You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 22 maj 2012

Från universitetsvärlden inget nytt - eller ?

Från universitetsvärlden inget nytt- eller ?
- en alternativtänkarens erfarenheter vid den svenska universitetsvärlden hittils-fast förändringen kan vara på väg..

ref.SvD Brännpunkt: Björklund har en dold agenda,Ti 22 maj-12,av Lena Adamson och Anders Flodström

Från skolans värld och universitetets-sett mot erfarenheter i grannlandet

Lena Adamson och Anders Flodström har bra synpunkter på universitets-och högskoleutbildningen.
Men för att ytterligare nyansera bilden vore det bra att tex lyfta fram den strukturella diskrimineringen som finns i det svenska samhället.Även på akademisk nivå.Här utgår jag från mina egna erfarenheter.- I skoldebatten framställs kritik att privatiseringar befrämjar segregering då de högtutbildades barn-från mer studievana miljöer-väljer bort kommunala,närliggande skolor.En del debattörer ser lösningen i att alla skolors kvalité ska höjas,så att dylikt undviks.Man lyfter upp i sin kritik av den svenska skolan Finlands motsvarande,där man syftar integrering av elever med olika bakgrund och begåvningsnivåer.Själv har jag gått i den kommunala skolan-sista klasserna i glesbygdsområdets skolor där lärarna hade inte de bästa kompetenserna,vilket eleverna fick sedan lida av.I gymnasieskolan-inom den allmänna skolan-hade vi två parallella klasser,där den ene var sk. elitklass,valda med betyg från mellannivån.Det kan vara att gruppen har mycket stor påverkan för studieresultaten,men jag märkte inte så mycket av det ävenom jag gick i den sk. elitklassen.

Invandrarens villkor i det svenska samhällsklimatet

Vid universitet-flyttad hit till Sverige som gäststuderande efter att ha läst första universitetsåret i Helsingfors med bra resultat (halva fil.kand-poäng på två terminer varav den första terminen gick på att lära sig läsa engelskspråkiga kursböcker)-märkte jag däremot att sociala bakgrunden har stor betydelse.
I filosofi är det mest tankarnas innehåll och dina argument som ska räknas-ej tex. om du bryter i svenska som man ofta gör under första åren då man invandrat som första generations nysvensk.
Jag märkte inte mycket av det vid Uppsala universitet.Lärarna-professorerna gav ej stöd för den ifrågasättande studenten,som fick ändå en hel del välgodkända tentamensresultat.Inte gav de grönt ljus för doktorandstudier då man strävade efter att utveckla ett nytt vetenskapsparadigm och kritiserade de berömnda namnen och gängse teorier eller tom ifrågasatte den ca. 2000 åriga vetenskapsparadigmet som är filosofisk och bildar grunden för dagens tänkande och värderingar,inklusive verklighets-och människosyn.Därmed har man nog fördröjt samhällsutvecklingen ca. 40 år -kanske hundratals (tusentals?) år om den ensamme alternativtänkaren lyckas inte i sin kamp-varken vid universitet,media,politik eller näringslivet då det allmänna klimatet är exkluderande och jantelagen den grundläggande profilen (min alternativa tolkning att den europeiska organisationen ENQA har intresse att kasta ut Sverige från medlemskapet:kanske har de fattat bättre med utomståendes inblick än folk här vad det är frågan om ?)

Gruppens betydelse-på gott och ont

Författarna lyfter upp gruppens betydelse.Jag mötte sådant vid mina universitetsstudier här i Sverige på så sätt att några högljudda studenter hindrade mig att få min annorlunda uppsats i socialantropologi att bli godkänt,där jag hade utvecklat egna tankar (sk. Strukturmatris-teori-en ny,flerdimensionell ekologi-teori).Jag skulle komplettera min uppsats,ävenom läraren skulle ha godkänt den då ”jag hade ej läst lika många sidor som de andra för sin uppsats”.På grund av andra sociala omständigheter avbröt jag dessa studier och blev ingen professor i ämnet fast det var frågan om tunga teorier och senare samhällsutveckling skulle ha behövt de nya teorier som skissats där (gäller även i dagens samhälle- min strävan att utveckla en ny ekonomi-teori i mitt egna ”ekonomiprojekt”-som en del av tillämpandet av det nya vetenskapsparadigmet).
I min kompletterande utbildning (har FK-examen motsvarande poängmässigt mer än den dubbla) vid Gävle Högskolans eMBA-utbildning fick jag inget stöd från gruppen då handledaren motarbetade mitt sk. examensarbete med skenargumentering.Mitt Roaster-projekt blev alltså avbruten men fullföljdes delvis av prof.emeriti vid Uppsala universitet och tankegångarna som jag hade presenterat på webben utvecklades vid universitet i New York och i Österrike.Jag tror inte att de hänvisade till mig,kämpande med min klassposition i det svenska samhället som andra klass medborgare,oberoende av mina kunskaper,kompetenser,strävan eller etiska motiveringar.Jag blev och är marginaliserad sk. ”invandrare” i samhället som har exkluderande kultur.Där utbildningsansvarige ministern har gammaldags syn på universitetsutbildningen (författarna lyfter fram detta på ett bra sätt: ”traditionellt akademiskt ”vetande” i stället för de kompetenser och kunnande som Bolognaprocessen driver..” och ”återgång till rent kunskapsbaserade utbildningar i stället för att fortsätta på den positiva utveckling mot kompetensbaserade utbildningar..”).
Om man skulle använda min modell för Kunskapshierarkin,skulle man säga att utbildningsministern förstår ej riktigt vad kunskaper handlar om.Den högre biten-reflexion,ifrågasättande,kreativitet,förståelse-fattas och prioriteras absolut inte.Det ser man tex. I den totala tystnaden på min kamp för att få resurser för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet (se mina anmärkningar ovan samt mina diskussioner på min blogg www.vidorghelps.blogspot.com).

Ministern som isbergets topp

Så författarna ser toppen av isberget men pga egna,bristande samhällserfarenheter vet de ej varför diletante ministern har högsta befogenheter eller förmått ej utveckla den svenska skolan eller universitetsvärlden.Alltmer försöker man städa undan ifrågasättande tänkare samt radikalt nya slags tankar som skulle ge långsiktigt nya,behövda samhällskonsekvenser som ter sig dock som obekväma för dagens samhälle.Leve krisen (kriser) -hoppas den (de) sopar undan det som inte kan förnya sig,inklusive regeringen som inte ens fattar att något nytt är i horisonten (fast den är redan här,nära).

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,samhällsentreprenör i den egna firman Vidorg (firman tv. passiv)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg,2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar