You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 2 mars 2011

Analys av förnyelse-förändring-utan anspråk på nobelpris

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse-Förändring :real,långsiktig eller på ytan,kortsiktigt

Hur reflekterar jag inför S-partiets förnyelse- jämförelser och strategiska avvägningar ang. dagens historiska skeenden med demokratiseringsvåg 2.0


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

DN/Kultur:”Var står Europas ledare under Libyens kamp”,Ti 1. mars 2011 av Jan Eliasson
DN/Ledare-Signerad:”FN: Jan Eliassons baby blev en värsting”,On 2. mars 2011 av
Peter Wolodarski
SvD/Utrikes-Europa Special:”Revolutionär plantskola”, On 2 mars 2011 av Tomas Lundin

Sammanfattning

Den oberoende DN ger en delvis felaktig bild av S-rörelsen.Dess politiske redaktör kommenterar en vald bit av en av S-partiets kända namn-fd. Utrikesminister Jan Eliasson,tilllika fd. Ordförande i FN:s Generalförsamling-och ger därmed en skev bild av S-partiet.Samtidigt är DN med att mörka en annan historisk möjlighet till förändring.Se mitt förra blogginlägg,där jag anmälde mitt intresse av att bli en möjlig kandidat till ny S-ledare-att tas upp för vallistan av S-Valberedning.Innehållet av dess oberoende bevakning är därmed ”ytstrukturell”: då det gälle en ensam man i Sverige med annan bakgrund och låg status,behöver man inte bry sig om om demokratiska diskussionsvillkor eller ömsesidig dialog.Det går bra att kritisera Eliassons utsaga i TV,men vara tyst om hans skriftliga inlägg i en annan rikstidning.Var finns den journalistiska integriteten eller vakthållningen av demokratin och dess möjligheter för historiska förnyelser?

Å andra sidan är sådan här slags ”ytliberalistisk” nyhets- och demokratianalys inte typiskt endast här.Till och med radikala eller progressiva krafter som stöder fördjupad demokrati talar för en ytanalys-som om denna rörelse gällde endast regimkritik eller emotionella-sociala aktioner på gator och torg.Se Center for Applied Nonviolent Actions uttalanden från Belgrad och dess aktionsgrupp Otpor-studentrörelsen för fördjupad demokrati i Serbien.Må vara att deras aktioner är värdefulla och behövliga,men dessa borde enligt mig kompletteras med mer djuplodande analyser och omvärldsbevakning då agerande aktör är tv. En ensam man mot den etiska,ekonomiska,sociala och intellektuella marknadens brus och auktoritetstroende statustänkande.De lånar tom sin röst för förtrycket som strypt info om det nya historiska alternativets uppkomst och utvecklingsmöjligheter att få igång en djupare,långsiktigare demokratisering med förändring av vårt både tankesätt och syn på människan och verkligheten på en ny,bredare grund av ett nytt vetenskapsparadigm.
Enligt mig har Jan Eliasson presterat viktiga analysbitar (se diskussion nedan) och lyft upp frågan om en historisk möjlighet för förändring.Förutom att han talar och skriftligt tar upp detta,har han lämnat förslag till konkreta handlingar,vilka dock stämplas socialt som enbart vädjan av dialog av en av tunga rikstidningar i Sverige.
Detta är synd.Kan man vädja till medias självreglering såsom tex i ett fall nyss då en journalist sade upp sig från sitt 10 åriga tjänst då chefsredaktören refucerade hans analyser?

Förnyelsens möjligheter-en tidsaktuell jämförelse

I min förra blogg diskuterade jag om S-partiets ledareval och tillfälle för öppningar då jag anmälde mitt intresse (efter vädjan av Mona Sahlin för alla s-medlemmar) för kandidatur-dvs. En personlig fokus på förnyelsemöjligheten som samtidigt är även historisk då S-partiet har därmed möjlighet att bli både lokal och global spjutspets för förnyelsen /förändringen,en möjlighet som andra tycks ha förlorat i ett annat land.
I dagens analys fortsätter jag på strategisk analys av detta- i samma anda som Jan Eliasson gjort i sin diskussion om det aktuella läget i världen då han ser en historisk möjlighet.
Först om de radikala förslag och aktioner- om ovansagda fou-och kampcenterns beskrivning av pågående demokrativågen i Nordafrika och ev. Även i Mellanöstern.
De skriver (se SvD:s artikel om ”Revolutionär plantskola” ovan):

”Det är deras egen revolution och den har inget med utländska konsulter att göra.De har riskerat sina liv för friheten och det är deras seger till 100 procent.Punkt slut”


Naturligtvis är det så.Jag antar att hänvisning till utländska konsulter gäller M.Khaddafis hänvisning till utländska,påstådda krafter som blandat sig i i Libyens egna,inhemska förhållanden genom droger,infiltratörer och ev. Konsultkrafter i utländska spionorganisationers tjänst.Detta är möjligt men inte trovärdigt då även de länder som kunde ha kunnat (gör så) har varit väckta med överraskning och famlar i blindo i dina såväl bedömningar,som strategiska insatser eller taktiska sätt att försöka styra utvecklingen där och globalt på ett mer lyckat sätt än Libyens diktator gjort.
Det är föga trovärdig att ovansagda,beryktade ”revolutionscenter” skulle hänvisa eller slå under bältet genom försök till social stämpling av min firma Vidorg och de förslag som jag diskuterat tidigare i fallet med folkliga resningar i Egypten och Libyen.
Jag är ju en ensam man-praktisk,lågavlönad intellektuell som tystats ned (se rikstidningar tystnad tex ang. mitt intresseanmälan för S-ledarskapsvalet) och marginaliserats.Mitt decenniers långa kamp för en djup,långsiktig förnyelse av den grunden som våra värderingar beror på har förbisetts med samtiden på alla dess fronter: i fou-världen,i politik,i media,i näringslivet,i kulturlivet.Man behöver ej bli mördad i ett civilierat samhälle eller modern demokrati för att bli vingklippt.

Två historiska chanser till för förnyelse/ förändring

Som jag berättade i mitt förra blogginlägg tog jag del av fd. Rysslands presidents Boris Jeltsins bok om sitt liv (före sitt ämbete och försök att driva tillbaka demokratiseringen där efter Gorbatjovs fall då han valdes som president).
Sedermera tycks demokratiseringsvåg 1 har mött stiltje där i och med att det gamla gardets representanter tog sig till makten (Putin och de maktapparater som tycks ha varit lierade i den gamla partiorganisationen och dess nomenklatura värld).
Naturligtvis finns den möjligheten nu även i både Egypten och Libyen mm. arabländer,där den folkliga traditionen av demokrati är ung och oprövad.
Jan Eliassons fem centrala kontateranden härvid visar läget (inom parentes min bedömning av deras innehåll som faktuell-faktiskt gällande-F- eller som etiskt-önskvärt-E)

I ”En historisk förändring har tagit sin början i Nordafrika och Mellanöstern” (F)

II ”De undertryckta krafterna i dessa samhällen underskattades allvarligt” (F)

III ”I detta läge har omvärlden ett ansvar att entydigt stå upp mot våldet och förtrycket och för frihet och rättvisa” (E)

IV ”Under de gångna veckorna har Europeiska Unionen,däribland Sverige,inte tydligt stått upp för sina värderingar och sina intressen” (F)

V ”Många av dessa nya ledare vill se modernisering och sekulära samhällen och är säkerligen öppna för nära samarbete med Europa.Då gäller det för EU att snabbt utarbeta en framåtsyftande strategi för kontakterna och samarbetet med det nya Nordafrika och Mellanöstern som nu växer fram (E).

Må vara att första punkten är delvis sann.Kolonialmakternas återtåg därifrån kan betecknas som traditionsbildande,tillika som tidigare befrielsekrig som tog även form av antingen inbördeskrig eller uppkomst av militärdiktaturer då klansamhällen formades eller förstärktes till nationalstater.Khaddafi var en av dessa hjältar men nu tycks tiden ha gått förbi honom och hans revolutionsstrategi då människorna har blivit både mer utbildade,mer upplysta genom kontakter och nätets möjligheter och genom fortsatt globalisering av både handeln och globala institutioner och deras verkan i dessa länder.Kunde man säga: revolution vänder sig mot sig själv och det tycks att alla revolutionsstrateger famlar i blindo.

Enligt mig har Jan Eliasson- tvärtemot vad DN:s politiska redaktör Peter Wolodarski pådyvlar honom att göra- förstått detta genom hänvisning till den historiska chansen som finns nu för att föra demokratiseringen vidare.Men samtidigt-konstigt nog- är Eliasson själv fången av sin elitposition eller status inom S-partiet.Han tycks inte veta att även inom Sveriges demokrati har det skett-faktiskt-ett decennier lång kamp för förnyelse på en radikalt ny grund.Tyvärr har jag inte haft de resurser som revolutionära centret i Belgrad ev. Hänvisat till: att det är frågan om en etablerad konsult.Jag har inte ens fått den möjligheten i den svenska demokratin då spelreglera har tolkats ensidigt,med negativ ömsesidighet (”stulna investeringar från en ensam mans firma till staten,stödd av skattemyndighetens okunnighet och rättsväsendets partiinslag med tolkande myndighetespersoner). Eliasson och S-partiet har antingen haft svart punkt i sitt seende,eller styrda instruktioner och hänsynstaganden från utomlands då det gällt att inte ifrågasätta gällande grund som givit både nobelpristagares tolkningar av ekonomisk teori eller den människo- och verklighetssyn som är bakom dagens maktapparat och dess styrmedel (mer penningsyn än respekt för mänskliga rättigheter) ? Alternativ tolkning är naturligtvis att då en ensam man som långsiktigt stryps i sitt marginaliseringstillvaro behöver man inte bry sig om- en cynisk,men ack så faktuell människosyn.

Rationell förändring underifrån eller från massans slagord?

Vilka vore då mina förslag att lösa den situation som råder? Då jag-som tvärvetenskapligt utbildad individ och tro på argumentens och den positiva dialogens kraft- har tidiagare hänvisat till

1. hypotetiska antaganden om det nya paradigmets möjligheter att utveckla en ny slags teknologi som förändrar oljerika staternas status och möjligheter att utvecklas och till
2. faktiska möjligheten att använda mitt nya slags derivata- och projektinstrument M.O. som kunde användas även politiskt-genom villkorad användning för nuvarande oljestater att få förköpsrätt till M.O.-II typ av optioner (med begränsat antal,och högre bonusränta), och
3. för nyorganisering av FN:s Säkerhetsråd så att någon eller några partiska stater kan inte blockera handlingsmöjligheter för långsiktigt positiv förändring
4. ge ja här en skärpning av handlingsmöjlighet-utöver de förslag som tagits upp av Jan Eliasson-fd. högtaktad diplomat :
- se hans förslag på sanktioner,reseförbud och frysning av tillgångar för fd. Och nuvarande diktator i hans artikel ovan-och diskussion om
- flygförbudet för den repressiva regeringen att använda sina attack- och spionflyg att bomba civilbefolkningen som försvarar mot repressiv tolerans och stabila regeringen på förtryckets grund,nämligen
5. samordna FN:s, Natos och EU:s militära styrkor såsom skedde i Kosovo-fallet.
6. Utöver det-följande mina analyser under Kosokriget då hade hämtat ned från nätet och läst Kosovo-intellektuellas beskrivningar hur Serbien hade under flera decenniers tid systematiskt exploaterat landsdelen- i mitt förslag på Marshall plan för området- i dag till Nordafrikas och Mellanösterns utveckling.
7. Jag hänvisar även till min skiss att få tillstånd freden mellan Israel och arabländer i ett ömsesidigt näringslivsprojekt som kunde ge bröd och välstånd för alla i området och utöver det skapa sociala och ekonomiska band mellan folken som tv. Uppfattar sig som varandras fiender.

Då dessa mina förslag kommer underifrån och mitt bland folket- i min anspråkslösa samhällssituation- kan man nog knappast säga att det är frågan om någon etablerade konsultens råd,utifrån.Jag lever ju tv. I denna värld och tar på allvar mitt människokall,och vågar protestera med skrivet ord.Jag är öppen för möjligheten att andra kan översätta dessa ord och föra förslag vidare-kanske jag därigenom även får bättre chanser själv att gå vidare i min egen tillväxt?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar