You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 7 november 2013

Pensionen- en svensk Potemkinkuliss ?

Pensionen- en svensk Potemkinkuliss ?

Eller hur myndighetsverksamhet ger en felaktig bild av pensioner och pensionärernas situation

Ref. SvD/Brännpunkt: ”Myndigheten ger felaktig bild”,To 7 nov-13,av Peter Malmqvist,ordförande,Värderingskommittén,Sveriges finansanalytikers förening

Dagens Nyheter/Kolumnen:”Tomt prat om Europas tillväxt”,On 6 nov-13,av Jean Pisani-Ferry

Förord

Den finansiella krisen som drabbat även Sverige efter krassen i USA 2008 och efterföljande lågkonjunktur globalt har bl.a. påverkat på ekonomins utveckling i Sverige med återföljande svårigheter även för Sveriges pensionärer.Den sk. bromsen som konstruerarades i samband med sk. pensionsreformen på -90 talet genom olika partiers samverkan har slagit till ett par gånger för att den samlade kassan från pensionsinbetalningar från arbetsgivarna och löntagarna skulle inte tömmas och kunna fortsätta och ge pensioner även i framtiden.

Bromsens och hela pensionssystemets konstruktion har diskuterats och kritiserats i massmedia.Bland annat från pensionärshåll att det är orättvist att ökade tillväxten i samhället faller inte jämlikt till godo bland befolkningen- att pensionärers uppskutna löner utvecklas sämre än löntagarnas-eller att det gamla systemets beräkningsprinciper med pension enligt de bästa 15 åren var bättre.De arbetslösa eller förtidspensionärer å andra sidan tjänar väldigt litet på sin pensionskonto tillika som deltidsanställda och befarar bli framtidens pensionärsproletariat i det sk. välfärdssamhället.

Peter Malmqvist har nog från sin post som ordförande i Värderingskommittén och eller i Sveriges finansanalytikers förening -eller i båda framgår inte klart- skrivit en intressant debattartikel om dagens pensionsystem.Då jag är själv av min utbildning filosof och samhällsvetare (bl.a. i studier i ekonomisk historia, socialantropologi,samhällsplanering samt i öststatskunskap och informationsteknik) tycker jag dock att hans artikel kunde vinna av en klarare framställning av de olika drag-inklusive orättvisor-som finns i det rådande,svenska pensionssystemet.

Virrvarr av fel- övergripande teser

Peter Malqvists artikel skulle ha vunnit i klarhet om han kategoriserat sin artikel litet klarare. Man skulle kunna säga att hans övergripande tes är följande:

- Det pågår ”rubrikknipande desinformationskampanjer” kring pensionerna

- Pensionsmyndighetens information borde bli tydligare

- Det finns svag avkastning i pensionssystemet av olika skäl

- Det går att resonera hur den faktiska utvecklingen av pensionerna är genom att jämföra med olika mått eller referenstal.

Jag skulle vilja kommentera följande.

Första punkt är nog litet av en konspirationsteori (eller hypotes).Hans analytiska skärpa grundar sig på den gamla,nuvarande ekonomiteorin eller ”ekonomiserande” syn med enbart kronor och ören (dvs. traditionell ekonomiteori som man använder),utan att se hur olika grupper och individer har det faktiskt i samhället i fråga om t.ex. inkomst,levnadskvalité,etc.(ekonomiskt-antropologiskt perspektiv eller teori) Han lyfter upp tex. pensionärernas etiska kritik genom att relatera till enbart finansiell syn av det hela.Att det skulle vara frågan om val av relativa perspektiv.Relatera pensionerna och deras utveckling till antingen löneindex och dess utveckling- varmed löntagarna favoriseras- eller med inflationskompensation.Men denna skillnad menar han sig ha analyserat bort den etiska dimensionen i kritiken,och kan stämpla tidigare och pågående diskussion som ”informationskampanjer” eller brister i myndigheternas information.Ett gammalt,borgerligt sätt att närma sig olika brister i samhället genom skenanalys om "informationsbrister" (med vilka begrepp,vem definierar problemen eller har tolkningsföreträde eller få komma till tals lyfts upp i sk. kritisk analys av olika slag).

Andra alternativa relationsmått

Det tycks inte finnas andra mått i hans sk. ekonomiserande analys (som utgår från gängse ekonomiteori med neo-klassisk,funktionalistisk bakgrund i stället för den nya värdeteorin enligt det nya vetenskapsparadigmet som jag utgår ifrån som skapare av den,vilken ny ekonomiteori förenar traditionell ekonomisk teori och ekonomisk antropologi-strävan som bl.a. förekom hos Karl Marx och Talcott Parsons).Varför inte tex.

- produktivitetsindex – den samlade tillväxten i samhället i olika näringars och samhällsinstitutioners verksamhet? Vilka vinner att en del av detta faller bort som bonusar och kan ej bidra till pensionernas utveckling? (tangerar beskattningsfrågor)

- BNP-index- alternativ 1. bland alla medborgare i produktiv ålder plus pensionärerna i landet

- BNP/BNI-index alternativ 2- bland alla landets medborgare (tangerar indirekt Miljöpartiets diskussion om sk. medborgarlön)

- BNP-extrapolerad index- beräknad enligt förväntad livsinkomst enligt skaffad utbildning (jämför här mitt förslag på Kapitalmatris som visar hur skatter formas mm)

Intressanta alternativ vilka har nog inte diskuterats bland värderingsansvariga och ekonomiserande ekonomer,vilken naiv eller otillräcklig ekonomisk syn sedan anammats av auktoritetstroende politiker eller politiker utan djupare,kvalitetsutbildning.Därav min rubrik ovan.

Detta har även samband med skatter och skattesystemets konstruktion och hur tillväxten sker i samhället.Europavid påpekades detta i går av professor Jean Pisani-Ferry,från universitet Paris-Dauphine och chef för den franske premiärministerns strategiska sekretariat (se gårdagens DN,referens ovan).Jag har själv tidigare lyft upp liknande diskussioner här på min egen strategiblogg som jag skriver på för att dels få mening i tillvaron (”egensysselsättning” utan lön alternativt redovisandet av samhällsentreprenörskap idealism som gärna får pågå enligt omgivning då man slipper officiellt kommentera eller betala något),dels diskutera om alternativa lösningar härledda ur det nya vetenskapsparadigmet och dess tex. nya ekonomiteorier-bl.a. om skatter.

Tre typer av fel

Så,i stället att diskutera "analytiskt" såsom Malqist tycks göra (felaktigt enligt mig-se analyser ovan) genom att relatera fel till kronor och ören ”faktiskt” eller ”förväntad” enligt dagens siffror (prognoser eller i bästa fall scenarier-den förra enligt trender och tendenser som sker i dag i samhällsekonomin,den senare enligt antaganden om tex. makro-omgivning utanför Sverige och utvecklingen av ekonomin i stort)-men samtidigt genom att räkna på högt aggregerad nivå och glömmande enskilda individer som lever i misär vilka tycks ha ingen som talar för deras situation eller framtida pensionärsliv,kunde jag beskriva han fel genom följande kategorier:

- Konstruktionsfel- som har samband med diskussion om referensmått,men även om alternativa sätt att se ekonomin (se mina utvidgade mått ovan)

-Beräkningsfel- skenanalyser enligt mig då etiska dimensioner trollas bort i ekonomiteorin tillika som grovt favoriserande av vissa typer av inkomster som inte räknas alls eller skattas orättvist i samhället (se i detta samband min analys av samhällsekonomin enligt den nya ekologiteorin-på makronivån-och kapital-,löne- och skattematriser som spaltar sedan diskussioner på lägre nivåer på respektive område.

- Kontrafaktiska eller ja-tom kontraproduktiva fel- då snedvridet pensionssystem,grundat på smal definition av ekonomin genom neo-klassisk och funktionalistisk syn att se ekonomin genom kronor och ören endast -härskande i dagens värld- trängs undan som ”desinformation”.

Ja,desinformation till vilka? Till myndighets personer som har ej tillräckligt djup kompetens (vilka väljer dem,enligt vilka kriterier) eller politiker som är fångade i gårdagens tänkande och socialt hänsynstagande-auktoritetstänkande som har ingenting att göra med akademisk,skaffad utbildning.. (om den vore på hög kvalitativ nivå så att säga).

Pudelns kärna- hur tilldela tillväxten och eller varför utvecklingen sker

Senaste tiden eller decennier har visat intressanta fenomen i näringslivet och global politik.Olika företag har börjat använda olika hållbarhetskriterier,stödda av utvecklingen hos FN-institutioner och deras olika program och principer för levnadskvalitetsindex och socialt konstruktivt beteende där även långsiktiga aspekter tas tillvara. Sådant har ej ännu påverkat nämnvärt den svenska diskussionen om rättvist pensionssystem.

Peter Malmqvist lyfter dock delvis upp dessa slags diskussioner genom att fråga ”varför utvecklingen är som den är” (med detta menar han det svenska pensionssystemet) och nämner parametrar som ökande livslängden,inkomstutvecklingen,börsen och räntan. Han väntar dock litet naivt (enlig mig) genom att fråga : ”vi skulle alla tjäna på att få reda på vilka faktorer som styr”. Nog är det på djupare nivå än ytfaktorer ovan som politik syslar med(med strukturalisters språk så att säga).

Mer strategiskt vore kanske att undra tex.

- hur mycket vi förlorar genom att isolera oss i vår inhemska ekonomi-mätt med skenmått- i stället för att vara med och t.ex. utveckla Euron enligt nya,strategiska konstruktioner (som jag diskuterat om tidigare på mina blogg och som även professorn ovan lyfter upp dock utan att ha nya teorier som jag)

- hur mycket vi betalar för detta i Sverige och globalt genom att fördröja genombrottet för ett nytt,bredare syn på ekonomi,hållbarhetsbudgetsystem,annorlunda syn på produktivitet i offentlig sektor genom hållbarhetskriterier inbygda i budgetar,finansiering av offentliga sektorn genom nytt slags prissystem som tar bättre hand om både individens egna beslut och samhällssituationer i vården tex.

Djupa frågor-strategiska frågor-vilka vore synd att missa genom dagens Potemkinkuliss(er).

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman passiv tv. pga. "myndighetsskäl")

Copyright © 2013 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar