You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 28 mars 2011

Kartan och verkligheten i svensk invandrar-och samhällspolitik

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i svensk invandrarpolitik:
strategi för förnyelse i svensk politik III med faktiska exempel

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

UNT/Debatt:”Gör migrationspolitiken öppnare”,Må 14 mars 2011 av Ulrika Karlsson och Helena Leander
SvD/Ledare:”Kanada Sverige 1-0”,Må 28 mars 2011 av Per Gudmundson
Motion lämnad för Brf Djäknen´s kommande årsmöte,Uppsala:”Förslag på uppsättning av Råd som stöd för Styrelsens arbete”,8 mars 2011 av Lasse Laine
Motion lämnad för Brf Djäknen´s kommande årsmöte,Uppsala:”Förslag på strategisk redovisningstillägg i Styrelsens årsredovisning”,8 mars 2011 av Lasse Laine


Berättelse:

Då jag åkte över i augusti-69 till Sverige,efter ett års framgångsrika universitetsstudier vid Helsingfors universitet och ”med strävan att pröva mina egna vingar”,råkade jag i diskussion med en svensk man om detta.Han skrattade då:”det är bra att det kommer invandrare till Sverige-vi behöver lågbetald arbetskraft”.Jag blev chockad.Inte hade jag sådant i tanke då jag som 3. generations ”invandrare” i det egna hemlandet (anmärkning:farfar till Karelen,far och mor tillbaka till kärnområden efter det förlorade kriget och flyttandet runt i landet,utan någon fast hemtrakt s.a.s) flyttade till Sverige.
Som ungdom hade jag utbildat mig i kritiska tänkandet,hämtandet av alternativ info från världen-bl.a. om underjordiska Zamisdad-tidskrift om förhållandena i det stora grannlandet Sovjetunion hur man där behandlade alternativtänkarna,besök i biografi för att bevittna och lära mig om nazismens grova brott mot mänskliga rättigheter i judepogromer.Jag hade vidare blivit medlem hos ungsocialisterna på min ort nära Helsingfors,varit med som kritisk betraktare och kommentator vid Kårhusockupation vid Helsingfors universitet mm.
Trots att jag fortsatte mina egna kritiska forskningar i Sverige och lade fram,redan som student,grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm i min avhandling,1.version i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet,1974;var initiativtagare och drivande vid A-studenters egen aktion för självstyrande organisering vid Socialantropologiska Institution då vi studenter var missnöjda med våra kursböcker och studiesituation;var progressiv familjefar och tog hand om barnen som hemmaman under flera års tid då vi ville att barnen skulle ha trygg hemmiljö och lära sig modersmålet först;var med att bilda föreningar och leda mångkulturell skrivarkurs med en profil som var ny då;som ordförande i en s-förening för finskspråkiga 1984-88 då vi tog upp bl.a. krav att återställa tjänstefelsparagrafen som mjukats upp av dåtida s-regering mot det som folket upplevde som orättvist;att jag hade med egen kraft bildat en konsultfirma då inga offentliga medel eller stöd att driva fram och utveckla det nya vetenskapsparadigmet givits.Kort sagt-varit en positiv,progressiv kraft som givit så mycket näring för det samhälle dit jag flyttat och velat integrera mig med dem meriter som jag ansåg vara behövliga.Trots det-eller kanske tack vare det-alternativtänkandet,kritik av orättvisa myndighetshandlanden,tro på mig själv och mina tankar då ingen velat eller kunnat visa var det brast eller innehöll fel eller motsägelser,hade jag blivit marginaliserad på ett lågbetald deltidsjobb,nattetid,då inget annat arbete tilldelades till den sökande som tex. själv hade tankar hur utveckla AMS och deras arbetsskapande.Det hade blivit så som mannen på finlandsbåten hade förutsett för mig som 1.generationsinvandrare
eller ny svensk som det heter nuförtiden.

Nedan ger jag min syn på framlagda två tidningsdebattartiklar om invandrarpolitiken och sedan avrundar med mina senaste motståndskamp-exempel eller ska jag säga-krav på ett rättvisare samhälle som mitt S-parti står för- med mina två motioner.Jag upplever nämligen som många andra kritiker av Alliansregeringens politik med deras sk. arbetslinje,att det sker egentligen en förmögenhetsomflyttningar i landet från de som är svaga och fattiga och lever på marginal till dem som har fast heltidsarbete med bra inkomster.Kronorna och örena har ju samma värde ändå ävenom de flyttas från små portmonne till de stora sådana,ytterligare spetsade med bonusar.

Gör migrationspolitiken öppnare

Två unga politiker har skrivit en bra artikel om ämnet på UNT:s debattsida (se ovan).
De säger först klart,att ”problemet med migrationspolitiken är inte att för många får stanna,utan för få”.De talar för humanare asylpolitik där
”där asylrätten värnas,arbetskraftsinvandring och rörlighet över gränserna underlättas,det europeiska och internationella samarbetet fördjupas och migrationens utvecklingseffekter beaktas”.Alla krav,som även jag som socialdemokrat ställer upp för.

De talar även för bättre sätt att hantera familjeåterföreningar,om mer demokratisk hantering av papperslösa.På dessa målkrav och accepterad målpolitik stödjer de den migrationspolitiska uppgörelsen mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet.
De anser att ”vår överenskommelse ger bättre förutsättningar för Sverige att vara ett land,öppet mot omvärlden,som kan utgöra en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck”.

Gott och väl.Synd bara att de inte ser vad som ser i Sverige.Se min berättelse ovan med mina två motionsexempel nedan hur det faktiskt sker här.Jag ställer upp här en arbetshypotes på grund av mina egna och många andra första generationsinvandrarnas liv här:Den officiella svenska invandrarpolitiken säger ett,men gör annat:
Man accepterar och t.o.m. anser det vara naturligt och demokratiskt att 1.generationsinvandrarna offras i låglöneyrken oberoende av deras kompetens,skaffad i hemlandet eller här,med svensk utbildning.Skäl för det sägs vara: ”de bryter ju i sitt språk” eller ”har inte rättsorts social kompetens”.Att man stannar vid det och vill inte ge dem samma chanser för social mobilitet som för infödda.Den positiva sidan blir dock att då andra generations nya svenskar-deras barn-lyckas ofta bättre,accepterar man detta utan kritik eller kanske av rädsla att utsättas för ännu värre åtgärder som tex. lyfts upp i Lars Ekdahl´s bok om Rudolf Meidner (”Mot en tredje väg-En biografi över RM”,Arkiv förlag,Värnamo 2001): hur denne invandrarintellektuell bevittnade förmögenhetsomflyttningar i nazitidens Sverige och även själv blev föremål för repressiva åtgärder,men lyckades sedan tack vare sina studiekamrater som lyfte upp honom till en viktig ekonomposition inom LO.Ävenom jag som ekonomteoretiker har andra grunder och förslag än hans och Gösta Rehn´s berömnda ”Löntagarfonds-modell”,har jag stor respekt för honom och blir inspirerad av att läsa om hans öde.

Mina egna exempel nedan-2 motioner till min brf Djäknen i Uppsala 21011-ger vid handen att dylika försök till förmögenhetsomflyttningar sker fortfarande i Sverige.
Eller kanske bara i Uppsala?
Men då jag talar för en förnyad invandrarpolitik-nästa steget efter nyss stiftade samarbetet med regeringen och MP om migrationspolitik-och steget efter det för ett mänskligare samhälle där alla ska få chansen-även 1.generationsinvandrarna-som socialdemokraterna står och arbetar för.

Dessutom-om S-partiet nu tar emot det nya vetenskapsparadigmet och dess fördjupande argumentering för partiets traditionella värderingar,förbättras dylik politik på många områden,beträffande många samhällsproblem vilka gäller för alla i Sverige,ävenom tex. arbetslöshet och diskriminering drabbar värre de nya svenskarna.

Vill vi ha invandrarpolitik likt i Kanada ?

Ledarskribenten Per Gudmundson skriver i dagens ledare hur man har lyckats bättre med invandrarna i Kanada.Han beskriver hur man där utgår från landets behov och möjligheter att integrera,och redovisar hur man anser det ekonomiska perspektivet måste vara utslagsgivande härvid.Till skillnad för Sverige där man tar större hänsyn till asyl-,skydds- och humanitära skäl.Gudmundson diskuterar sedan mer om även ställda krav på medborgarskap,om önskvärd planering av invandring mm. vilka slags frågeställningar är naturliga för det svenska perspektivet: den sociala ingengörskonsten,som representerades bl.a. av makarna Myrdal som var verksamma inom S-partiet eller i nära anknytning till det.

Dylikt väcke hos mig några frågor:

* hur uppfattar man då ekonomin? Kortsiktigt-då man räknar t.ex. kostnader i dag,men glömmer de positiva icke-penningmässiga fördelar som landet får tex. i och med att nya svenskar-då de strävar efter social mobilitet i det nya hemlandet-är driftiga och bidrar positivt till näringslivet och tex. demokrafiska behov då det behövs flera lönetagare i landet för att kunna betala pensioner för kommande,stora pensionärsgrupper.

* På vilken grund sker planeringen i samhället.Jag hoppas att man vore öppnare i Kanada för det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella människosyn som ifrågasätter dagens materialistiskt-endimensionella människosyn,med dess känslo-och upplevelsebetonande tolkningar av våra värderingar.Denna planeringspunkt tas upp även i argumenteringar i min andra motion nedan- dvs. det är enligt mig för ensidigt att planera för invandrar-och samhällspolitik enbart på penningmässiga grunder.Dessutom har jag nu en bättre ekonomisk teori för det nya slags,öppnare samhälle som även Alliansregeringen och MP-partiet understrykter då de förnyar dagens migrationspolitik,dock utan att dra konsekvenserna av det helt ut i andra samhällsreformer.En blindpunkt som kanske mina faktiska motionsexempel från dagens Sverige nedan försöker att åtgärda: att väcka dem att se HUR det FAKTISKT är i landet-där på marginalen.

Mina 2 motioner på argumentativ grund

Som jag har nämnt ovan,innehåller mina motiv för att lämna dessa motioner för brf Djäknen,och dessutom publicera dem offentligt här (med förhoppning på kommentarer),
två perspektiv:

*dels samhälleligt-politiska: att det gäller att lyfta diskussionen om migrationspolitik över till invandrarpolitik (alldeles riktigt som även Per Gudmundson talar så bra för) och vidare till mänskligare samhällspolitik över huvud taget,på en ny bredare grund

*dels teoretiska: bakom mina motioner finns en ny ekonomisk teori som med dess värdegrund och beaktandet av människornas beteende då det gäller både att investera och ta risker,bildar en helt ny slags perspektiv då den utvidgade värdeteorin syntetiserar ekonomisk teori och ekonomisk antropologi.I motioner ges exempel på detta slags beteende i ett konkret fall.Dylika fall kan säker mångfaldigas i andras liv.Håll tillgodo-jag har accepterat att jag aldrig får nobelpris eller professur då har inte haft samhällsomgivning som skulle ha gjort sådant möjligt.

Motion till bostadsrättsföreningen Djäknens årsmöte 2011
(motion 1 av 2)

Förslag på uppsättning av Råd som stöd för Styrelsens arbete

Undertecknad har bott i föreningen Djäknen sedan dess bildande.
Ursprungligen hade BRF Djäknen en speciell profilering: man ville skapa bostäder vars hyror skulle bli billigare än andra brf:s på marknaden genom att tex. ha litet lägre takhöjd; att man byggde inga gemenskapsutrymmen mm.
Efter några års dylika lägre hyror,flyttades föreningens förvaltning över till en större,administrativ organisation som-troligtvis för att finansiera sina förvaltningskostnader och utbredd ledningsorganisation-höjde hyrorna,varvid den ursprungliga profilen försvann.Sedermera har föreningen anlitat bl.a. en mindre,privat förvaltare som dock under senaste årets uppköp lämnat över till vår senaste administrativa och service givande förvaltare Riksbyggen.Det återstår att se om detta kommer att visa sig vara fördelaktigt för föreningen- tex. genom stordriftsfördelar hålla nere servicekostnader.

I förra årets årsmöte behandlades en motion från Ulf Stjernefeldt vars motion- ”Förslag till delning av bostadsrättsföreningen Djäknen”- behandlades utan djupare diskussion.Motionsgivaren hade i sin motion bl.a. följande beskrivningar,som användes som stöd för hans motion med dess förslag ovan.Jag vill-mot bakgrund av dessa vilka jag först refererar kort till -föreslå en egen motion (se nedan) eftersom Stjernefeldt´s motion innehöll flera felaktigheter och motsägelsefulla beskrivningar.Han framförde i sin motion bl.a. följande:

1. ”BRF Djäknen är en mycket stor bostadsrättsförening.I dagsläget när bostadsrättsföreningar bildas är medlemstalet oftast ca. 60 medlemmar...”-Här jämför han det historiska-tidigare bildade föreningar,deras startvillkor mm-
med dagens,vilket är teoretiskt fel.
2. Felet i sakinnehållet-som han sedan använder som stöd för sitt argument att vår brf vore bra att delas- består i att han är okunnig om stordriftsfördelar-vilket är bl.a. skäl varför förvaltningsbolag blir färre då de genom rationaliseringar och gemensamma administrativa rutiner kan pressa kostnader.Om brf skulle delas i tre mindre föreningar,skulle dessa antingen kräva var sin egen Styrelse,eller krångliga samarbetsförordningar och sättning av bruksavgifter som skulle göra det ännu svårare och dyrare för föreningens medlemmar.
3. Han sade även att BRF Djäknens storlek ”innebär ovanligt mycket arbete från sittande Styrelse och dess ordförande och det är svårt för Valberedningen att rekrytera ledamöter som vill ta på sig denna stora arbetsbörda”.-Det skulle nog bli ännu svårare och dyrare om man i stället för att använda stordriftsfördelar,
skulle splittra föreningen och bli tvungen att antingen ha var sin egen styrelse- tredubblad så att säga- eller,genom ovansagda samordningskonstruktioner då det
skulle gälla fördelning av kostnader för gemensamma energi-,vatten- och
avlopps nätverk och miljöangelägenheter-göra Styrelsens arbete ännu svårare.

4. Dylika,gång på gång återupptagna försök att splittra brf Djäknen har ju tidigare diskuterats i ett strategiskt stormöte där de avvisades.Motionären klagade även för brist på naturliga,sociala intressegemenskaper,men tycks inte förstå att dylika motionsinnehåll just gör sådana strävan svårare,vilket var därmed kontraproduktivt för föreningen.Kanske var det av därför som förra årets stämma avslog motionärens förslag,och remitterade frågan till Styrelsen.Frågan är,om Styrelsen-dit förra årets motionär valdes som ny medlem-är därmed jävig att handla frågor om dylika splittrande förslag-”genom skaffandet av underlag för beslut”vilka är redan i sin grund kontraproduktiva (se argument ovan) och mot brf:s ursprungsstadgar,och trotsar därmed föreningens syften,beskrivna i dess bildande stadgar (se vår förenings profilering ovan)?
5. Dessutom-om föreningen splittrades i mindre delar,skulle var och en av dessa
tilltänkta (låghus-,höghus- och radhusdelar av nuvarande förening) få svagare
förhandlingsposition gentemot bankerna (mindre kapitalstock)vid förnyelse och
anskaffningar av lån i framtiden-dvs. räntorna för lånen skulle nog bli högre. Ett faktum som den nya styrelsemedlemmen förstår nog som bankman.
6. Däremot,då nuvarande brf-form respekteras och bibehålls,vinner man i föreningens ekonomi.Ju flera medlemmar delar på renoverings-och upprustningskostnader och ev. nyinvesteringar,desto lägre hyra blir det för medlemshushåll,ett faktum som vändes till det motsatta i förra årets motion.

Mot bakgrund av ovansagda,felaktiga sakinnehåll och fördelar att behålla och utveckla vidare brf Djäknen genom nya organiseringsformer,föreslår jag att stämman beslutar:

Att bilda en Rådgivande organ som hjälp för Styrelsens arbete.
Dylik organ-som skulle bestå av sakkunniga på området-kunde vara ideel och
bistå Styrelsen i dess mest strategibetonade arbetsmoment både i dess arbete under året och ev. i genomgång av lämnade motioner före och efter årsmötet för att därmed hindra föreningen att skaffa onödiga kostnader som skulle ha kunnat undvikas om bättre argumentering och sakinnehåll tagits till vara.
Därmed skulle förra årets motionsgivarens delsakinnehåll-vilket var positivt-att göra det lättare för Styrelsen-tas till vara i denna motion som fortsätter på angivna temat.


I Uppsala 8. mars 2011
Lasse T. Laine ”

Motion till bostadsrättsföreningen Djäknens årsmöte 2011
(motion 2 av 2)

Förslag på strategisk redovisningstillägg i Styrelsens årsredovisning


Undertecknad flyttade till Sverige som gäststuderande i augusti-69.
Dessförinnan hade jag jobbat på skolsemestrar på olika byggarbetsplatser som biträdande byggarbetare,vaktmästare mm,samt-efter studenten under 1 år som 2. chaufför för bygglyftkran,80 ton,på Helsingfors flygplatsbygge.Efter framgångsrika studier för första året vid Helsingfors universitet 1968-69 flyttade jag alltså till Sverige.

Att komma in i ett nytt samhälle ger en både nackdelar och fördelar.
Nackdelar: det tar tid att skapa sociala relationer och nätverk som hjälper en att hitta en meningsfull och lyckad plats i det nya samhället-tex. på arbetslivet.Fördelar:
med annan kulturell bakgrund och kanske annan profil på livsprioriteringar och värderingar har du en fördel att fördjupa dig som människa.Det är lättare att hålla en kritisk,skapande distans till de sociala och kulturella självklarheter som tas för givet av de infödda och ev. bidra positivt till samhällsförnyelse då man är inte så bunden av sociala hänsynstaganden eller kulturella fördomar.

Angående boendet i Brf. Djäknen har jag haft nytta av båda dessa perspektiv ovan.
Då jag har bott i föreningen sedan dess bildande-efter att ha flyttat runt i Uppsala 10tals gånger som student både från gruppboende i ett privat hus,som privatboende i en villa,till studentkorridorshus och sedermera till studentlägenheter på olika håll i staden-kändes det som att ”komma hem” sedan man hade sparat till och skaffat sin lägenhet hos Djäknen.Man stadgade sig på de villkor som bildades av föreningens
grundande,med de villkor som gjorde grunden för föreningens ekonomi och profil.
Detta bildade så att säga en livsstrategi som man sedan tog för givet genom att gå med i föreningen och underteckna avtalet.

Tiderna har gått sedan föreningens bildande 1984.Tillika har föreningens Styrelser
arbetat på olika sätt,ävenom i stort sätt har det gått bra.För närmare beskriving se min andra motion som lämnas till 2011-års årsmöte om
bildandet av ett Råd för att bistå Styrelsen.

I min egen,personliga profil bildar både kritiskt tänkande och min filosofiskt unika profil-att skapa nya synteser av olika innehåll som tycks stå i motsättningar till varandra eller t.o.m. bilda motsägelser- en fördel vilket kan tillämpas konkret i tex
motionsskrivandet för boendeföreningen.Då förra årets motion från Ulf Stjernefeldt ”Förslag till delning av bostadsrättsföreningen Djäknen”- behandlades utan djupare diskussion,har jag lyft upp dess innehåll och velat både bemöta dess felaktigheter som dess positiva sida: ”att göra det lättare för Styrelsen” för BRF Djäknen, i min
andra motion.I den här första motionen
lägger jag fram en motion om en ny slags årsinnehållstema i redovisningen.
Jag har i tidigare årsmöten berört detta då jag jämfört hur olika koncernredovisningar börjar med Koncernchefens (här Styrelsens) strategiska sammanfattning av sitt arbete under det gångna året och behövliga,kommande,långsiktiga satsningar.

Då förra årets motion innehåll förslag på splittringen av förening-vilket vilade på felaktiga sakargument (se min andra motion ovan som lämnas till årsmöte 2011)-
och den avslogs,och Styrelsen gavs mandat att ta fram utredningar ang. förändring av grundstadgar i form av olika handlingsalternativ,vill jag föra fram här mina strategiska,kritiska synpunkter:

Min motions strategiska situationsanalys- en översiklig bild:

Ev. underlag som skaffats eller bekostats av föreningen för fortsatta diskussioner för splittrandet av föreningen eller för förändrandet av dess grundstadgar bör-enligt mig-avslås definitivt och därmed hindras att i fortsättningen skapa nya,onödiga kostnader för föreningen.

Hur resonerar jag för denna situationsbild?
I samhällsplanering har S.Andersson och L.Ingelstam (boken: Samhällsplaneringens grundproblem,Sekretariatet för Framtidsstudier,Stockholm 1979) lyft upp bl.a. följande perspektiv:
- Att leva med osäkerhet,s.67-68:”grovt ..urskilja 4 sätt att i planering handskas med värdeförändringar och deras osäkerhet:
* att öppet eller underförstått utgå att nuvarande mål och värderingar ska gälla även i framtiden
* söka förutse hur värderingar kommer att förändras och inrätta planeringen därefter (prognos för värderingstrender)
* medvetet planera så att värderingar kommer att styras i viss riktning(”manipulativ” planering)
* i planeringen medvetet skapa manöverutrymme för förändrade värderingar i framtiden (sk. Adaptiv planering med optioner på alternativa utvecklingart tex. genom organisatoriska förändringar)

Då splittring av föreningen skulle resultera i både ekonomiska och sociala förlust-kostnader (se min andra motion),skulle dessa typer av planeringsunderlag som åsyftar att splittra föreningen även favorisera vissa grupper.Ekonomiskt sett skulle radhusägarna därmed vinna på andra typer av brf. medlemmarnas bekostnad,då deras mark-relativt sett-skulle bli mer värdefull (större markområde per lgh/hushåll) och därmed ger orättvisa marginalfördelar.I framtiden,då dessa radhus tex. ska rivas och ev. byggas till nya flervåningshus,skulle detta betinga relativt sätt högre försäljningspris på markområdsmarginalen s.a.s. än fler-och grupphus ägande.
Varför skulle Styrelsen tillåtas ensidigt ta parti för ovanslags,manipulativ strategi som förutom etiskt orättvis,skulle även innefatta ovanbeskrivna utökade ekonomiska och sociala kostnader?

2. I en annan bok i samhällsplanering beskriver Peter Söderbaum sin sk. positionsanalys av olika handlingsalternativ (se boken: Samhällsplanering-ekonomi och miljö,Miljöförlaget,Uppsala 1975),s. 139:
* då traditionell analys handlar om bedömning av kostnader vid olika flöden,betonar positionsanalys tillstånden,med icke-monetära,ej penning-termer i tiden-tex. tillstånd för olika intressent-grupper vid olika tidspunkter
(skillnader mellan boenden tex.: hur studerande-ekonomi skiljer sig från starka hushållenas eller lågavlönades eller pensionärers ekonomier som även betraktas i tiden)
* hur beslutsfattandet ses som fler-stegsprocess då olika handlingsalternativ ger olika framtida positioner för att handla (se tex. hur räntekostnader blir annorlunda i framtiden om föreningen splittras- se min diskussion i motion 2.)
* då man arbetar med fler-dimensionella resursbegrepp,med tvärvetenskaplig metodik,eftersträvar man efter en balans mellan olika typer av effekter (tex. att penningmässiga fördelar ska sättas i relation till sociala tillstånd och olika intressenters resurser varvid man alltid ska tas större hänsyn till de svaga)
* man utgår från klar redovisning av olika intressentgrupper: vad är deras prioriteringar,hur olika gruppers preferenser är relaterade gentemot varandra,vilket slags handlingsalternativ ska prioriteras mm.

Sett mot bakgrund av dessa slags metodperspektiv innehåller min ovanbeskrivna översiktsbild en klar adaptiv strategi,där olika grupperns intressen diskuteras och vägs etiskt gentemot varandra och där ev. underlag för strategiska bedömningar-
förändring av stadgar för föreningen- på endast penningmässiga grunder avvisas som partsinlagor för vissa,kapitalstarka intressentgrupper.

3. Personligt undrar jag med vilken rätt skulle man frångå från ett avtalsinnehåll som bildat en livsstrategi då det gällt att försöka integrera sig i det svenska samhället med avsevärda livskostnader.Att acceptera sin låglöneyrkesposition som första generations ny svensk trots akademiskt examen motsvarandet det dubbla från ett svenskt universitet,då man balanserat denna livssituation med att åtminstone bo bra i en bra bostadsrättsförening,med de villkor som stiftades i dess början.Om man nu skulle riva sönder dem-på avsevärda kostnader-skulle man inte då bli även skyldig att ersätta i efterhand-i socialt skadestånd- de uppoffringar som man betalat genom att anpassa sig i sådan här situation? Då jag har tidigare blivit bemött av dylikt ”flexibelt tänkande” då man efteråt förändrat avtalsinnehåll,ensidigt,utan kompensationsmöjligheter eller kompromisser (se villkor för min firmastart-att kunna dra av gjorda investeringar ur lön i låglöneyrke,vilket förädrades sedan efter 1 år och tvingade mig till livslång skuldsituation då dessförinnan hade inga skulder,eller då skattemyndigheter plötsligt,utan varning,nollställde mina långsiktiga,strategiska firmainvesteringar efter att ha först tillåtit dem rulla under 12 års tid och akkumuleras, med sitt kortsiktiga tänkande,utan vetenskaplig elle ekonomisk kompetens,stödda av rättsmyndigheter).Jag vill inte vara med dylikt rättsvidrigt förhandlande tredje gång till varvid kapitalstarka intressenter försöker stjäla mina hårt sparade resurser.

Mot bakgrund av ovansagda,föreslår jag att stämman beslutar:

Att Styrelsens årliga årsredovisning ska alltid-eller åtminstone varannat år-innehålla en strategisk bedömning av BRF. Djäknens tillståndsläge,med fler-resurs termer.


I Uppsala 8. mars 2011
Lasse T. Laine ”


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar