You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 6 mars 2011

Nyhetsflöde-yttrandefrihetens villkor

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse-Förändring:Nyhetsflöde- yttrandefrihetens villkor

Hur reflekterar jag inför EU:s ev. förnyelser eller förändringar ang. yttrandefriheten ?

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Brännpunkt:”EU monterar ned yttrandefriheten”,Sö 6 mars 2011 av Karl Sigfrid


Sammanfattning

Försökte nyss skicka nedanstående kort komment-kraftigt förkortad då ska innehålla högst 500 tecken-till SvD:s Brännpunkt-sida,kommenterande artikeln ovan.Nix- moderatorn ska godkänna den innan min komment publiceras- ej hänt än(kollar dock senare igen).

En annan fakta-före reflexioner nedan: en viss komment på artikeln,ca. 1 timme sedan,innehöll flerdubbelt detta utrymme av 500 ord.Varför så? Är det tillåtet för vissa personer,med vissa titlar eller bakgrund och samhällsstatus-att få sina inlägg publicerade trots innehållsmässigt klenare innehåll (principiellt och faktamässigt)- och trots att de inte följt reglerna för kommentens omfattning.Dvs. dagens demokrati i sin sanna dräkt i dag i Sverige?


Min komment

”Saknar mer disk.Legitimitet gäll.inneh.,utgivn.struktur o ägande.Gränsen för statl.kontr.? I Regl.(fysiskt,innehållsm.-på förh.,efteråt),i Övervakning(dets.),att Stänga av.Möjl. att få rättelser o skadest.? Krav på progr.konstr.som stänger av spam,trojaner,påtv.reklam g bakluckor i progr- o hårdv.Påtvinga gedigen progr.konstr. m. möjl. att öppna luckor efteråt,m.vederbörandets medtycke? Ang. massm:straffb.stänga av disk.om radik. nya kunsk. o därm. hindra utdr.vet.parad.konflikt o utebliven utv?”

Innehållsmässig analys

1. Legitimitet:

Det är bra om alla har möjlighet att få sina alster publicerade och diskuterade-i princip-även om inte faktiskt så sker pga.ägarstrukturen av massmedia,intellektuell och etisk inskränkhet och etniska eller ideologiska fördomar.Det är bra att nuvarande yttrandefrihet är grundlagsskyddad (dvs. principiellt).Faktiskt har det skett för mig,att då jag velat kommentera och föra därmed fram mina tolkningar utgående från det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat öppnande tankar och grunden till sedan 1974 i min avhandling,1.version-att det nya har ej kommit fram.Trots mina protester till journalisten i fråga,eller huvudredaktörn,har folket ej fått veta att det finns alternativa,empiriska datavilka då analyserade med det nya vetenskapsparadigmets nya slag begrepp och begreppsstrukturer skulle ha öppnat möjligheter för nya lösningar.Såväl i samhällspraktik,som nya i fackteorier och förslag att forska nya slags teknologier.

Här har de etablerades refuceringar faktiskt visat såväl kontraproduktiva drag som avvikelser mot yttrandefrihetslagens anda.Men ändå-ni vet hur det går till i samhället-såsom socialantropologisk forskning visar:det är skillnad mellan det sagda och de handlingar som man gör eller blir premierad för.Tillika i den offentliga sektorn.”Hand handen tvättar"- tjänstemanna ansvaret i real mening är bortdefinierat.
De censurerande och refucerande i media,politik och näringsliv som hindrat och fördröjt utvecklingen för oss alla har belönats med fina tjänster (karriär åt sidan) och bra pensioner,då nyskaparen trängts in på marginal och ”får riva sin investeringskapital” från sin kropp (dvs. äta enkel mat).

2. Gränsen för statlig kontroll

Ska den nya EU-yttrandefrihetslagen som man försöker driva genom kontrollera endast internet men inte massmedia i övrigt: press,radio,tv? Och ska detta endast gälla nuvarande internet utveckling? Dvs. skulle man inte kräva att förslaget vore kvalitativt bättre och gälla för tex krav på olika dataprogramvaras konstruktioner så att det som folket lider mest av ska förhindras? Se spam,trojaner,skickat,påtvingad reklam från programleverantörer som dyker upp vid datorns start vilka man vill ej ha eller önskat bort genom epost till programsäljaren (eller muspekaren som hoppar godtyckligt eller ord som förvrängs då man skriver den där kritiska kommentaren-god vet varifrån kommer bevakningen eller förvrängningar? Från den viktiga personen hos nätleverantörer som har möjlighet att bevaka online vad som än sker i nätet-eller den politiskt sanktionerade motfakta-störningsstyrkan,från närliggande militärhus?)

Vidare: om dylikt sker-mot yttrandefrihetens anda- ska man inte reglera även om sanktionsmöjligheter och möjligheten av att få skadestånd? Ytterst:ska även den internationella brottdomstolen kunna åtala brott mot mänskligheten då viktig information strypts- se utebliven diskussion om det nya paradigmet på alla fronter hittils med både personliga följder för undertecknad och hans närmaste,som för oss alla på jorden om det nya diskuterats och konstaterats hålla vetenskapligt?

3. Regleringars innebörd

Anta ett positivt skenario: att den tilltänkta EU-direktiven vore bättre än dagens svenska.Den är ju i princip bättre,men faktiskt lika ”mindre bra” som nästan överallt där kritik eller ifrågasättande stryps.Dvs. kom till kärnuppgiften:förutom internets innehåll även krav på bättre it-infrastruktur(se mina förslag ovan-gratis konsultkommenert-de är väl sådana som invandrarfödda konsulter ska ge eller hur vid sidan av sin låglöneyrke?).Och även bättre sanktionsmöjligheter då koppling till internationellt överenskomna normer av mänskliga rättigheter.

Politiskt skulle sådan här förbättring ha betytt tex i den pågående demokratiseringsvågen i arabländer att Libyens Khaddafi mm. diktaroter skulle kunna ställas inför brottsdomstol även för hindrandet av mänskliga rättigheter ang. informationsspridning.Även politiker i ansedda demokratier skulle ligga i fara att kunna-om inte dömas för brott-då i alla fall bli uppmärktsammade till historiens minne.Att de i sina och ansvarsfulla tjäntster fördröjt- genom sin passivitet- den gemensamma utvecklingen.

4. Övervakningens möjligheter och konsekvenser

Anta ett negativt skenario typ orwellskt samhälle där makten-inklusive EU:s-hindrar obekväm info och kritik att komma fram och diskuteras bland folket.
Troligtvis skulle detta betyda användningen av slutna,hemliga infoförmedlingar-typ zamisdad i fd. Sovjet (kritikers hemliga dokument som spreds från hand till hand-och smuglades utomlands och spreds även där.Läste sådant som tonåring i min fd. hemland Finland).Kontrafaktisk lagstiftning så att säga då dylikt skulle ev. leda till fysiska sammandrabbningar och organiseringar av våldsverkare som ville gå fram den vägen för att få sina rättigheter bli respekterade då lagar skulle bli folkens fiender.

5. Att stänga av infrastrukturen- orwellskt samhälle?

Militärer och fou-världen-dock av olika skäl och intressen-har redan gått vidare i USA då de skapat det nya,slutna internet med högre effektivitet och säkrare åt-och tillkomst.Vart leder det på sikt? Till eliternas orwellska samhälle i sin auktoritära tolkning eller till övervakning med mänsklig kvalitet: dvs. i det slags samhälle som skulle bli följden av min nya samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd Offenlig Sektor”- teoretiskt ny syn med dess relativisering av marknaden då den nya välfärdsmodellen skulle både respektera individens egna val (sk. positiv incitament) som grundläggande värderingar av mänskliga rättigheter.Om det senare skulle tas emot,då skulle även EU:s höga tjänstemän och politiker och praktik få tåla att bli granskade av både folket,sakkunniga som alternativtänkare som hittils inte tillåtits komma till tals och fått påverka till tex. förnyelsen av det politiska livet.

6. Bättre EU-innehåll saknas ang. folkets faktiska lidande av internet

Som jag skrivit ovan,är nuvarande referenser till barnpornografi och nätpoker,hädelser mm. oförargliga.De är spam,trojaner,icke-önskvärd reklam som är boven,tillika som stängning av it-internet infrastrukturen då krisläge.

7. Saknas det inte kulturskaparnas röster häri ?

Det här tangerar även Piratpartiets tillkomst och diskussion om vidare innebörd för kulturskaparnas möjligheter att idka sin brödgivande näring och livsval.
Här refererar jag till ett intressant inlägg som jag såg på internet:

”talked about what authors need to do to protect themselves and their brands,in addition to their books:Rather than think in terms of "I want to sell my book," think about "I want to license all of my intellectual property rights." Realize that it's not just your book, per say. It may be electronic rights, it may be multimedia rights — it may be all these other areas that your book may be exploited.

Before you enter into an agreement, make sure you understand it. Make sure you understand how you're granting those rights, and if you're granting all of your rights to one particular publisher, [ask yourself] do they have the ability and the plan to role out those other platforms for you?

Also, don't forget about trademarks. Authors are being told now they have to get out there, they have to market themselves. They are their brand. Don't forget to register your trademark — your name ...”,


skriven av en jurist och sakkunnig på området kulturskaparnas varumärken och utvecklandet av deras verksamhet,Dan Newman,på oreilly-sajtens radar:
<..radar.oreilly.com/2011/03/publishing-news-libraries-distribution.html>
(fyll i de inledande tecken då dessa får ej tas med på denna bloggleverantörens sidor)

Mina varumärken

har varit

* Vidorg, min tv.passiv firma av integritetsskäl (dvs. mot missbruk av tjänstemannaansvaret hos den lokala skattemyndigheten och rättsväsen)

* "Avatar of Synthesis"- då jag upplever mig meta-motiverad av mitts livsprojekt med det nya vetenskapsparadigmet-vilket-om det fick officiell genombrott,stöttat av samhället för dess vidareutveclande (för kommande generationer och nu genom stipendier och forskningsmöjligheter,tjänster)-skulle enligt mig lyfta världen till en ny kulturell utvecklingsnivå,med nya kunskaper,nya tillämpningar,nya värderingar. Ävenom denna identitet lever här i min fysiska kropp och

* person Lasse T. Laine,är den inte densamma då den är på min själsliga nivå.Min fysiska kropp-med personlighet LTL-dör men min identitet består och återföds sedan till en ny kropp (återfödelseforskningens data i parapsykologi,med nya vetenskapsparadigmets teoretiska diskussion-ej "schamanens vision"-stöder detta).

För mig personligen blir det sedan att värdera om jag ska komma tillbaka eller utvecklas vidare annanstans-på nya arbetsfält eller dimensioner? Är det inte så att man kan bara hjälpa till i utvecklingen,men ytterst måste var och en själv ta beslut ang. sina egna val och därmed bli etisk subjekt och även vara ansvarig för sitt beslut,angående sin egen och omgivningens utveckling.Om samtiden eller omvärlden vill inte det-låt de välja sin väg,på sin egen takt,genom ev. katastrofer,och växa genom dem.

8. Hur kunde vi ha det annorlunda?

Personligen litar jag mycket-förutom anskaffandet av nya kunskaper och strävan efter att bli bättre som människa och hålla kvar min integritet,även på flexibilitet.
Jag har tidigare provat verka vid fou-världen,i politiken,som skribent och poet-novellist,i näringslivet då försökt bygga upp min firma-sedermera ”privat koncern” då flera firmor som kunde utveclas som olika divisioner under moderbolaget Vidorg,och i det praktiska livet som anspråkslös löntagare.

Just nu håller jag på att försöka komma tillbaka till politiska livet igen,med mitt förslag att förnya mitt S-parti samt genom att ha anmält mitt intresse för ledarekandidatur i det kommande S-valet i Sverige.Ävenom jag har små chanser vid det,kanske redan anmälandet av mitt intresse öppnar ögonen för det slags samhälle som man har här(förväntningar och fördomar ang. vilka som ska leda i Sverige) och ev.komma sedan i fråga senare i en annan befattning?

Angående denna artikel som gav anledning till mitt bloggande här:
kanske EU-makthavarna förstår nu att de har trätt in på området där de har nu ingen återvändo? Om dessa spalter läses,kommenteras och blir påverkade av-utöver Karl Sigfrids(M) bra debattartikel i Svenska Dagbladet som jag velat utveckla vidare här-
så kommer den kommande yttrandefrihetslagstiftningen bli bättre än nuvarande.
Om inte-skriv ut och sprid detta blogginlägg som Ditt Zamisdad-brev,i Sverige 2011.Därmed blir du delaktig och etisk subjekt.Genom massan av sådana,små aktioner påverkas möjligheter för det kvalitativa språnget för en ny kulturell utvecklingsnivå,grundad på en bredare,djupare och teoretiskt bättre argumentering på det nya vetenskapsparadigmets grund.Politiken är mer än att vilja."Välj S som spjutspets",såsom jag säger i mitt digitala s-märke (ja,även det kan du kopiera och skicka i kedje-emails till dina vänner).

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I den egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar