You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 3 mars 2013

Folkaktion för förnyad rättvisa-fortsättning

Folkaktion för förnyad rättvisa-fortsättning

SvD/Brännpunkt,Sö 3 mars-13: ”Dags för en författningsdomstol”,av Tuve Skånberg,Caroline Szyber,Otto von Arnold

Det glädjer mig att politikerna vaknar och hoppar in i fortsatt diskussion om förbättrandet av rättvisan i Sverige.Författarna ovan har skrivit en mycket bra och reflekterande debattartikel om behovet av att stifta ett författningsdomstol i Sverige.Jag ska kommentera deras förslag nedan.

Deras övergripande tes är att kristdemokraterna anser att även i Sverige bör man inrätta en författningsdomstol för att förbättra medborgarnas skydd och garantera deras fri- och rättigheter.

De argumenterar sedan vad dylikt skulle konkret innebära för landets medborgare.

Stärka fri-och rättigheter för enskilda så att då lagar stiftas och tolkas ska deras innebörd granskas vid behov av Författningsdomstolen: att de stämmer överens med grundlagar,EU-direktiv.På förhand-innan lagar skrivs; och vid tolkningen av lagar efter deras stiftandet i olika fall av domstolars beslut och i myndighets föreskrifter och i deras tillämpande.- Deras argument saknar hänvisning med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter,som - enligt mig-skulle också ingå i argumentations beskrivningen.

För det andra,anser de att dylik domstol skulle stärka maktdelningen i det svenska samhället där maktmissbruk på översta nivåer av hävd endast blivit förknippad med politiska former av regleringar.- En utmärkt idé att det skulle bli möjligt att granska politiska beslut med juridisk granskning också.En folkaktion-som min som har små chanser att bli hörd om den inte når den ”kritiska,politiska massan” (kanske nått nu,då författarna,politikerna,skriver denna artikel?)-skulle härmed få stöd av juridisk expertis? Se min aktion och dess exempel i mina tidigare blogginlägg: första är nu avklarat utan att någon part förlorat ansiktet och jag-den drabbade- fick endast lida känslomässiga och mindre ekonomiska störningar i mitt liv.Det andra återstår:skattemyndighetens beslut med nollställandet av mina akkumulerade,strategiska investeringar som inte visat positiv resultat ”då marknaden (dvs. människorna) ej varit mogen och jag fått driva den framåt med mitt bloggande bl.a. och integrerad vägran att acceptera det skedda.

För det tredje:Ett mer enhetligt rättssystemskulle bli resultat av stiftandet av den nya Författningsdomstolen, hävdar författarna.Enligt dem kan en lags grundlagsenhetlighet-enligt RF II kap,14 §- i efterhand prövas av en domstol eller myndighet när frågetecken uppstår i ett konkret fall,sk. Konkret normprövning.- Utmärkt,men jag tvivlar dock litet,då författarna skriver inget om den nya domstolens institutionella utformning.De hänvisar till behovet av expertis.Jag antar att de med det menar juridisk expertis? Därmed är det dock ingen garanti att de är tex. sakkunniga på olika samhälleliga omständigheter under vilka medborgarna lever typ nya svenskar eller marginaliserade människor.Enligt mig borde dylik expertis också granskas av ett Råd där olika samhällssektorer och representanter borde ingå-av tex. fria föreningar,facket,kulturliv,media,enskilda ,ifrågasättande rättskämpar (dissidenter) och alternativtänkare.Och av sk. vanliga människor.

Ta ett hypotetiskt exempel: Man kommer ev. att stifta en ny lag om organdonationer,som säger att organ ska kunna tas av döda och dödsförklarade om väderbörande ej har antingen motsatt det genom att ha uttryckt sin annorlunda vilja (i donationsregistret tex) eller om det finns starka,samhälleliga skäl att ifrågasätta att vederbörande var vid sitt uttryckliga beslut i sina sinnes fullständiga bruk.Anta att någon politisk person manipulerar tolkande läkare att ta organbeslut just på senare grunden-dvs genom social status,ev. påtrycknings-eller andra relationer mm. Med vilken människosyn fungerar dylik lag? Knappast på någon fler-dimensionell syn på människan-att hen kan ha en själ-medvetande som överlever den fysiska kroppens död och återföds så småningom i en ny,fysisk kropp,för nya föräldrar? Dvs. dylik lag ger starka incitament att hålla kvar den gällande,materialistiska synen på människan (reservdelssyn) som stöds av det gällande vetenskapsparadigm då det vägrar att sätta sina grunder för granskning och förnyelse i ljus av ifrågasättande,alternativa,empiriska data (sk. anomala data). Om det skulle vara personer i Författningsdomstolens Råd som kunde visa att dylik syn-om den fick stark stöd i omformuleringen av den nya lagen och den andra-alternativa,gällande synen som orättvist trängt undan den nya skulle lämna det öppet för dylika påtryckningar och därmed sämre lag-hade dylik domstol bättre förutsättningar att sköta sitt viktiga beslutsfattande.Om man endast litar sig på rent juridisk expertis,finns faran av att den nya Författningsdomstolen blir endast en av dessa fina potemkin-kulisser för rättvisan.

I principiellt viktiga fall-som i min kamp för det nya vetenskapsparadigmet-har jag ju fått kämpa förgäves för mina fri-och rättigheter då samhälleliga institutioner i Sverige har ej fungerat.Varken i vetenskapssamhället,i politik,i media,i näringslivet eller kulturlivet.Den sociala verkligheten med dess två bärande principer: ”hand handen tvättar” och ”tror ej att du är något”-med dess auktoritetstroende (att status mm. hänsyn tas som argument mot nya tankar) eller cynism (bry bara om dig själv,fast det är frågan om behov av fast värde- och kunskapsgrunder för alla samhällen på jorden) har fällt hittils ”domen”. Att orättvisa som drabbat mig och rörelsen för att utveckla ett nytt vetenskapsparadigm-har fått fortgå.Med de konsekvenser som vi alla nu lider av: det finns inga nya ekonomiska teorier som skulle ha behövts för att häva pågående krisen eller reformera partier,euron,eller den globala politiken för att nämna några exempel.

Det kan även tänkas att i extraordinära fall kunde man lämna öppen möjligheter för folkaktioner: om ett visst antal människor lämnar in sin ansökan att ta upp ett fall till Författningsdomstolen, bör den göra det och i samband med det,lyssna vad det förslagna Författningsdomstolens Råd har att säga i dylikt.Genom det kunde man stärka politikens område: ej endast formell demokrati,utan den fungerande,faktiska.Jag är också stolt för Sveriges tradition av öppenhet och demokrati och anser- dels tack vare egna erfarenheter- att den kunde bli bättre.Det finns inga sakliga skäl varför den kunde inte bli det,hävdar jag såsom författarna som hänvisar med sina referenser hur det skett utomlands.

Ytterligare punkt vore att ta upp sk. Tjänstefels-paragrafen eller lagen som reglerar det till en förnyad granskning: behöver den omformuleras,ev. rullas tillbaka till tillstånd som varit innan eller annat,tex. ersättas av en ny lag om rättvisans integration tvärs över lagstiftningsfältet (se min hänvisning ovan till FN:s mänskliga rättigheter,barnkonventioner,flyktingskapets andemeningar mm).

Jag sammanfattar min diskussion och fortsättning av min tidigare folkaktion för förnyad rättvisa: Författarna har skivit en utomordentligt bra debattartikel som kan dock utvecklas vidare med bl.a. mer detaljrik diskussion om den nya,föreslagna domstolens organisation.Undertecknad lämnar här sitt förslag för sådant i form av tvärkompetens Råd,som skulle ge sin syn innan Författaningsdomstol gör sina beslut i aktuella frågor.Jag hoppas med mitt fortsatta blogginlägg att aktionen för förnyad rättvisa rullar vidare och får även nya deltagare från andra samhällssfärer.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,socialentreprenör,koncernbyggare i Vidorg-gruppen (tv. passiv med resultat att inga nya arbetstillfällen heller..)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar