You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 5 maj 2012

Järvalyftet-som en språngbräda i stället

Järvalyftet-som en språngbräda i stället

Ref.SvD/Brännpunkt:Järvalyftet är ingen bra förebild,5.maj-12,av Basar Gerecci,Rami Al-Khamisi,Amir Kekya

Sammanfattning

De tre författarna för den kritiska debattartikeln om Järvalyftet-ett av sk. miljonprogrammen för att rusta upp lokala samhällen runt om i Sverige-är alla från det området som det kritiserade projektet handlar om. De lyfter upp många viktiga frågor,men jag skulle vilja fördjupa deras argumentation.Klassanalys från segregations-perspektiv borde breddas med ideologi-,mediainnehåll-politik-och kunskapshegemonianalys,tillika som med ett etiskt perspektiv.

Klassanalys räcker inte

Först- en bra boadress,utbildning räcker inte. Jag är själv ett bra exempel på detta: trots att jag har dem,har det inte räckt för att lyfta mig från min marginaliserade samhällsposition. Att ingå i nätverk-i mitt fall i den lokala soc.dem-partiorganisationen-räcker inte heller om den lokala kulturen är exkluderande-som släpper inte gärna in andra,nya,med annan etnisk bakgrund,eller låter dig delta,men premierar dig inte varken i lokala uppdrag eller i nämnandet av dina förslag i media,programförnyelssearbetet mm.

Författarnas klassanalys-perspektiv är ett exempel på sk. nymarxistisk linje,där den enkla tesen att den ekonomiska basen bestämmer allt,förflyttas till analys av sociala produktionsförhållanden.
Det tycks vara sant att Järvalyftet har haft brister: i arbetsmetodik där man har ej lyssnat lokal befolkningen tillräckligt eller lämnat dem tillfällen att komma med granskande synpunkter under projektets gång. I tilldelandet av resurser för att tex uppmuntra den lokala Hantverkarakademin att förnya sin verksamhet,skaffa bättre lärare och utbildningsresurser mm.
Av klassanalys fattas det bl.a. etniska perspektiv (litet mer statistik: beskrivning av boende där etniskt,ekonomiskt mm) och exploateringsperspektiv (se mitt exempel ovan i min komment om adress,utbildning).Så vad kan det vara som fattas?

Järvafältet-som ett lokalt område i Stockholms stads-och dess närområde-nämns som ”sovstad”-det här tangerar större samhällsbild än Järva. Den globala utvecklingen-ekonomiskt tex hur arbetsgivare placerar sina arbetsplatser i strategiska nyckelpunkter och andra blir mest boendeområden-eller socialt hur det mångkulturella samhällets boendeutveckling visar segregation beror även på de värderingar och människosyn som man har i samhället i stort eller globalt. Vilket vetenskapsparadigm har förklaringshegemoni och företräde till fou-resurser eller mediainnehåll.

Politikens handlingsutrymme

Politikerna följer medelkurvans röst-de vill vinna så många anhängare som möjligt för sina partier för att komma till samhällsmakten: administrera samhälls-och kulturutveckling eller gärna även utvecklingen av våra tankeinnehåll och värderingar.
Frågan blir då: kan enbart lyssnandet av lokalt boende räcka? Behövs det inte även samhällsöppenhet i både lokal demokrati som i samhället i stort för att komma åt de nya tankarna och idéerna som skulle skapa nytt arbete eller bringa nya idéer för att vitalisera framtida samhällsbygget? Den här problematiken berör även sk. grundläggande metodikfrågor inom socialantropologi-akademiska ämnet som forskar hur människorna organiserar sig i sina sociala organisationer,på olika sätt. Emics- den lokala befolkningens åsikter räcker inte då de kan vara blinda för det som är radikalt nytt. Det behövs även ”utomstående” forskares Etics-synpunkter
(eller fråga om etik-utan om forskningsperspektiv som används då man samlar in empirisk data och kategoriserar dem,skapar nya associationer,begrepp,mm. För att kunna bidra till utvecklingen med annorlunda,mer konstruktiva analyser).

Alternativtänkarens värld-en glimt i

Ta ett exempel: om jag som alternativtänkare -med och mot bakgrund av ett nytt,bredare och djupare vetenskapsparadigm-skulle föreslå en helt annorlunda stadsbyggnation av miljö-,arkitekturutvecklings- eller teknologiutvecklingsskäl skulle jag bemötas med antingen tystnad (den flest förekommande argumentationsmetodiken mot avvikande tänkare) eller sociala stämplingar (rykte att jag är skitsofren tex.) eller sociala trakasserier (punka i cykeln,psykologisk krigföring,öppna samtalskommentarer utan vilja att diskutera med mig,insinuationer mm.).
Dvs. det är frågan om trovärdighet,legitimitet,utsugning/exploatering också,tillika som frågan om de styrande har tillräcklig utbildningsbredd för sina jobb. Därför är det bäst att jag är tyst,tills jag har lyckats arbeta och vinna gehör på dessa aspekter av mitt alternativtänkareliv här i Sverige.

Järvalyftet vidareutvecklat

Angående vidareutvecklandet av författarnas förträffliga argumentering,skulle jag föreslå följande (har själv arbetat delvis i dylikt lokalt,i det första sk. Gottsunda-projektet,då arbetade som representant och projektarbetare för Kursverksamheten i Uppsala i syfte att förstärka den lokala,sociala strukturen genom deltagande i kurser mm. aktioner för att förstärka sammanhållningen och skapa bättre rykte för det segregerade området.Det projekt räckte inte,utan följdes senare av andra "vågen",som tycks ej heller ha förändrat förhållandena radikalt i en positiv riktning-härav mina anmärkningar till bredare ramvillkor i det svenska samhället som är ett exempel av sk. västliga demokratier,vilka alla tycks ha likadana problem).

Skapa ett infoblad,gå och knacka på dörrarna,samla lokalboende till ett offentligt,öppet möte. Gå vidare och gärna skapa ett nytt parti: Järvademokrater som lokal partiorganisation för ett nytt parti Lokaldemokrater-partiet som arbetar för ett mångkulturellt,jämlikt och jämställd Sverige och global,demokratisk utveckling med en ny,fler-dimensionell verklighets-och människosyn,grundad i det nya vetenskapsparadigmet. Om ni lyckas skapa det,kommer jag gärna och berättar om mitt liv i Sverige som alternativtänkare eller hur jag tänker agera härefter då erfarit gängse arbetsmetodiker,ideologier mm.som använts mot mina förslagioffentligheten. Lokaldemokrater-om läsaren är uppmärksam-skulle kunna bli ett reellt alternativ även ute i världen,med dess totalt nya kunskapsinnehåll i en ny syntes. Det är sådant som jag som Avatar of Synthesis gärna skulle vilja arbeta med och få betalt för det arbete också-utan att bli utsugen eller stulen av mina resurser av makthavare. Till sist min fråga med barnens röst: kan lokala makthavare hållas ansvariga för sådant som de inte förstår-det som de gjort,har handlat i (för,mot utan att förstå vad det är frågan om)?

Fråga-hur stor är din lokal-och agera därefter

Vilket parti kommer nu med devis: ”endast det bästa är nog för folket-det är vi värda för”-en svensk variant av demokraternas program i USA?Arbetar marknaden för det,om innehållet är nytt,mot det bestående: klassmakt,kapitalmakt,tankehegemoni,nätverksetablissemangen? Vad vill du?

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (firman tv. passiv av integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar