You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 22 januari 2012

Inför Davos-mötet 2012

Vad är roligt för mig? Frågetecken och diskussionsämnen för tungviktarna i Davos-mötet

Efter att jag äntligen fått tag igen på en makroteoretisk kursbok från lokala stadsbiblioteket
(lånade den tidigare under sommaren men pga annat fick lämna den då tillbaka utan att ha hunnit läsa genom den helt- Klas Fregert,Lars Jonung: Makroekonomi-teori,politik och institutioner,3.
Upplagan,Studentlitteratur,Lund 2010),började fundera igen för förnyelsen av makroekonomin.

Märkte att det finns en given rollfördelning mellan Riksbanken och Finansdepartementet (regeringen).Riksbanken tar enligt författarna hand om penningpolitiken-genom att reglera penningmängden som mått.Finansdepartementet om finanspolitiken genom reglering av budgetunderskott och statsskuldens andel av BNP.

I det här läget är det intressant att märka att EU:s föreslagna nya Finanspakt anknyter till finanspolitiken genom att försöka ge noggrannare kriterier för budgetunderskottet (högst 0,5 % av BNP) och statsskuldens storlek (högst 60 % av BNP,eller att om den överskrids ska amortering ske med minst 1/20 del årligen-var det nu så det skrivits,kan ev. missa i detaljer här).
EU-finanspakt har alltså motiv att skapa stabilitet på EU-nivå,så att EU förmår hävda sig i internationell,global konkurrens på så sätt att tex. finansiella marknaders kriser slår inte slumpmässigt eller orättvist mot svagare ekonomier,eller kontrafaktiskt motverkar positiva konjunkturutsikter.

Nu uppstår från min sida en frågeställning.Räcker det här? Dels är hittils använda krisåtgärder rätta medel på lång sikt-dvs. skapar de ramar både lokalt och på EU-nivå för hållbar tillväxt-hållbar tillväxt definerad fler-dimensionellt (fysiskt gentemot naturresurser,socialt-ekonomiskt genom att lösa tex. befintliga sociala problem i lokala medlemsstater och gemensamt i EU).Jag skulle svara nej.Hur göra då?

I min alternativtänkargärning med förslag och framställandet av grunderna för nytt vetenskapsparadigm-och dess tillämpning i ny ekonomi-teori (genom ny värdeteori-se SINUS 1990), ny fler-dimensionell ekologi-teori (sk. Strukturmatris-teori,i min Rappaport-uppsats-tilltänkta C-D-nivå uppsats i socialantropologi,1980) tog jag som utgångspunkt samhällstotalitetens förhållande till naturen.Enligt mig ger den här nya teorin-tillsammans med min term/begrepp
Samhällsvinst (def. ernådda budgetresultat överskrider budgetens ramar,dvs. det blir pengar kvar som resultat av mer effektiv användning av skattepengar)-möjligheter att utveckla vidare den framförda finanspakten.

Alltså-kan kommande Davos-mötesdeltagarna tänka sig fundera kring mitt följande virtuella föredrag(virtuellt här i betydelsen att frågeställningar här räcker för de som redan har tillgängligheten för mer detalrika empiriska data och detaljkunskap om metoderna att reglera ekonomiska förlopp-dvs. mitt meta-teoretiska budskap till mötet att reflektera omkring räcker-dessutom har jag ej råd att närvara/flyga dit eller har mandat för det tex. politiskt)

Mitt virtuella föredrag skulle därmed ha följande rubrik:

”Villkor för euro-anslutning från tvekandes sida-tillräckliga,nödvändiga eller logiska? ”

Litet definitioner här:
*tillräckliga villkor,def.handlar om politisk koncensus-vilka är bra strategier här.
* nödvändiga villkor,def.handlar om behov av överenskommelsen kring utformning av regleringar-
särskilt om de politiska beslut räcker? Annorlunda uttryckt: vore det inte bra att ha teoribaserade regleringar eftersom man därmed kunde skapa långsiktiga regler och uppföljningsmekanismer kring vilka det skulle bli lättare att nå politiska koncensus.Då tillräckliga och nödvändiga villkor skulle handla om empiri,skulle
* det logiska handla om det proaktiva alternativt kontrafaktiska: om man antar en ny ekonomi-teori-grundad i det nya vetenskapsparadigmet-skulle man inte då även reformera euron för att kunna hantera bättre samhällstotalitetens hållbara tillväxt i olika medlemsstater och tillsammans inom EU.

Kort sagt- har man gått tillräckligt långt och djupt i den hittilsgjorda stabiliseringspolitiken och hanteringen av det finansiella krisen som alltjämt kastar skuggor över positiv utveckling både i EU-länder som globalt.

Det är roligt att tänka fritt-bedöm du om detta är även rätt tänkt.Fundera samtidigt om dina ramar är de rätta att bedöma totalt nya slags perspektiv från utgångspunkt av det gamla.Partiledare kommer och går-det är inte så med vetenskapens arsenal av teorier och tillväxt-men försök frigöra dig från gamla ramar.Kanske kommer man så även till nya,praktiska politiska lösningar,till gagn för folkets flertal med minskande arbetslöshet och utökad framtidstro som resultat.

DAVOS 2012- turningpoint for the real change

Copyright: Vidorg,Uppsala 2012
(får citeras fritt med angivandet av källan.Översätt gärna till andra språk,men informera författaren Lasse T. Laine om det)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar