You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 10 november 2013

Den svenska politikens Faraday-bur ?

Den svenska politikens Faraday-bur ?

Eller våndan för S-ledaren att gå framåt med förnyat S-parti och bryta blockpolitikens dilemmor

Ref. DN/Ledare:”Fångad i blockburen”,ladare i DN,Lö 9 nov-13

Förord

Undertecknad har sedan början 1970-talet-efter att ha invandrat till Sverige som gäststuderande från grannlandet Finland efter framgångsrika,där startade universitetsstudier- hållit på att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet som började ta gestalt i den egna skriftserien Moments of Oneness eller i den anspråkslösa avhandlingen,första version i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet 1974.Sedan-då universitetsvärlden visat ointresse och varit besvärad av alternativtänkarens ifrågasättande och nya teorier-vilket ev. tolkades som en students missanpassning i vetenskapssystemet och dess sociala regler och hänsynstaganden vilka tycks styra forskningen trots dess höga ideal om sökning efter sanning och fritt ifrågasättande- fortsatte undertecknad på alternativa vägar som kunde uppfattas som ”fronter”: i näringslivet,i politikens område och i kulturlivet.Det sistnämnda genom skickade men refucerade skribentkommentarer till dagspressens debattartiklar eller ledarespalter,eller dikter och populärvetenskapliga artiklar som publicerades då och då,främst utomlands,eller genom att vara cirkelledare i det mångkulturella skrivarcirkeln vid Kursverksamheten i Uppsala en kortare tid vid början av 80-talet.Sedan internet gjort sitt genombrott även genom egna bloggartiklar,eller kommenterande i utländska webbsidor såsom GM:s,Bloombergs eller New York times gästspalter och i EU-politikens webbsidor hos vänsterfolk.

Den praktiska politiken skedde i Uppsala som s-ordförande för finskspåkiga s-föreningen,då vi bl.a. lyfte upp behovet att diskutera och behovet att forma om den tjänstefelsparagrafen som urvattnats av dåvarande S-regering.Detta pga de erfarenheter som vi som minoritetsfolk i det mångkulturella Sverige fått erfara i olika myndigheternas agerande mot några av våra medlemmar,men som vi med våra invandrarkontakter med andra grupper upplevde som ett samhällsproblem vilket skulle lyftas upp.Förslaget som skickades sedan upp till regeringen av arbetarkommunen i Uppsala,vilket ledde dock ej för några större revideringar eller förbättringar hos den dåvarande socialdemokratin.

Ideologiskt försökte jag även då förnya s-politiken bl.a. med stöd av den fler-dimensionella NMEP-tillväxtspiralförslaget som undertecknad hade formulerat i sina universitetsstudier vid samhällsplanering på A-nivån vid Uppsala universitet.Om vetenskapen hade fungerat,hade man fäst uppmärksamhet på nya tankarnas innehåll,ej vem var tänkaren eller vad var hans sociala status (lågt som invandrare som säkert även måste ha upplevts som konkurrent inom den akademiska,lilla världen,och skulle därmed försöka konkurrerats ut med tystnad.Utan medvetenhet att därmed kastade man även ut barnet med badvattnet- möjligheten att utveckla samhälllet och den globala civilisationen genom det nya vetenskapsparadigmets inneboende möjligheter att leverera förnyelse.

Andra,mer konkreta förslag var t.ex. undertecknads skriftserien om den röda miljöpolitiken,vilken skriftseriens några artiklar trycktes i den lokala vänstertidningen Uppsala Demokraten.Dock utan att dåvarande S-ledning hade reagerat eller uppmärksammat förnyelsemöjligheten då för S-politiken.

Dagens S-dilemmor

Gårdagens DN-ledare lyfter upp på ett intressant sätt dagens S-ledarens strategiska valmöjligheter. Enligt den är Stefan Löfven ute efter att visa hur den S-regering som ev. blir till efter kommande valet ska vilja agera så att nuvarande blockpolitik övervinns.I samma anda som undertecknad har diskuterat tidigare på dessa bloggsidor som informell S- ideolog eller förnyare.

Då jag har några kommentarer för ledarens analytiska innehåll,ska jag lyfta upp dess innehåll i tre större områden med syfte att visa att S-ledaren Löfven inte nödvändigt befinner sig i ”blockburen” såsom ledarenen tycks tro eller gör gällande.Jag skulle vilja gå vidare,på både mer radikala tolkningar av möjligheter som den blivande regeringen har (om den skulle öppna sig för möjligheten att ta tillvara de nya möjligheter som det nya vetenskapsparadigmet har redan givit i praktisk-politiska områden som tex.i mina förslag i ekonomisk-social-sjukvårds mm. politik-var valvinnaren sedan Moderaterna eller S-partiet) och på att nuvarande S-ledaren Stefan Löfven behöver ej vara ensam om han skulle våga ta språnget till det nya,reformerade S-partiet eller ideologi som skulle ge kvalitativt sett helt nya och bättre möjligheter än de som ges av tex Vänsterpartiet eller Miljöpartiet i dag.

Den första,andra,tredje S-dilemman

Ledaren innhåller enligt mig en rätt analys av den förändrade situationen för både Sverige,svensk politik och för S-partiet.Dagens samhälle är helt annan än 50-90 talets då S-partiet hade en lång regeringsperiod med starkare ställning för regeringars möjligheter.Dagens socialdemokrati är inte längre så dominant som förr,vilket kan ev. ses som resultat av skedd social förändring i samhället då politiska partiers valsympatier och vinster förvärvas ej längre på främst social-ekonomisk bas var de sedan ärvda eller förvärvade av den uppkommande medelklassen och dess starkare position.

Detta är nog resultat av dels migrationer som skett till Sverige sedan andra världskriget och dåvarande behov av snabb industrialisering i den tidens tillväxtperiod efter kriget då man hade behov av arbetare i växande industrier eller i den expanderande offentliga sektorn.Dels har den sk. globaliseringen som skett genom nya teknologiernas påverkan-bl.a. I informations-,transport- och lättare konsumptionsindustrier-påverkat så att dagens samhälle och behov av nya samhällslösningar är både flera och mer skiftande och mångtydliga än förr.Ingen ensam parti längre tycks inneha lösningar för alla problem utan det behövs samarbete över blockgränser.

Den politiska ideologin som råder-vilket kommer även i uttryck för i DN-ledaren ovan-har dock ej förmått förnya i samma takt som den social-ekonomiska.För S-partiet tycks ej finnas återvändo till Mona Sahlins försök att bilda en mittenallians med Miljöpartiet,vilket ledde till interna svårigheter i den sk. vänstern inom partiet som drömnde om återresa till forna glansdagar.Såsom dagens nya missnöjesparti Sverige Demokraterna är den vägen stängd ävenom detta har ej ännu påverkat nämnvärt bland folket och dess förståelse då det diskuteras ej tillräckligt skarpt om detta.

Den andra S-dilemman som ledaren lyfter upp gäller begreppet mittparti som Löfvens förmodade nya initiativ för blockbrytande politik sägs försöka vinna.Ledaren visar alldeles rätt att i dag råder en egendomlig situationen då t.ex. både Centerpartiet och Folkpartiet ligger i många frågor höger om Moderaterna i Allians-regeringen.Detta visar med klarhet hur dagens post-industriella eller ny-industriella samhälle är annorlunda än den gamla där motsättningar mellan vänster och högern-med mittpartier däremellan var klart.Så är det inte längre-som orsaker för det i min diskussion ovan.

Ledaren ser Stefan Löfven fångad i blockburen.Att han kan varken bli som dagens Erlander (partiet når ju inte till samma valresultat som förr och valmanskåren är förändrad tillika som samhället och marknaden som påverkar den ekonomiska politiken,teknologins utveckling mm).Han kan ej heller ”göra en Sahlin II- forma en formell allians före valet med Miljöpartiet med eller utan Vänsterpartiet.Vänsterpartiet har ju dels en gammelkommunistisk,ultimatum ställande inställning till den önskvärda politiken där den gamla ideologin gäller- dvs. att det vore den ekonomiska basen som bestämmer för hur den sociala och kulturella omgivningen (överbyggnaden) ska utvecklas- dels taktiska överväganden om ministerposter då det skulle gälla att dra riktlinjer för förnyad politikinnehåll i stället.

Jag kunde själv- som "informell S-ideolog" för reformerad socialdemokrati både lokalt och globalt (på sätt och vis följande i Olof Palmes spår fast på förnyad grund)- se även följande dilemmor för S-partiet som ledaren ej ännu ser (av det skälet att undertecknads arbete med det nya vetenskapsparadigmets grund har ej fått gehör och erkännande och därmed väckt till diskussioner och genom det till samhällspåverkan).Först,angående möjligheter med Miljöpartiet.Miljöpartiets miljöpolitik är grundad på det gamla vetenskapsparadigmet och bl.a. på dess ekologiteori där det är den fysiska ekologin som gäller.Ävenom detta är rätt kunde detta utvecklas vidare,vilket undertecknad har gjort i dels en ny,fler-dimensionell ekologiteori (sk. Strukturmatris-teori som resultat av abstrahering från en berömnd socialantropologs R.A.Rappaports empiriska arbete-se hans bok Pigs for Ancestors),dels formulerat fler-dimensionell tillväxtpolitik NMEP-spriral (resulterande från syntes av forna NEP-tänkarnas-kritiska marxisternas syn på samhällsutveckling i forna Sovjet som krossades av Stalin-och dagens moderna sociologer,men på en ny,filosofisk grund med fler-dimensionell verklighets -och människosyn).Utvecklingsskenarier som togs upp i min Röd miljöpolitik artikelserie där bl.a. togs upp teknologiska möjligheter som dagens bilindustri börjat tillämpa.Miljöarbetet kunde föras vidare i bredare och djupare ”röda” lösningar än de som tas upp i Miljöpartiets miljöpolitik,ävenom båda partier ligger i samma linje-i medvetenheten att miljöproblematik borde åtgärdas.S- partiets tidigare tradition av utvecklar-parti för samhällets mindre bemedlade påverkar i annorlunda perspektiv att se även miljöpolitiken annorlunda än Miljöpartiet som ser det mer som rent ekonomiska eller praktisk-teknologiska problem.

Andra,osynliga dilemman gäller det kategoriska motståndet mot SD-Sverige Demokraterna. Ävenom jag anser att SD är ett rent missnöjesparti som blickar bakåt är de dock ett parti som lyfter upp problematiken med migrationsfrågor,flyktingpolitik,bristande integrationsfrågor mm. Som de andra partier ej ser eller vill behandla som ej prioriterade ämnen.Dilemman står där för S-partiet att visa hur man kan lösa samhällsproblem genom att släppa fram nydanande krafter inom partiet med annan än traditionell,inhemskt föddas bakgrund.Är detta ett rött skynke för S-medlemmar? Knappast för näringslivet eller kulturlivet längre,men eventuellt för gamla monopolkapitalister som vill gärna stänga ut konkurrens inom finanskapitalvärlden eller-genom dess påverkan- i politiken. Man är helt enkelt osäker i umgänget bland nysvenskar och i detta sitter faktiskt i samma sällskap som SD-partiets medlemmar som tror sig veta att endast inhemskt födda går att lita på?

Ideologiernas Faraday-bur

Först en definition av Faradays bur.Inom parapsykologin-den empiriska,testfokuserande grenen av ämnet (den andra:observation och fou av sk. spontana upplevelser)- har man en bur som undersöker om telepatin genom att stänga ut elektro-magnetiska signaler för mottagandet av information.Dvs. Att telepatin fungerar ändå,genom icke-fysisk eller elektromagnetisk medverkan,ävenom dess påverkanssignaler sedan registreras i hjärnans fysiska processer och vidare i beteendet.

På sätt och vis är Centerpartiets position denna,tillika som nuvarande S-ledaren Stefan Löfvens. Annie Lööf-Centerledare-kan ej längre grunda Centerpartiets ideologi på sociala grunder-på bönders vis.Ej heller genom att betona ”rent ekonomiska lösningar” som skulle åtgärda enbart landsbygdens problematik då samhällets sfärer- ekonomi,politik,social dimension och kultur -påverkar och interagerar med varandra på ett sätt som kan ej formulera längre i traditionell vänster-mitten-höger skala eller en fråge-lösningar (miljöfrågor,genusfrågor,etc.).Vad finns det då alternativ för Centerns ideologi? Betona vissa aspekter av det nya? Av fler-dimensionell miljöpolitik lyfta upp gröna entreprenörers situation på landsbygden.Att även de behöver modern it-teknologi,bra transport-lösningar,men även bevarandet av naturmiljöer som talar direkt för själen i människan?

Vad kunde nuvarande S-ledaren göra för att försäkra valvinst eller att kunna framstå som ledare-gestalt,ej endast som oklar önsketaktiker såsom han målas nu av massmedia i tex. ledaren ovan?

Vad vore det reformerade S-partiets själ

Enligt mig befinner Stefan Löfven ej nödvändigt i den situation som målas upp i ledaren ovan. Han behöver ej vara ensam,han kunde ju ta emot nya krafter inom partiet,vara samarbetsledare och med även andra partier forma vägen och övergången till det nya tilväxtsamhället.

Han har facklig bakgrund och det vore synd om han kunde ej lyckas få den grenen av förnyande krafter med sig.Även facket skulle ju behöva nyas: gentemot genusfrågor,diskrimineringsfrågor,internationell syn på samhällsfrågor och mot den gammalkapitaliska marknaden som strävar efter monopollösningar.

Då jag utbildade mig i socialantropologin vid Uppsala universitet hade jag fördelen att kunna läsa även om moderna marxisternas förnyare såsom Althusser,Godelier mm. Att samhällets dialektik går ej längre analyseras stelbent med gamla begrepps kategorier eller dikotomiseringspar den ekonomiska basen kontra kulturella och sociala överbyggnaden.Genom att gå djupare än marxisterna gjort eller deras moderna mantelbärare post-materialister eller post-modernister i fransk tappning dock på samma filosofiska paradigm som tidigare,kunde man bredda grunden i en ny-flerdimensionell syn på verkligheten och människan,där tankesätt är annorlunda än i tidigare paradigm.Med det kanske man öppnar sig även för en ny,djupare utvecklingsteori,där utvecklingen är bredare än i darwinism eller i dess sociala tolkningar i social-darwinism som tex. Sverige Demokraterna omedvetna om det ger intryck för.Det går att öppna sig för fler-dimensionella signaler,den politiska buren är faktiskt öppen och den kan ej heller lyssnas av NSA eller maktpolitiker hur mycket de än detönskar.Låt många blommar blomma,låt folket leva och komma till tals,i många former,i många nischer och med många levnadstaktik,men se en övergripande strategi vara tillväxtens,samarbetets strategi där ekonomin ses annorlunda,marknaden likadant,och kapitalets olika former tas tillvara och utvecklas i ett rättvist och demokratiskt samhälle där även innehållet förblir det,ej endast formen,ytstrukturen.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är fn. passiv an kända skäl)

Copyright © 2013 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar