You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 28 maj 2012

Den politiska vänsterns nya miljöpolitik

Den politiska vänsterns nya miljöpolitik-
en vänsterintellektuelles funderingar och förslag på ett nytt,bredare miljöperspektiv


ref. DN/Debatt: ”Den politiska vänstern ska inte styra miljöpolitiken”,280512,av Per Ankersjö
SvD/Världen:Världskris kan bli Sahlins huvudvärk,280512,av Gunilla von Hall


Sammanfattning

Per Ankersjö (Centerpartiets ordförande i deras idéprogramgrupp) smäller dörrar som är redan förbigångna.Den nya vänstern-i min förtappning eller ivern att reformera S-partiet- har redan passerat hans analyspositioner.Den nya vänstern kan mycket väl förena tillväxten och den goda miljön.Dessutom-den jobbar med helt nya verktygslåda än den som Centern och MP tycks göra.
Den Röda miljöpolitiken är proaktiv,framtidsinriktad och förstår att det går inte att lösa varken klimatfrågan eller arbetslösheten med gamla politiken som grundar sig på gammaldags tänkande och teorier.Motivationen bakom det nya,radikalt annorlunda perspektivet är detsamma som hos de flesta människor-att bry sig även om framtida generationers välfärd,och även fördela tillväxtens frukter mer jämlikt och jämnställdhetsmässigt än i dag.Väl mött i den framtida regeringen ?

Behov av vidare perspektiv på miljödebatten

Några timmar före läsningen av Per Ankersjönś debattartikel i dagens DN,läste jag på SvD/Världen
om Mona Sahlins ev. Val till ILO:s nya generalsekreterarjobb (”Världskris kan bli Sahlins huvudvärk”,SvD,Må 28 maj-12).Den sistnämnda artikeln satte i gång mina filosofiska funderingar på nya lösningar för problematiken: hur skapa fler jobb i världen och hur stimulera efterfrågan så att befintlig kris och tv. Ordinerade medicinen för det-åtstramingar-byts till tillväxt igen.Eftersom jag har igen blivit intresserad av att fortsätta även akademiska studier vid sidan av arbete och eget firmabyggande,skissade jag en modell eller teori om ”Positiv tillväxtcykel”.Det kan vara att tidigare nobelpristagare har redan diskuterat om detta,men för mig gäller det att tänka självständigt.Så jag ska dels undersöka i mitt blivande SINUS II-arbete,hus styrande landstingsråden ställer sig till mina sk. Utvecklingshypoteser 1-3,dels om jag kan med stöd av dessa empiri (strategiska intervjuer) finna stöd för teorin ovan? Teorin innehåller även en ny modell ”Systemisk välfärdsmatris”,där de tre makrokomponenterna består av Kapital (akkumulerad,fler-dimensionell syn på det-ej endast mängden pengar,A),Välfärd (B,som har tre olika delperspektiv: strukturell bit,innehåll,upplevelser),Hållbarhet(C,med vilken menar jag kumulativ tillväxt,ej konjunkturbetonade variationer).Min teori om ”Positiv tillväxtcykel” beskriver hur utvecklingen från A-via B-till C- sker och vidare i en ny cykel osv.
Mot bakgrund av dessa nya slags funderingar från vänsterinriktade intellektuellens sida (jag reprenterar inte officiellt S-partiet utan är endast gräsrotsmedlem tv),ter sig därför Per Ankersjöns tankar helt befängda.Hans rubrik ”Den politiska vänstern ska inte styra miljöpolitiken” är vidare helt fel,då den hänvisar till vänstern som inte finns aktuell längre-inte i alla fall hos dem som vill förnya vänstern och dess miljöpolitik.
Visst har han rätt i att höga skatter,hårt reglerad näringsliv samt proglamatiska normer hur folk ska leva är fel väg att lösa miljöpolitik och klimatfrågan.I mitt förslag för RÖD MILJÖPOLITIK finns det inte någon motsättning mellan städer och landsbygden.Med totalt nya transport-,boende- och demokratilösningar-skissade under mina studier vid Samhällsplanering vid Uppsala universitet (se mitt NMEP-spiral)- förenas bådas utveckling.Vidare.Han fäktar för Centerpartiets nya miljöpolitik som ska lyftas upp i det nya idéprogrammet att ”Centerpartiets inriktning bör inte vara att ändra på vad vi gör utan hur vi gör”.För mig vore det bättre både-och.Miljö är mer än fysisk ekologi (se min nya,fler-dimensionella ekologiteori,framlagd i min uppsats i Socialantropologi vid samma universitet).Därför är Ankersjöns definition och diskussion om tillväxten lite för enkel.Det är ej enbart frågan om resa mer,äta fortfarande kött eller bygga större hus mm.Hans tes innehåller nu föråldrade teorier om ekonomisk teori (se min syntes mellan ekonomisk teori och ekonomisk antropologi genom ny värdeteori i mitt ekonomiprojekt som inte tillåtits generera någon vinst för mig varken i form av mer adekvat arbete eller firmauppdrag-tvärtom då mina resurser stulits av myndigheter tv).

Evolutionen då- vad består den NYA EVOLUTIONEN av ?

Centralt i hans teser eller kritik av vänsterns miljöpolitik är hans gammaldags sätt att tänka och användning av gällande vetenskapsparadigmets lösningar-dvs. Teorier vad rikedom består av eller vad är levnadsstandard.Han har dock delvis rätt i att det gängse tänkandet och förbudspolitik har ej kunnat lösa varken välfärdsproblematiken (se Alliansregeringens ekonomisk politik som ökat social polarisering mellan samhällsklasser( medborgare som lever på olika ekonomisk-sociala villkor) eller lösningar för den finansiella krisen.Jag håller med honom att det behövs något nytt perspektiv på miljöpolitiken,men är oense om vad det innehåller,hur man kommer åt det nya och vilka steg ska man ta för att prioritera det nya.
Jag har tidigar på mitt bloggande hänvisat till mina kompletteringar på den danska sajten om EVOLUTIONEN (besök gärna webbsajten på adressen: evolution.dk/evolution) med följande- hos mina dokument och på min blogg alltså-ej officiellt på deras sajt eller tryckt någonstans i media eller vid akademin tv-
På sajten ovan (kan inte ange internetadressen direkt då blogspot.com tillåter ej det-men läsaren kan kopiera adressen ovan och placera webbsidokoden framför med punkt: dvs. www.) -under Ekonomisk Evolution-kan man läsa följande (de flesta som förstår svenska kan nog läsa även danska):

”ernbaneeksemplet understreger at der endnu ikke findes en tilfredsstillende teori om hele den økonomiske evolution. Schumpeters bølgemodel må suppleres med den klassiske evolutionsteori om stigende specialisering og den ældre Schumpeters idé om innovativ konkurrence mellem etablerede virksomheder. Desuden må teorier om produktinnovation og procesinnovation suppleres med teorier om organisatoriske innovationer. For eksempel må vi forklare indførelsen af omfattende jernbanekarteller i slutningen af jernbaneepoken. I en vis forstand var etableringen af sådanne karteller, der udsugede hele geografiske regioner, en lige så stor innovation som den oprindelige demonstration af at en jernbane kan fungere som et effektivt transportmiddel for passagerer og varer.
Skrevet af Esben Sloth Andersen”

Skissartad utveckling eller fyra decenniers kamp som fortsätter

Det som min skiss ovan med min nya teori om ”Positiv tillväxtcykel” handlar om är fortsättning på just det som skrivs ovan.Hur organisationsutveckling bidrar till ny tillväxt.
Enligt mig är dock bakom detta större förnyelse än enbart i ekonomisk politik eller miljöpolitik behövlig.Mitt nytt vetenskapsparadigm projektet innhåller även ny syn på verkligheten och människan,nya fackteorier i fysik,biologi,kemi mm. Som det kan bli frågan om då man utgår från en ny helhet eller vetenskapsparadigm.Det som är bra med det nya är att det är inte kommenderat av politikerna utan får stöd av både vanliga människors inneboende vilja att se sitt liv i ett meningsfullt dager (förståelse,motivation,värderingar),och från vetenskapens förklarande sida.
Politikerna tar för givet omgivande samhällets och kulturens ethos.Men-om de är låsta för dessa och förmår ej stödja ifrågasättandet eller förnyelsen,låser dem in den pågående EVOLUTIONEN i en återvändsgränd.
Ett praktiskt exempel: det kan mycket väl vara att vi fortsätter att äta kött även i framtiden,men vid sidan av miljöcertifierad kött finns det andra alternativ som är tom mer näringsrika-se tex sojakött,kött framställd av alger mm. Innovationer.
Om man kommer tillbaka till den andra artikeln som satte igång min produktion (av nya skisser-tankar-för nya modeller och teorier med vars hjälp man kunde utvecka nya lösningar-både fysiskt,nya tjänster som nya teknologier och ekonomiska lösningar för arbetslöshet) kan jag nu komplettera mina tidigare kompletteringar ang. utvecklandet av ekonomisk evolution (punkt 11 under Antropologi-på mina egna dokument) med följande :

L.T.Laineś syntes: ekonomi,antropologi,ekologi i sk. Strukturmatris-teori

a. Ekonomi: jmf. Marx: bas-överbyggnad;nyare Althusser,Codelier : determinans-dominans
jmf. skillnad mellan ekon.teori och ekon.antropologi
b. antropologi,socialantropologi: mångdimensionell adaptation i samhällets olika
dimensioner: Marx (ekonomin bestämmer),LeviStrauss (biologisk grund),Laine (kultur evolutionistisk,styrd av dubbel utv.teori: ny värdeteori där etik och fördelningsfrågor är medtagna)
c. ekologi: mångfald,anpassning mellan samhälle och natur: jmf. ekonomisk teori om jämvikt (konjukturer) och makroekonomisk stabilitetspolitik kontra kulturell evolution och
kumulativ tillväxt- fler-dimensionell hållbar tillväxt i Laineś syntes
i eget sk. Ekonomi-projekt (deduceringar ur det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella syn på verklighet och människa)


Tillämpningar i Lasse T. Laineś ekonomi-projektet: tv

A. Teorier:
Ny värdeteori i ekon.teori (skapar en syntes mellan ekon.teori o ekon.antropol.)
ny fler-dimensionell ekologiteori (sk. Strukturmatris-teori)
teorin om positiv tillväxtcykel (skiss 280512)

B. Modeller: Ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS)
Ny makroteoretisk modell av NMEP-tillväxtspiral
Kapitalmatrismodell (jmf. skatteförfarandet)
Lönematrismodell (jmf. löneförhandlingar)
Ny Produktivitetsmodell (alla modeller ovan i mitt SINUS-arbete 1990)
Systemisk välfärdsmatris (skiss 280512,se min diskussion ovan)


PS. Undertecknads blogginlägg ska tv uppfattas som privata-som en gräsrotsmedlems tankar då S-partiet har ej tv. offentligt uttalat sig i frågan om möjligheten att reformera partiet på det nya vetenskapsparadigmets grund.Det behövs kanske ett generationsskifte även i politiken såsom vetenskapshistorikern Thomas Kuhn säger behövas i vetenskapen för att det nya paradigmet ska gå genom och kunna påverka.Tv. behövs alltså alternativtänkarnas fortsatta kamp och stålsättande attityd: att ej ge efter för jantelagen och tystnadens odemokratiska diskussionsvillkor och strukturell politik med marginalisering och resursstölder.Surfa på krisen-förstå vågornas dynamik-för att kunna få fart på tillväxtbrädan.


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör

© Lasse T. Laine,Vidorg 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar