You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 14 april 2014

Kallelse till Open Source uppdrag

Kallelse till Open Source uppdrag

Eller hur alternativtänkaren-med förkärlek för abstraktion (dock stående på empiriska grunder,ej på metafysisk spekulation eller fantasi)-och erfarenhet av sociala processer på många samhällsområden och dimensioner-vill ge ett ”uppdrag” för sina vänner världsvid,utgående från det nya vetenskapsparadigmet och dess öppna människosyn. I det här fallet dels på teknologins område,dels angående diskussioner om globala värden.

Ref. SvD/ledarkolumn:”Vad vill Putin”,Må 14 april-14,av Anders Åslund,professor (emeritus?) i internationell ekonomi och Senior Fellow vid Peterson Institute (i USA?)

SvD/gästledare:”Är den egyptiska revolutionen över?”,Må 14 april-14,av Ivar Arpi,skribent och redaktör på Magasinet Neo

SvD/Brännpunkt:”Europa riskerar fler konflikter”,Må 14 april-14,av Robert Hörnquist,Moldavienkännare,honorärkonsul för Moldavien,Göteborg,Sverige

DN/Kolumn:"En berättelse om chans eller risk",Må 14 april-14,av Robert Shiller,professor i ekonomi vid Yale universitet,USA,och nobelpristagare i ekonomivetenskap 2013

Förord

Jag har på mina tidigare spalter skrivit en del om Europa,om mina förslag på reformer på vilkas grund man skulle vända den ekonomiska stagnationen efter den globala,finansiella krisen som följde Lehman Brothers-finansiella företagets kollaps i USA varvid dominolikt flera andra finansiella institutioner drogs in i en nedåtgående spiral med global regression som följd. Sk. strukturella orsaker bakom detta blev dåligt belysta av både skribenter,regeringsrådgivare och ekonomiprofessorer-några av dem av nobelprisklass.

Låt mig-som ”Avatar of Synthesis”- en syntesskapande tänkare på det nya vetenskapsparadigmets grund-nämna kort några mer djupliggande orsaker för det nämnda. Ej i syfte att glänsa med mina kunskaper i ekonomi (förvärvade egentligen i dels genom universitetsstudier på grundnivå vid ett av Sveriges högst rankade universitet,dels av egna studier av köpta och lånade böcker,läsning av internationella tidskrifter mm)-vilka kunde vara bättre om hade fått ägna mig för min älsklingssysselsättning av teoretiska studier,korsande olika traditionella ämnesfält i sökning av ny ekonomi,ny fysik,ny biologi,kemi,ekologi etc. Men då det blev ej så (av skäl som jag redovisat tidigare på mina blogg då blev stoppad av kompakt motstånd för nya,revolutionerande tankar i vetenskap med det nya paradigmet orsakande ekonomisk-social marginalisering vilket ytterligare minskat mina chanser för bättre kunskapsförvärv),har jag hållit mig kvar i den abstraherande linjen som jag tillämpat som konsulterande skribent tills vidare,i mina bloggartiklar.

Då dessa bloggartiklar har tillsvidare varit gratis att läsa,har jag med dagens komment fortsatt på den linjen också. I artikeln nedan ger jag härmed tudelat uppdrag (ej mot betalning utan i open source rörelsens anda) för dem eventuella läsare som har kunskap i dess två fält-dels det dataprogramsnickrande som sker på Open Source rörelsen globalt,dels på samhällsområdet som tangerar värden och sociala processer.

Resonansbotten eller motiveringar för dessa två övergripande open source-uppdrag är det som sker i Europa,Afrika och delvis även annanstans i världen just nu. Faran för global,social-politisk härdsmälta med de kriser som blommat upp i Europa (Krimkrisen,ev. Kommande kris i Trannistrien som en honorärkonsul Robert Hörnquist har skrivit en intressant och läsvärd artikel om) men även det olösta ”revolutionsefterspelet” i Egypten -behandlat lika sakkunnigt av en annan skribent i dagens SvD av Ivar Arpi. Sistnämnda krisen har indirekt samband även med det ämnet eller eventuellt delprojekt för min konsultfirma Vidorg i konflikten mellan palestinier och Israel som jag har bloggat tidigare om.

Metodologiska tillbakablickar

Är det rätt att personifiera social-politisk-ekonomiska konflikter metodologiskt sätt?

I stort går det två djupliggande analyslinjer i samhällsvetenskaper. Den västliga som grundar sig på funktionella,ämnesinriktade analyser av olika sociala,ekonomiska,politiska och kulturella händelser med antingen punktbelysning i sam-eller närtiden,eller med historiska tillbakablick i strävan att förstå. Förståelse är dock en delmoment som sysselsätter de lärda i vetenskapsvärlden. För att kunna bilda och fortsätta sin karriär måste vetenskaparna ”ligga rätt i tiden” för att få anslag för sin forskning (jämför här mina villkor som jag berättat ovan,vilket gjort det omöjligt för mig att komma in på universitetskarriär som professor tex).Att ligga rätt betyder att dels måste man ha en begränsad ,analytisk fråga för sitt projekt,dels ska frågan vara ämnesinriktad,på ett smalt område. Om du vore en annan typ-typ syntetiskt tänkande som övergår olika ämnesgränser i strävan att förstå litet djupare eller-om en kreativ typ av forskare-i intresse att skapa nya teorier,modeller eller analysperspektiv-blir din kunskapsmassa så omfattande att det blir svårt för de flesta att förstå dig. Kort sagt: du blir stämplad som misslyckat forskarämne,eller man ställer krav att du ska skriva om dina produkter,utgående från det perspektiv som härskar i den akademiska världen-det analytiska,begränsade.

Den andra linjen går i den marxistiska,dialektiska,där man förstår att det kan finnas spänningar i problematiken som man har som ämnet för sina studier. Man kan då använda tex min nya teori på Samhällets relation till Naturen som jag kom till genom att abstrahera en berömd socialantropologs empiriska studier av ett naturfolks samhälle. Utan att veta att egentligen jag fortsatte den traditionen som Marx och Levi Strauss (en annan berömd socialantropolog och teoretiker,skrivande om strukturalismen- en annorlunda analyslinje än traditionellt funktionalistiska som härskat i den anglosaxiska västvärlden eller vetenskapstraditionen) hade haft i sina diskussioner om samhällets relation till naturen. Mot bakgrund av mina studier i ämnet socialantropologi vid Uppsala universitet förstod jag att egentligen hade jag skissat eller skrivit en uppsats som skapat grunderna för en ny,multidimensionell ekologiteori i min strukturmatristeori. Dylikt,bred linje är typiskt för mig som tänkare,även därför att jag utgår från en fler-dimensionell verklighetssyn (teori) både angående den faktiska verkligheten och om människan som förutom en fysisk,biologisk varelse även som mental-etisk-själslig varelse med en entitet (entitet-term är en filosofisk term som är neutral av sin karaktär. I dataspråk kunde det eventuellt liknas med klass-objekt som kan ha olika attribut-egenskaper,strukturella arv-beroendeförhållanden mm. Egenskaper).

Vad vill ”Putin”

Ett metodologiskt fel i samhällsvetenskaper är att personifiera sociala och historiska skeenden. Därför har jag skrivit om den historiska ledaren Putin som härskar tillsvidare i dagens Ryssland från en fler-dimensionell analys. Dels utgående från den tradition som härskar i landet-närvaro av förra Sovjetimperiums tankemönster och värderingar dels om de inre spänningar som finns i landet mellan olika etniska grupper där maktgruppen-etniska ryssar är bara en av många grupper eller delkulturer. Ingen av dessa kan dock sägas ha den ursprungliga rätten till fäderneslandet Ryssland. Även finnar,ester,mm. Folk har djupa rötter i den kultur som sedermera blev under historiens gång slavisk. Slavisk kultur är dock ett mångfacetterad fenomen-ej enbart utgående från politisk makt,som utövas från majoritetsgruppens-de etniska ryssarnas sida. Därmed är Putins påstådda sinnesstämning i strävan att återupprätta forna imperiet en förenklande analys. Forna imperiet Sovjet föddes och levde på en annan tid,där det fanns hinder för tex. Informationsskaffande från andra samhällen och kulturer globalt,tillika som rörelsefriheter. Detta går ej längre att backa tillbaka då datoriseringen och ny teknologi har tagit över.

För att kunna styra den nya teknologin måste man ha resurser. Ännu mer behövs det om man ska skapa något nytt,som tycks stå vid dörren. Kanske är jag prekognitiv då jag ser att dagens klimatkris går ej längre att lösa med olja och gas-baserade färdmedel. Biogas,etanol,olika andra hybridformer binder bara samman teknologin vid lokala förhållanden,typ laddningsstationer eller tankställen. Vad om rörligheten globalt med arbetsmigrationer,flyktingar,globala social-politiska-teknologiska och kulturella processer kräver ännu snabbare och klimatvänligare färdmedel än de som finns i dag? För mig vore flygande bilar,användande gravitationskraft,en vision att lösa (mer om detta nedan).

Putins sits är enligt mig inte så enkel som professor Anders Åslund tycks det ske. Han har blivit vald av Ryska folket i det slags demokrati som de har,med de värderingar som man i västländer är skeptiska för. Man kunde förstå att efter Sovjetimperium-tiden kan man knappast kräva att folk lär sig direkt att ifrågasätta kritiskt,utan fysisk våld. Den typ av ledare som de vill ha är just Putin. I dag.

I morgon,då folket i Ryssland har lärt sig mer uppskatta frukter av fri rörlighet som man har i EU-området,kan de välja en annan typ av ledare,i annorlunda typer av valsituationer.

Angående det sistnämnda-läs även min slutkomment ovan som jag börjat använda i dessa valtider i Sverige,som anser sig vara en av mest demokratiska länder i världen. Konstigt nog tycks traditionella socialdemokrater känna sig obekväma med tanken på en alternativtänkare i sina kretsar,på sina valbara listor.Man kunde ej ens kunnat tänka honom vara ett hypotetiskt ledarämne i diskussioner i den valgrupp som valde den nya partiledaren där man valde till sist den verbala,ej den förnyande ideologen och praktiske arbetaren som även skaffat akademisk utbildning och hade mångsidig samhällslivserfarenhet inklusive erfarenhet i kvinnornas och invandrarnas värld (min anmälan om mitt intresse svarades aldrig eller kommenterades offentligt. Det sistnämnda-var hittar du offentlig dialog om mina reformförslag eller tankar då andra demokrativägar (inom fou- och näringsliv) blivit stängda).

Min analys av Putins person har ej heller stannat i dagens psykologiska syn. Jag har presenterat en mer dialektisk analys,utgående på den dubbla utvecklingsteorin (dvs. utmanande dagens biologins syn på utveckling i min dubbla utvecklingsteori: interagerande med fysisk utveckling (darwinistisk teori) sker en mental-etisk- evolution i en entitet som blivit självreflekterande på den mänskliga evolutionsnivån som resultat av tidigare beslut,i tidigare livsformer eller liv.).Putin genomgår en kris där han våndas inför det existentiella valet: att bli en självständig själsinriktad individ,ej personfixerad då han värderar sig själv beroende på vad andra anser honom att vara. Den känslige Putin döljs av kaxige machoman-en roll som han försöker hålla uppe men som författare och kulturskapande personer ser igenom. Hans maktgrupp stöder honom så länge som det passar dem-därav taktik av västvärlden i försök att isolera honom från sina närmaste i maktgruppen.

Sammanfattningsvis: det är ett metodologiskt fel att personifiera Putin då det gäller att analysera dagens kris i Europa. Bättre kan vi väl?(ja,ännu bättre än i USA:s och västvärlden som har traditionella lösningar på internationella kriser med sin isolerings-/sanktionstaktik som-om den skulle behövas och bita-skulle bara återställa den bestående ordningen-ej skapa någon ny sådan i global skala).

Vad sägs om ett annat alternativ att lösa Krim-mm.krisen? En open source-rörelse?

Jag har tidigare skrivit om mitt (firma Vidorgs) intresse att starta ett fou-projekt tillsammans med ryssar,amerikaner,européer och kineser mm. Forskare-må det vara även ufo-folk(!).Hänvisande till mina studentuppsatser om min skriftserie som ingen velat kommentera skriver jag här kort ett förslag på ett open source projekt-som alternativ-om dylikt samarbetsprojekt blir ej av och därmed löser krisen med Krimkrisen och Rysslands kommande maktkamp mellan auktoritära-tillbakablickande-och moderniserade-mer liberalt inriktade (den kommer,var så säker-även på annat håll i världen-orsakad av tidigarenämnda erfarenheter och tryck från naturens sida som kan vara av fler-dimensionellt slag).

"Programmerare-förener er"-globalt

1. Skapa ett dataprogram för att styra processer i färdmedel i 3-dimensioner samt super-acceleration.Jämför partikelteorier.Om intresse,kolla gärna min nya partikelteori som förenar de fyra,hittills uppfattade krafter men innehåller även den femte-en mental kraft (som tycks fungera i sk. healing).Detta är första steget-i senare steget (kanske i ovanskrivna samarbetsprojekt globalt-som även löser Krimkrisen) tar vi hand hur skapa gravitationsmotorn. Växelmekanismen har jag själv skiss för redan (modifierad version av byggkransstyrning- jag jobbade en kortare tid som andra kranförare för en 80-tons byggkran vid Helsingfors-Vanda flygplatsbyggnation efter studentexamen i Finland,före flyttning till Sverige som gäststuderande).

2. Jag har redan givit tips för några personer-både i Finland och i Sverige-som jobbar med trafikstyrningsuppdrag eller vid Transportstyrelsen angående infrastrukturprojekt som kommer att bli i fråga för dylika färdmedel vilka är både mer klimatvänliga och ekonomiska(ingen äger väl gratitationen?). Förhoppningsvis har dessa personer uppfattat mina tips som ämnen för vidare arbete eller framfört vidare till sina chefer,och dessa vidare till regeringskretsar ? (Angående sistnämnda alternativtänkares trovärdighetsproblem i marknadsekonomi där det är pengar som tycks styra hur du klassifieras som människa,betraktas i dina framtidsutsikter,vid sidan av andra personlighetsinriktade drag såsom kön,etnicitet,samhällsklass,ålder mm. drag).

3. Jag håller på att jobba med min firmas ekonomi i försöket att få status i Sverige och mina nollställda,fråntagna medel uppfattade som expansionsmedel och därmed kunna skaffa möjligheter att bli aktiv i firman igen.Detta kunde uppfattas som grund för detta alfa-projekt (ang. flygande bilar.Andra Vidorgs projektämnen gäller en annorlunda idé på kraftverk-utan uranklyvningar och radioaktivetet,om fler-dimensionell dator som jobbar med ljus,om implementering av mina samhällsförslag för hållbar tillväxt-först i provprojekt,sedan om det faller väl,som lagstiftad,ny samhällsmodel.Med mera projektämnen).Om media skulle fungera-alternativt intresse väcks utomlands för ett halmstrå som finns kvar i mitt annorlunda förslag att lösa Krimkrisen (innan det stora kriget bryter ut mellan Nato och Ryssland som det finns faran för-lurpassande i bakgrunden)- skulle detta nog lösa sig-både i bra konsultarvoden för min firma Vidorg,som projektfinansieringar globalt då det är främst stora profit/projektämnen som fattas i världen-ej pengar. Jag har ej heller ännu ”brännt mina broar” i Sverige-diplomatisk som jag är som meta-motiverad filosof. Och även poet,som ”ser genom människor”,inklusive mig själv. (Putins kris angår just det: det är lönlöst att självhärliga sin personlighet-den försvinner i döden. Det viktiga vore att växa i själen-som människa-ha ”detachment”).

Är det alltid så att revolutionens söner ”äter sina fäder” ?

Ivar Arpi har skrivit en intressant ledarkolumn artikel om situationen i Egypten. Hans ställer en intressant fråga-genom att referera en tidskrift och dess berättelse om en samhällskritisk fader och son i Egypten:

”Och vem är denna demokrati och frihet till för...Kampen om Egypten kunde aldrig vinnas av några få liberaler,ävenom västerländska betraktare hoppades innerligt på det. Liksom i flera andra länder i regionen,står kampen i Egypten i stället mellan islamister och auktoritära krafter..Sedan generalen och försvarsministern al-Sisi avsatte Mohammed Mursi,den folkvalde presidenten från Muslimska Brödraskapet,har de auktoritära krafterna alltmer återtagit makten i landet”.

Arpis komment slår nog spiken in i problematiken,och kan spinnas vidare i. Min fråga: vilken människosyn har Muslimska Brödraskapet,respektive den auktoritära armen. Vilka resurser,kampmetoder,partnerskapsrelationer,kontakter har de? Var finns visionen,strategin?

Å andra sidan vad är det för typ av ”revolution” som bara byter en annan regimen,men där regimens arsenal av samhällsbyggande består av samma typer av personer som armbågar sig till makten. När försvinner revolutionens glöd och rättvisa och blir tröghetsskapande,potemkinkulisser,tomma slagord och nomenklatura-maktstrukturer. Frågor som togs även upp av Platon i antiken i sin politiska filosofi. Enligt honom skulle en filosof styra landet,men jag tvivlar även på det (tack Sokrates,tack Descartes-för att lyfta upp tvivlets metod som grundläggande i filosofi,tillsammans med strävan efter förutom kunskap även vishet).Bättre vore det väl om folket finns veta mer-kännedom om andra värden,om annorlunda kunskaper än det som syns i den fysiska världen. Rättvisa,jämlikhet,jämställdhet,men även insikt att livet är mycket mer komplicerat än vi kanske vet och följer fler-dimensionella lagbundenheter som styr oss alla-mellan liv och död-i livet,givande rättvisa som diktatorerna kanske får smaka på senare i sina egna,kommande liv.

Och andra sidan-att bli vis och nöja sig att odla sin egen trädgård som forna kineser talat om,är kanske ej heller så bra. Finns det etiska värden som är gemensamma för oss alla?

"Open source uppmaning" för folken

Kanske kunde vi fundera gemensamt: vad är det som är typiskt för oss jordbor? Vad värdesätter vi,vad skulle vi kunna lyfta oss fram om vi fick besök från andra civilisationer i kosmos?

Å andra sidan,vad skulle dem vara intresserad av hos oss? Våra teknologier? Knappast då deras färdmedel tycks-enligt ufologivetenskapen (hade själv en kortare fou-projekt i ämnet som sanningssökande,allvarlig filosofistudent)- använda hastigheter över ljuset. Det vill säga de har en annan typ av fysik som grund.

Vår dna? Nja,om de är fysiskt annorlunda,anpassade på andra villkor i sina hemtrakter,kan de knappast använda våra dna.Å andra sidan,om det dök upp annorlunda,kreativa tankar,om ny typ av dna-teori som kunde användas för att förstå kosmisk utveckling annorlunda,kunde de tänkas vara intresserade. Alltså kreativitet,öppna forskandet vore i fokus för dem och deras besök och handelskontakter.Och-som samhälles-och psykologivetenskapen visar-dylikt går ej att odla så bra med maktmedel,i auktoritära omständigheter.En lärdom som vore bra att lära sig i de länder som krampaktigt antingen fjärmar sig från samarbetskontakter eller försöker hitta lösningar för sina egna,interna problem i forna tiders omständigheter,tankar och ideal. Glöm det,innan det är för sent. Metodologiskt fel,fel strategi från revolutionens spjutspetsar till folket. Fjärma er inte från era söner-söner,glöm inte era fäder; mödrar och fäder: det är livets mening att barnen ska väl vara bättre än ni själva?

Vem talade om spegelbilder i religioner? Nytt budskap: kasta era speglar,titta i stället för och på varandra-se er själva i andra. Början för bra revolutioner?

Meta-analys av detta blogginlägg

Vid det här laget känner nog alla mina läsare att det är främst en tänkare-personlighet som påverkar mitt språk och typ av skrivandet på mitt blogg,ävenom det sociala-politiska är har också en viktig del i mitt "skapar-uppdrag".Jag brukar säga att jag jobbar parallelt på "flera fronter": förutom i vetenskap,även i näringslivet,politikens område och i kulturen (sistnämnda som poet-novellist-eventuellt som romanförfattare om mina andra försök döms ut av likgiltig eller oförstående omgivning).

För att kunna värdera det som jag skrivit i dag ovan,hänvisar jag till en intressant artikel i dagens DN,skriven av Robert Shiller,ekonomiprofessorn vid Yale universitet i USA och nobelpristagare i ekonomi 2013.Hans artikel handlar om viktigheten av berättelser som påverkar positivt på människornas liv och därmed på ekonomisk tillväxt.Han tar som ett exempel på detta Japans förändring efter den nya premiärministern Shinzo Abes tillträde i december 2012,varefter ekonomin som tidigare stagnerat började kvickna till och visa positiva tillväxtsiffror.Jag citerar:

"I nästan alla länder saknas en övergripande,lättfattlig skildring av en positiv förändring som liknar Japans abenomics"

och "Att dessa berättelser vann sådan tilltro berodde på att mängden av människor psykologiskt-och ekonomiskt-satsade på dem"

,

"Abe iger förtroende och väcker nytt liv i patriotism,rentav nationalism,som ju är intimt knuten till den individuella identiteten.Den skapar en berättelse för alla i nationen om vad de själva kan göra som medborgare i ett framgångsrikt land".

Känner du min läsare dessa drag i min blogg ovan.Som en övergripande analys av socio-ekonomisk utveckling som skett i världen som påverkar även på dagens kriser och varför vissa länder försöker sparka i gång ekonomin med militärteknologiska medel,grundade i en gammal,nationalistisk berättelse.Till skillnad från nationsenande berättelse i Japan,blickar Rysslands berättelse bakåt,i svunna tiders imperiebygge vars historiska tid är förbi.Det enda som man kan göra av historien är att lära av den-gångna händelser är gångna.Man kan aldrig stiga i i samma vatten igen,såsom en filosof replikerade redan i antikens värld.Mitt förslag blickar i stället framåt,och i en syntes mellan politiska,ekonomiska,teknologiska,forskningsmässiga steg och inslag visar hur man kunde lösa de otaliga kriser som man har i världen.

Vägen framåt? Till skillnad från Japans nationella berättelse syftar jag till att ge en berättelse om global framgång.Först-för att undvika den militära konfrontation med eventuellt storkrig som följd,om vi väljer ej en enande variant-typ mitt förslag på gemensamt utvecklingsprojekt.Först i fou-,sedan på praktiskt byggande-projekt.Jag har i mina tidigare skisser för ett NMEP-positiv tillväxtspiral beskrivit hur det går till och skapar både jobb,social tillhörighet mellan generationer och framtidstro med även samhällsvinster som föjd i form av nya klimatrelaterade lösningar.

Till skillnad från Abes berättelse ger min andra open source uppdrag även inblick i olika delkulturers lokala samhällsprojekt. Vad är det som är centralt för oss alla,som människor på denna jord.Vad vore skillnader om vi jämförde oss med "utomjordingar". Är deras intressen så pass långt från våra att vi kunde ej mötas?

Jag visar även motiveringar för mitt annorlunda tankesätt och perspektiv varifrån jag utgår med mina rationella,stegvisa förslag.I skillnaden mellan personlighet och indentitet,och har exemplifierat detta med både det egna livet och med det som jag tycks mig se hos Rysslands ledare Putin.Våndan inför något nytt,men-om hanterat med självrespekt och värdighet för medmänniskor,även som möjlighet för en förnyelse.Både för egen del,och i Putins fall- även för landet.Om mängden av människor skulle bli informerade om dessa mina berättelser ovan och bli lästa och positivt påverkade av det-ja,då skulle det ske ett kvantumsteg för en ny utvecklingsnivå för vår gemensamma civilisation.Hoppas att jag har ej skapat för mycket på en gång,vilket kan uppfattas att gränser sprängs vad en människa kan göra.Men-om vi blir många- strävan i mina open source uppdrag ovan-kan vi göra det tillsammans.Roligt att se att sådana tankar tänks även hos nobelpristagarna-säkert blir nu mina släktingar och vänner glada och ler? Ja,kanske även andra svenskar som ser att deras demokrati-trots allt som varit sorgligt och misslyckat-fungerar.

Alternativ- ja,läs ovan.”Vi behöver rusta oss för en ny,god tid”.

Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar