You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 11 april 2014

En annan diskussionsstrategi på brottsligheten?

En annan diskussionsstrategi på brottsligheten?

Eller hur alternativtänkaren kan ”straffa” vederbörande samhället för dess instängdhet,tröghet,brist på demokrati och partisk rättsväsen (genom självcensur)

Ref. SvD/Brännpunkt: ”Lagarna bör permanentas”,Fre 11 april14,av Beatrice Ask,justitieminister i Allians-regeringen Sverige

Förord

Det är intressant att analysera strategiskt undertecknads bloggverksamhet sedan flera år tillbaka,där jag försöker lyfta fram synpunkter på olika frågor och frågeställningar i dagens samhällen och stater både i Sverige och internationellt från det nya vetenskapsparadigmets alternativa perspektiv.

Frågor som väcks är bl.a. följande:

* varför är media tyst om de unika och nya synpunkter som lyfts upp i dessa bloggartiklar? Mina artiklar är ju resonerande,mentalt fokuserade,byggda på evidens och rationalitet ävenom empiri diskuteras i dem på ett vidare sätt än enligt dagens vetenskapsparadigm (se tex.diskussion om ekonomi-,biologi-och fysik vetenskaper eller användandet av ny,bredare ekologiteori i klimatfrågeställningar från nya vetenskapsparadigmets grund).

* Tillika: varför stöder makten ej utvecklandet av den nya grunden,och blir därmed delvis ansvarig för verksamhet som kan efteråt dömas som brott mot mänskligheten (hårdnackat motstånd,med användandet av ”mjuka brottsmedel” såsom ekonomisk och social diskriminering (trots motevidens i form av tex. förnyelseförslag i olika utredningar och vetenskapliga papers som tigs eller vägrats lyftas in i offentligheten och allmän diskussion i media eller i universitets-och fou-världen).

Dagens artikel är ett bra exempel på både dagens syn på brottslighet och på vilken filosofisk-vetenskaplig grund frågor behandlas av artikelförfattaren-nuvarande justitieministern i sk. Allians-regeringen i Sverige i början 2014.

Artikelns mening tycks vara att informera allmänheten om de kommande förändringar som regeringen och oppositionspartiet Socialdemokraterna har kommit överens om angående sk. hemliga tvångsmedel. Dessa förändringar diskuteras specifikt i fem punkter angående

-hemlig rumsavlyssning (så kallad buggning)

-angående preventiva tvångsmedel

-och regler om överskottsinformation

-om tillfälliga beslut ang. användandet av hemliga tvångsmedel

-samt angående regler om avlyssningsförbud

Som alternativtänkare läste jag noga den resonerande artikeln men fann att det vore intressant att skriva en mer omfattande bloggkomment om den då den grund som används är bristfällig enligt min mening.

Brister i justitieministerns artikel

1. Oklar diskussion om brottslighet:

typer av brott,brottsutövare,sanktionsmöjligheter och deras etiska grund

a Brottsbedömningar: av vem,i vilket syfte,problemfall

b. Kontrafaktiska frågor: hur västerländsk lagstiftningsprincip (Montesquieus påverkan här) förbises genom ”sociala hänsyn” i vissa brottsfall typ brott mot folkrätten,brott mot mänskligheten dvs. frågan om maktens influens på jävighetsfrågor

c. Mjukparagrafernas farlighet politiskt

2. Frågor från det nya vetenskapsparadigmets synpunkt såsom

a. definition av person,individ (människo- och verklighetssyn)

b. inhämtandet av kunskap på alternativ väg genom psi-förmågor

c. användandet av information enligt b. ovan och dess etik

3. Utvecklingsvillkor för samhällsgemenskapen och mänskligheten gentemot de mest aktuella brott som sker i dagens samhällen,typ

- hackers-brott

- spioneri-brott

- brott mot folkrätten

- brott mot mänskligheten

4. Speciella rättsfall,typ

- dödsstraff och dess etiska grund

- slentrianmässigt bedömande av fängelsestraff för bortrövandet eller för snedvridande av en annans liv som följd av brott vis av vi fakta hur lång tid/mycket arbete,kärlek och omsorg det tar att fostra upp en människa till en samhällsvarelse

- straffets etik i förslagen tvångsmedels lagstiftning typ användandet av ”mjukparagrafer”:vem dömer vad i vilket syfte och när

- klimatfrågeställningar och klimatbrott vis av vi använt ekologi-och ekonomiteori

5. Moment 22 och brott mot mänskligheten:

om hot om asteroid nedläggningsfara skulle tvinga fram skapandet av en ny typ av vapenteknologi som skulle skapa en möjlig anarki i framtiden på jorden i fall det sker ej en ny typ av civilisationsförnyelse på nya människosynens grund (återfödelse-etik grundad på ny typ av flerdimensionell syn på verkligheten och dess följder i ny fysik,ny biologi,ny kemi,ny ekonomi-och samhällslösningar mm-ej endast teknologiutveckling som ter sig för avancerad för dagens typ av Homo Sapiens (dvs. hur den dubbla evolutionen kan skapa en ny typ av människa där tidigare slumrande psi-förmågor aktiveras för att övervinna sk. kunskapsöverskott och leda till mer effektiva samhällen där nya teknologier används i deras fulla potential-ej i brottsliga syften orsakad av bristande insikter/förmågor/etiskt ansvarskänsla och utvecklingsnivå).

Annorlunda bloggstrategi

Då dessa frågeställningar som justitieministerns resonerande artikel gav mig anledningar att fundera se frågor ovan skulle nog återigen försvinna i tystnadens hav (med ensidig användandet av information i dessa för maktens bästa-dvs. sk. negativ ömsesidighet),låter jag bli att skriva artikeln. Jag använder samma typ av etik som justitieministern och makten ovan: från fall till fall.

Om jag får betald,mina alternativa tankar lyfts upp i offentlighet,skriver jag artikeln. Om tystnaden fortsätter,skriver inget och ger endast tips ovan om alternativt innehåll vars innehåll jag hade tänkt skriva i en flerdelad artikelserie under rubrik

Hur brott bekämpas mest effektivt av livet självt

Alternativ-ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”. Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar