You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 8 mars 2014

Lid,lev och tänk nytt

Lid,lev och tänk nytt

Eller: hur och vad politikerna kunde lära av livet och alternativtänkarnas annorlunda perspektiv

Fokus: Fortsättning av AoS:s hantering av Krim-krisen i Europa och globalt med ”LL-TN försvarslinje”

Referenser:

SvD/Näringsliv/Världen:”Bernanke njuter den fria marknadens frukter”,To 6 mars-14

SvD/Brännpunkt:”Gör den 8 mars till helgdag”,Lö 8 mars-14,av Gunvor G Ericson,Gustav Fridolin och Åsa Romson (i bokstavsordning,från svenska Miljöpartiet,jämställdhetspolitisk talesperson,respektive sk. språkrör (partiledare))

SvD/Nyheter:”Rysk bas 30 mil från Sverige”,Lö 8 mars-14,av Mikael Holmström

SvD/Världen:”Inget stopp för vapenhandel”,Lö 8 mars14,av Gunilla von Hall

SvD/Världen:”Ordkriget om Krim fortsätter”,Lö 8 mars-14,av Joel Dahlberg

Förord

Jag har i min förra bloggartikel skrivit om Krim-konflikten genom att hänvisa dels till konventionella analyser och betraktelser av den uppståndna konflikten: om Putins realpolitiska perspektiv såsom jag som född i Finland och med samma ”kulturkynne” som ryssar i Ryssland och som alternativtänkare som lever socialt och ekonomiskt marginaliserat i ett modernt,västerländsk demokrati ser det från mitt ”outsider-perspektiv” (eller borde jag säga-insider sådant) och om västerländska demokratiers reaktioner på Rysslands hantering av Ukrainas kris.

Jag håller med FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson att man borde ha agerat tidigare i konflikten,enligt hans erfarenhet som fredsmedlare sedan 34 år. Som alternativtänkare,sedan 1972 (med min skriftserie Moments of Oneness) eller 1974 (med avhandling,1.version,där jag lade fram spirande tankar om ett nytt vetenskapsparadigm,vilka jag sedan utvecklade vidare i mina andra studentuppsatser i andra ämnen,vilka dock antingen stoppades/refuserades/tvangs till appendixet eller lämnades okommenterade av den vetenskapliga omgivningen).Sedermera-efter att ha genomgått en ”andlig pånyttfödelse” eller själslig integrering och valt min väg med egen definition av mig själv som ”Avatar of Synthesis” (AoS- syntestänkare)- har jag tillämpat mina alternativa tankar på många samhällsområden,både i praktiska,jämställda livet som hemmaman under 5 års tid,som arbetare/förman i manuella jobb,i it-och administrativt relaterade jobb som kontaktman,byråassistent,utredare och projektmedarbetare-programmerare,som uppsökare och cirkelledare i Kursverksamhetens studieverksamhet,i politikernas värld som ordförande i en politisk förening,som drivande deltagare i olika politiska aktioner (redan under vapenfritjänsten,studietiden och i en politisk förening,respektive politiska studiegrupper),som skribent och kulturarbetare med skickade men refuserade artikelkommentarer till rikspressen vilka dock oftast förbigåtts med tystnad eller vägrats bli publicerade av nyckelpersoner i media vilka sedermera blivit politiska högstatuspersoner.I civilsamhället som stiftare och ordförande för två föreningar. Även som företagare under 1986-1998 möttes jag av dylikt,då jag spände bågen till det yttersta-bl.a.kritiserat världens 2. finaste konsultföretag McKinsey i deras hantering av sjukvården med ensidigt,metodologiskt perspektiv jämfört med min egen SINUS-uppsats-utredning 1990.

Sammanfattningsvis: med min mångsidiga samhällserfarenhet,från arbetslivsområden i många olika branscher,från olika könsvärldar och ”status-nivåer”samt från civilsamhällets olika aktionsprojekt i drivande roller känner jag likadant som Eliasson: ”Krim-konflikten befinner sig i en nyckelsituation”.

Då jag dock tvivlar på att befintliga nycklar-dvs.samhällserfarenheter från högstatuspersoners sida- kommer att lösa konflikten långsiktigt och leda till förutom lösning av krisen även till en ny uppblomstringsperiod i Ukraina och Europa (indirekt i världen),presenterar jag här mitt andra förslag för lösning av den uppkomna krisen i Europa i form av LL-TN-linjen: som ett slags ”försvarslinje för freden” (förkortning kommer från rubriken ovan).En annorlunda profilering av AoS:s syntestänkande som kan även tillämpas på militär-politiska områden utöver andra politiska områden som jag skrivit tidigare om : ekonomiskt,partipolitiskt,socialpolitiskt, kulturpolitiskt,utrikespolitiskt.

Det här med dualistiskt tänkande

Berättelse:

Bakgrunden för detta blogginlägg är

- dels stundens allvar: hur kommer den militär-politiska utvecklingen att ske nu på Krim-krisen. Kommer Ryssland driva sin linje,med Putins och hans rådgivares taktik som backas av en kommande realpolitik då det kommer att ske ett skifte i världspolitiken (då Kina kommer faktiskt att ta över rollen som världens supermakt från USA-USA lider ju att många sk. strukturella brister och har hittills visat sig vara oförmögen att kunna inlemma nya tankar och försvarslinjer).Detta betyder-i första ledet-att Ryssland tillförsäkrar sin maktposition i närområden (se Krim och upprustning i Kola-halvön,öster om Finland men även relativt nära Sveriges gränser),i andra led att landet försöker närma sig Kina ifall det utbryter i framtiden ett storkrig mellan de stora (Kina och USA) och bloggen USA-EU,respektive Ryssland-Kina bemöter varandra.

- Å andra sidan- en humor-analogi: se sidan där Svenska Dagbladet har publicerat artikeln om Jan Eliasson och hans funderingar och pressträff.Annonsen till höger och dess budskap: ”hur vill du ha ditt nya golv”? Indirekt budskap till FN ?Till Sveriges regering,EU:s och USA:s makthavare?

* Var finns nyckeln/nycklar som öppnar den låsta situationen.

* Och-enligt mitt långsiktiga,strategiska perspektiv-leder till positiv,framtida utveckling.

Som filosof kan jag se hur det nuvarande paradigmets dualistiska tankesätt kommer även till uttryck förutom i vetenskapers områden: i fysik (materia,antimateria;början i Big bang,slutet-i vad,när?),i biologi (antigen kausala samband eller sannolika) osv. Men även i det praktiska-politiska livet såsom det kommer till uttryck i den första artikeln ovan då miljöpartisterna kritiserar (rätt) dagens ojämställda politik.Lösningen är dock ej-enligt mig i funktionella,punktvisa lagar eller regleringar hur förbättra kvinnornas situation-utan i ett helt nytt tänk,vilket även författarna snuddar i slutet av sin artikel:

”Till det (värdegrunden i Sverige) läggs det moderna Sverige som också byggs på värderingen av jämställda och jämlika villkor mellan alla människor”.

Paradoxen är att det gällande vetenskapsparadigmet kan ej förklara eller ge en sådan utan det behövs en breddning vetenskapligt,som står på en ny filosofisk grund ontologiskt-kunskapsteoretiskt-vetenskapsteoretiskt-sådant som jag tagit upp i mina tidigare tankar under tiden sedan 40 år tillbaka.

Den andra paradoxen är att den fria marknaden och demokratin har ej fungerat då dessa alternativa tankar har ej tillåtits komma fram till offentligheten.Varken i vetenskap,politik eller i näringsliv.Beror detta på högstatuspolitikers smala samhällserfarenheter eller högstatus klassbakgrund,eller är det ett systemiskt fel då det gäller möjligheter för nya tankar och erfarenheter att komma fram och påverka på ny gestaltning av det offentliga? Marknaden betalar tex ej mig på samma sätt som till USA:s fd. Riksbankschef Ben Bernanke då han får betalt 1,6 miljoner kronor för ett 40 min långt föredrag i Dubai,men jag får ingenting för mina bloggartiklar som skissar lösningsförslag på flera staters problem,på flera marknadsbloggs kriser och som här på kriser som kan eskalera för krig eller arta sig till en ny ekonomisk tillbakagång.Därmed har jag själv som privatperson svårare att skapa resurser för långsiktiga kampanjer för att lyfta fram något nytt-sålänge som jag upplever att man själv har kvar ork och driv att påverka.Om-dessutom-det omgivande samhällets myndigheter med bakgrund av högstatuspersoners beslut vingklipper dylika försök (se mina tidigare blogginlägg om skattemyndighetens agerande med stöd av Sveriges rättsmyndigheter som ev. påverkas av statuspersoners gemensamma perspektiv)-blir det ännu svårare.

Det vill säga:tänker marknaden eller dess tunga aktörer-tänker de tillräckligt djupt,mångfacetterat,över nations-,köns-,etniska- och generationsgränser?Se artikeln ovan om pågående vapenhandel mellan EU:s länder (tillsammans med USA) och Ryssland som sätter tvivesmål härvid då paradox stamlas på paradox och lösningen blir ännu svårare att åtgärdas då både "dörren","låset" och "nyckeln" definieras ensidigt,med konventionella och ensidiga perspektiv.

Frågor:

* vilka möjligheter har dagens sk.hög statuspersoner för att bryta den mer fundamentala låsningen då alternativtänkandet marginaliseras och tillåts ej komma fram och därmed kunna skapa en nyckel till dagens många kriser: på klimatproblematik-området,i politiska kriser,på olika samhällsproblem såsom i dualistisk arbetsmarknad med mans-respektive kvinnolön skillnader eller de med arbete och de som är arbetslösa eller blir dömda för strukturell marginalisering då arbetet definieras med gällande paradigmets ensidiga ekonomiteori?

* Om de har ej makt här-vågar tex ej sätta sig i möjligheten av att bli utsatt för ekonomiska påtryckningar och straff från andra,tyngre makthavare i det egna landet eller från utomlands då de skulle stödja det nya tänket (paradigmet och dess ensamma bärare tv)-vill de bli utmanövrerade av antigen folkets vrede-då situationen eskaleras och de blir senare eventuellt förhörda för brott mot mänskligheten då de ej agerat proaktivt för att lämna möjligheten för det nya att komma fram eller för att ge det samma tex. FoU-villkor som för det gällande paradigmet i vetenskapsvärlden eller i näringslivet. * Ytterst blir frågan då: är våra valda politiker ”verkligen valda”.Har de antingen manipulerat val så att endast de kan bli valda på olika partiers lister (att kunna skriva ett nytt namn på listor är väl ett undantag i olika länders politiska system?),eller har de överskridit det dualistiska tänket genom klassmässiga samband över nationsgränser såsom i forna medeltiden då etablissemanget umgicks över nationsgränser med gemensamt latinspråk?

Annorlunda,realpolitisk lösningsförslag på dagens Krim-kris

Ävenom Ryssland och dess president Putin tänker med längre perspektiv än kanske EU:s makthavare statschefer i Tyskland,Frankrike,Storbritannien,Italien osv innehåller deras taktiska tänk en gammaldags bindning bakåt i tiden. Enlig mig skulle syntesen av västliga perspektivet i Europa och Rysslands ekonomiskt-politiskt framgångsrika framtid bestå av följande realpolitik:

1. Blidka Ryssland i att nedmontera Nato i EU:s försvarspolitik (LL-TN-linje).Nato uppstod i en tid av kalla kriget. Dess fortsättning eller stöd i EU-länder är en negativ kvarleva. Ersatt Nato med uppbyggandet av egna styrkor.

2. På det här sättet får man igång två positiva processer: dels lugnar ned Rysslands gamla misstänksamhet mot väst (dvs. EU-Europa),dels blir ej eventuellt involverade i framtida,ännu större konflikt mellan USA och Kina om världens nuvarande supermakt visar sig vara oförmögen att inlemma en ny analys av världen på nya vetenskapsparadigmets grund och på de möjligheter som dess officiella genomgång kunde ge.

3. Ryssland kan likaså kopplas loss från dess Euro-Asiatiska perspektiv och därmed minska chanser för axeln Ryssland-Kina,vilket skulle minska möjligheter för framtida storkrig.

4. Ryssland skulle därmed kunna utveckla sig både internt-genom friare demokratisk kultur än i dag om det nya skulle gå genom genom denna nya nyckeln till krisen: startandet av ett gemensamt global-politiskt utvecklingsprojekt (se mitt förra blogginlägg om Krim-krisen).

5. Och externt: kunna bli del av EU.Om denna strategiskt helt nytt,unikt linje skulle slå genom-först genom mediauppmärksamhet-sedan genom tex. näringslivs-/ politiskt uppdrag eller i fler-stegsprocess inom befintliga organ (Sveriges regering,EU-organisation,FN etc),kunde de tagna stegen för Ukraina kunna förklaras som första steg i omvandlingen av förra östsfären till EU-med ett annorlunda perspektiv: att Ryssland skulle förberedas följa efter.

6. USA:s roll kunde då bli annorlunda än i dag: snarare som ”dörröppnare” för en ny värld-varmed de kunde kunna även undvika framtida kris med Kina då världens politiska situation skulle bli mer balanserad än i dag då krishärdar kunde bearbetas med nya strategier,deducerade ur det nya vetenskapsparadigmet och dess nya människosyn där orsak-verkan lagar skulle uppfattas fungera även etiskt (se karmas lag och den gyllene regeln).USA skulle även-med öppnandet av process för nedmontering av Nato-kunna koncentrera sig bättre i sina svåra inhemska problem-ekonomiskt-sociala,miljömässiga mm.

7. Jag har i mina tidigare blogginlägg tagit upp hur genomgång för det nya i Sverige skulle höja landets status som föregångsland”utvecklings spjutspets i världen”- vilket skulle backas även av om de olika,demokratiska paradoxer ovan skulle visa sig vara bara ”skenbara” eller kunna överbryggas då lidandet skulle vändas till liv.

8.Då Kina har varit relativt tystlåten i den pågående konflikten i Europa,kan man tänka att deras strategi skulle kunna vara den gamla:tillsammans med Ryssland försöka skapa en mäktig front gentemot västliga former av demokratier.En kvarleva från gamla,kalla krigets dagar? Om nu mitt förslag ovan skulle förmå Ryssland att tänka strategiskt annorlunda skulle förutom krigsfaran i en framtida storkonflikt mellan USA och Kina minskas,även skapas internationella,robustare organisationer att åtgärda proaktivt framtida krigshärdar: se mina tidigare diskussioner om reformering av FN och speciellt dess Säkerhetsråd,samt Världsbanken eller IMF.Därmed kunde Kina-på samma sätt som USA ovan med den nya lösningen-kunna koncentrera sig i lösningen av sina egna,interna problem som dessutom kommer att kräva annorlunda tänk än gamla högstatus-organisering (partinomenklatura-tänk i öst) och marknadens ensidiga processer då det gäller att ta sig an nya perspektiv,vilka möter motstånd av dess kortsiktiga perspektiv (västlig ekonomi-tänk med den gamla ekonomiteorin).

”Hur vill du ha ditt nya golv”?

Sammanfattningsvis kunde man säga-med hänvisning till USA:s president Obamas kampanj slogan-"bättre kan vi".Väl-högstatus personers giv- eller absolut-enligt situationens sociala "nyckelbeställning"? Och då jag inte längre orkar eller blir slutgiltigt bortmanövrerad av världens högstatuspersoner skulle jag gärna då ha ett annat "golv".Att få betalt för mina insatser och få tillbaka mina tidigare stulna investeringar.För att kunna köpa en segelbåt och segla i väg ute i det fria. Win-win för alla ? Det bästa alternativet i min nya värdeteori som bildar grunden för en sann demokratisk statsstruktur där samhället anpassar sig både internt genom mångkulturell och jämställd miljö och externt till naturen,genom ny,fler-dimensionell ekologi.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar