreppet sannolikhet: ”det som vi uppfattar som ett slumpmässigt utfall när vi gör en kvantmekanisk mätning är i själva verket inte alls slumpmässigt: alla möjliga utfall kommer att realiseras med sannolikhet ett- dvs. är reala enligt denna hypotetiska metafysik.

Ta nu anomala,empiriska data från parapsykologi: pre- och retrokognition där experimentpersonen (eller i den andra,observerade varianten av parapsykologisk data: i spontana fall där förutsägelser dokumenteras,stängs i kassaskåp och öppnas sedan senare för att verifieras/falsifieras gentemot deras utsagor och dess innehåll) tycks veta på förhand-alternativt efteråt-vad som händer/respektive har hänt.Det finns beskrivningar där psi-känsliga personer har påverkat händelsers resultat genom sina förnimmelser och delvis kunnat förändra det som blir till-alltså realt.Sådana här slag data är nu fortfarande oförklarliga för denna nyaste typ av gällande paradigmets tolkningar av den absoluta verkligheten.

Jag ska fortsätta ett steg till med Tegmarks resonemang kring parallella universum,innan jag tar upp kort mina alternativa resonemang i min sista uppsats M 8 i min serie Moments of Oneness,från 1982 som tänktes tas upp i ett utvecklingsseminarium vid Uppsala universitet men diskuterades inte ändå (bättre att skriva en bok-om jag har tid,lust,resurser eller motivation att försöka övertyga de auktoritativt tänkande med höga poster och fina doktorsgrader från världsberömnda universitet.Eller världen som vill ha tekniska manikar-ej ny syn på människan eller verklighet som ifrågasätter vår gällande syn på verkligheten och människan som motiverar bl.a. maktförhållanden och ekonomin i världen.

Multiversumnivå 3 fortsätter : här fortsätter Helena Granström sin redovisning av Max Tegmarks tankar.”Den mångfald av universum som skapas med denna tolkning ovan (av kvantumfysik) existerar inte heller som de i de två tidigare multiversumnivåerna i den tredimensionella rymnd som vi bebor: i stället återfinns de i den oändligt dimensionella abstrakta rymnd som matematikerna kallar för Hilbertrummet.

Eftersom jag tycker att detta är bara prat- kan ej bevisas enligt Gödels resonemang- dvs. mer liknande hypotetiska diskussioner om matematiken och grundade på Cantors komplexa syn på oändlighet som jag gör mycket enklare med min nya funktionsteori med glidande skala av två typer av indexvärden (se min första,egna studentpaper i min serie Moments of Oneness,1972) som enligt mig beskriver bättre både dimensionalitet och oändlighet.Dvs. Jag kan anta att dessa olika dimensioner är bl.a. de där andar befinner sig efter den fysiska kroppens död,eller varifrån ufos tycks resa i från och försvinna i med sin teknologi.Dvs. Allt annat än bara abstrakta realiteter.Det är synd att auktoritetstänkande vetenskapare vågar ej ifrågasätta våra nuvarande syn på verklighet och gå vidare såsom jag försökte i sin iver att söka sanning som filosofistudent-innan locket lades på och den samhälleliga marginaliseringen och stämplingsmekanismer gjort sitt.

4. multiversumnivå 4: är består sedan enligt Max Tegmark av alla de matematiska strukturer som finns.Det sägs att ”den yttersta verkligheten” i sig är en matematisk struktur.

Liknar mycket min ontologiska,grundläggande princip som har formen av min nya funktionsteori.Tyvärr kopplas resonemangen dock ej ihop med Einstens stora resultat- relativitetstanken.Ej heller med systemteorin såsom jag har gjort i det nya,mer abstrakta paradigmet som innehåller nuvarande paradigm som syftar till att förklara fysiska nivåns verklighet som ett specialfall av det nya.

Kunde man förstå människornas väsen och handlande annorlunda

Kan jag gå vidare och skapa en mer koherent syn på den nya,relativiserade verkligheten,hänvisande till rubriken för denna bloggartikel (förhoppningsvis tänkande läsare kan förstå vad jag skivit hittills- ta hatten av,nu bär det sig åt till andra dimensioner,faktiska sådana).

5. I min sista uppsats M 8 där jag skissade grundgraden för en ny,mer abstrakt fysik framställde jag förutom en ny syn på kvantummekaniken-dvs. Partikelns dubbla karaktär- genom min nya funktionsteori och dess beskrivning av det mångdimensionella rummet (rum-tiden)-även en ny syn på atomteori.

Det kan vara så att de är atomer som kollapsar- i och mellan dimensioner- och därmed-beroende på utvecklingsgraden av den upplevande/mätande personligheten skapar verkligheten.Dvs. Det finns inte någon absolut,given för alla gemensam verklighet där ute,utan det som är gemensamt är formulerat i livets aksiomer-grundläggande principer av enhet,kontinuitet och utveckling.Här kopplar jag därmed fysiken ihop med biologin fast i en mer abstrakt version än i dagens.Dvs. Har en fler-dimensionell syn på utvecklingsteorin,där Darwins syn var endast fysikalisk.Då jag sysselsätter mig här med fysiken,tar jag ej upp hur den nya biologin skulle se ut eller förklaras fast jag har spår på det också i den nya DNA-teorin.

6. I stället för fysiska fysikens diskussion ovan i Tegmarks tappning,har jag en mer abstrakt teori om multiversum- vår fysiska och dess spegeluniversum dit partiklar går då människan dör (dvs. andar föds i) och varifrån de-enligt sin tid-återföds igen hit för att fortsätta sin mental-etiska utveckling (enligt de lagbundenheter som den nya funktionsteorin och nya atomteorin skapar,bärande infodata mellan olika dimensioner,tidigare kallad ”karmas lag” i religiös språkbruk men nu vetenskapsligt förklarat då anomala data tas på allvar och försöker klaras av i letandet efter sanning-ej samhälleliga berättelser a la fransk,postmodern filosofi).

Andra typer av universum: grannuniversum,dit man kan åka via omega-punkt,där vändning tycks ske-alternativt direkt via hyperackeleration från fysiska rummet,var som helst.Då i min M 8 universum beskrivs i rum-tiden och anomala data tycks kräva även annorlunda syn,har jag där inbakad en annorlunda syn på tiden också.Det som Tegmark tycks ej ha uppfattat eller tar ej upp? Men jag tar parapsykologiska data på allvar-delvis därför att jag har upplevt själv sådant.Tillika som många andra.Om filosofin hade fungerat vid Uppsala universitet,hade jag velat bli expert i återfödelseforskning och bl.a. kunnat förklara den multitud av empiriska data som finns i området med min nya fysik,biologi,psykologins filosof,kunskapsteori och ontologi.Eventuellt krävs det även ny typ av kemi för att kunna förklara hur DNA-bär förra livets vunna erfarenheter igen,tillbaka,till den nya kroppens hjärna och celler då individen föds i en ny fysisk kropp och blir en ny personlighet.

7. Tegmarks diskussion om matematiken är intressant.Jag kan hänvisa här till Levi Strauss-en antropolog som forskat hur människor tänker i olika kulturer- och hans hypotes att det är den mänskliga hjärnans biologiska struktur som gör att vi människor tänker med motsats-tänkandet.Vilket jag inte tror på: om det vore så då vore jag inte en människa då det nya vetenskapsparadigmet grundar sig på ett annorlunda sätt att tänka.Kunna laborera med motsatser-men att uppfatta att det behöver ej nödvändigtvis vara så utan att de kan vinna i tex. synteser på en högre abstraktionsnivå.Skillnaden med marxismens dialektiv vore det att i det nya paradigmet förklaras dialektiken bättre-ej enbart genom sociala konstruktioner utan med mer abstrakt matematik och logik (se mitt försök att skapa en ny typ av-sk. Subjekt-logik-med vars hjälp man kunde ev. laborera med fenomen typ materialisationer-där data flyttas i rummet från en plats till en annan sker det sedan med andens mentalenergi eller med någon apparat som i sci-fi filmer (hur har sådana filmer uppstått,från vilka tankar-från kvantmekaniken? )

8. Till sist har författaren för den intressanta artikeln som jag redovisat här för-Helena Granström- tankar om värden,vilket är intressant och delvis även lyfts upp av mig ovan i min diskussion om den nya fysiken och biologin,samt med hänvisning till parapsykologin.

Är det verkligen så att vi har endast vår fysiska värld som enda som vi har? Hur uppstår innovationer? Varifrån kommer strävan att skapa något bättre,rättvisare,jämlikare,mer jämställdhet om vi hade endast den fysiska världen gemensamt och det enda som vi har här.

Det kan vara så att vi utvecklas -eller har tv. utvecklats så trögt att vi har ej märkt att världen har förändrats.Delvis av vi,oss,men eventuellt även av naturen som vi tar för givet att bara vara fysiskt.Om livets lagar är mångdimensionella kan det tänkas att naturens djävligheter uppstår där där det finns något som man gjort fel? En intressant hypotes i alla fall.Utvecklingsteoretiskt kunde man tänka att då tänkandet/förnimmandet etc går trögt på mineralnivåer,litet bättre på djurnivåer (som lever mycket i och genom gruppsjälen),och litet bättre i människors nivå där personligheter eventuellt kan uppfatta sig själva även som själsliga individer-ej endast genom sin kropp,dess fysiska egenskaper/förfogan över,eller och genom sina sociala roller endast-bli själsligt fokuserade,autentiska individer.Meta-motivation som har forskats i transpersonell psykologi-tillsammans med ny,mer abstrakt DNA-teori,kunde förklara varför vägen är inte sluten här-i den värld som vi lever i eller uppfattar den att vara.Det beror på oss själva om vi vill skapa en bättre värld-ej endast adaptera till den fysiska.

Den sociala och samhälleliga verkligheten-hur hänger det i hop med den värld (fysik) som vi lever i

9. Om jag skulle fortsätta diskussionen här om utvecklingstanken-parad med ny fysik-kunde man säga att i och genom att individen (människan) utvecklas kommer hennes atomer att kunna ”kollapsa” till flera dimensioner och därmed öppnar sig även annorlunda sinnesförnimmelser/färdigheter.Såsom telepati,klervoajans,kläraudiens,pre-och retrokognition,upplevelser av vem man varit tidigare i sina tidigare liv osv.I ufologin finns intressanta berättelser om aliens som tycks kommunicera telepatiskt,direkt med människor-utan att kunna dera språk? I parapsykologin finns i djurexperiment data att även djur har psi-förmågor-typ förutseende.Det kan tänkas att även människor har dessa färdigheter men det kan tolkas så att de används ej då språk har uppstått.Nu,då det förekommer så mycket data-även skräp sådana (titta på spam på nätet)-kan det vara så att psi-förmågor aktualiseras igen.

10. Och adjös med datorer då? Eller datoriserade androider som kompisar och mänskligare arbetsredskap,men det vore väl bättre än slava våra medmänniskor som är värnlösa av födseln i en viss klass,etnisk grupp eller kön,eller kultur där utvecklingen gått hittils trögare än hos oss själva? Förhoppningsvis sker det kultur-evolution också-och på ett språngmässigt sätt som tycks behövas nu,i vår gemensamma värld med många problem som skulle lösas för att vi kan överleva som mänsklighet.

Tack att du har läst dessa A,B,C-tankar för det nya vetenskapsparadigmet.Utan att ha gått genom det mellanparadigmatiska läget,kan vi inte komma fram till något nytt. Därav-tack för ny metafysik i dagens fysik-det behövs också.

Alternativ- ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”. Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar