You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 23 februari 2013

Ett förnyat upprop för rättssamhället i Sverige

UPPROP FÖR RÄTTSSAMHÄLLET I SVERIGE

ref: SvD/Ledaresida: ”Höga hinder för klassresenärer”,av Paulina Neuding,och på samma sida,Lö 23 feb-13,”Välkommen invigning i Stockholm”,samt i samma tidnings utrikessida: ”Jurister spårar ryska miljarder-perspektiv korruption”,av Jan Blomgren

Uppropets samhällsbakgrund

Då min tidigare blogg-se fre 15.feb.-rubricerades som upprop för en folkaktion för positiv hederskultur i Sverige-dvs. För vidare tolkning av hederskultur än bara i den som nämns i den andra ,refererade artikeln ovan-som ett privat fall där en person,oftast med utländska,kulturella rötter,hindras att välja fritt sin partner eller utövning av sin sexualitet-trycker jag min tidigare blogg igen.I denna ny version,där stavningsfel från förra version rättas till och uppropet lyfts till en mer generell nivå ang. rättssamhällets praktik och trender i dess utveckling i Sverige,exemplifierat av det aktuella fallet med bluffande P-företaget i Uppsala,kan jag hänvisa även till 3 intressanta artiklar som tangerar exemplet.

Hur skattesystemets utformning cementerar klasssamhället och hindrar dess förnyelse

Paulina Neuding skriver skarpt och på ett bra sätt hur dels skattesystemet är enligt henne felaktigt konstruerat då det befrämjar bestående klassskillnader eller t.o.m. favoriserar de rika,eller hindrar social mobilitet i samhället då förmögenheter beskattas lindrigare än tex.företagares arbete för att skapa nytt och därmed förbättra sin ekonomiska och sociala position i samhället.Hon lyfter som exempel av negativ samhällsutveckling även förhållandet att i landets rättssystem har de flesta en högre klassbakgrund,vilket kan ev. visa sig sedan i mitt kommande fall: hur Tingsrätten svarar/eller kanske t.o.m.ignorerar-mitt brev och dess rättssystemiskt viktiga innehåll,då dessa rättstolkande har på grund av sin klassbakgrund ev.ingen förståelse för anmälarens/kärandes situation som befinner sig i lägre samhällsklass såsom jag.

Hederskultur i ett vidare rättssystem sammanhang:personifiering som en form av etnisk fördom eller strategi

Det andra exemplet med startandet av nytt samhällscentrum Origo i Stockholm,där hederskultur förtryck tas på allvar,visar att det finns kulturella skillnader mellan Uppsala (med sin högborgerliga,akademiska bakgrund som under förra världskriget tog vissa former) och Stockholm (huvudstaden där samhället är mer multikulturellt) ävenom städerna befinner sig med knappt 70-100 kilometers avstånd från varandra.Tyvärr tolkas hederskultur dock i centrumet endast från privatpersonerperspektiv,men lyfter ej upp det rättsliga och samhälleliga,varför jag publicerar mitt blogginlägg i en ny version med en ny,bredare rubrik där hederskultur-rörelsen ges ett mer positivt innebörd,som betonar att även infödda svenskar är inkopplade.Om rättssystemet hade mer rättvisa,ej endast juridiska spörsmål,skulle både personliga frågeställningar och rättsliga,systemiska fel (som i mitt fall eller exempel nedan i den första versionen av min aktion) lyftas upp.Artikeln visar dock vissa tecken att vaknandet till bättre rättsmedvetenhet är på gång även i Stockholm.Se citat: ”att samhället hjälper och inte minst förhindrar att situationer eskalerar och rentav leder till mord är absolut nödvändigt”.Se mitt brev till Tingsrätten som ställer frågan om kontroll av Polisens tolkningar av brottsanmälan i fokus.Har polisens agerande i dylika fall i själva verket ett orsakssamband att dylika brott finns kvar i Sverige och t.o.m.eskalerar och håller kvar dessa rika personers privilegierade ställningar vilka ev. grundas på brottslig verksamhet? Märk frågetäcknet-dvs.jag drar härmed undan mattan för motstämning:jag påstår inte ett faktiskt sakförhållande utan endast ställer frågan om det är så.. Man kan ej straffa samhällsintresserade skribenter att skriva fritt i landet som Sverige.Om så sker kopplas även PEN in...

Behov av att se kränkningar och brister i rättssystemets definitioner,lagar och tolkningar i internationell kontext

Det tredje exemplet-utrikes nyheter om försök att vända den negativa rättsutvecklingen i Ryssland med nya lagar eller regleringar mot olagliga penningtransaktioner till utomlands,väcker frågan att det känns angeläget att lyfta min positiva hederskulturaktion till högre nivå ang. rättssystemets utveckling-även för Sverige.Mitt exempel med bluffande P-företaget-kunde ju lyftas upp i östländer som typiska för västliga demokratier? Dvs. för att undvika detta och negativa publicitet för Sverige,är det är intressant om mitt fall lyfter uppmärksamhet ang. brister och luckor i rättssystem även internationellt? Och ännu bättre-om alternativtänkarnas roll som katalysator för ny samhällsutveckling-skapar diskussion om deras situation-ekonomiskt,socialt,existentiellt-i alla länder,exemplifierat av fallet P nedan,tillika som de villkor som ny grundforskning har i Sverige.Som moderna författare låter jag läsaren att tänka och reflektera själv.Fallet nedan har flera bottnar och det finns all anledning att alla krafter hjälps åt för att hindra att fallet eskalerar till något negativt.Fortsatta förtrycket eller fortsatt brottslighet i gamla eller nya former hindrar det moderna samhällets dynamiska utveckling.Detta kan hindras genom bara folkaktion för rättssamhället och lärdomar av det som sker/inte sker då det blir valår 2014.

Min förra,smalare aktion: referens till tidigare innehållet:

På uppkomna anledningar-senast ett försök från ett lokalt parkeringsföretag P. KB som min bostadsförening inlitar som underleverantör - att företaget skickat 4 st. bluffakturor,sammanlagd ca. 1.000 kr, vilket orsakat hälsoproblem och upprördhet som är ej bra för min hälsa och nattsömn, vädjar jag till alla medborgare i Sverige.

-Acceptera inte dessa "smågangstrars"(min personliga definition/tolkning:de som medvetet agerar for ekonomisk,ensidig vinning genom brottslig aktivitet- som i det här fallet med företaget ovan) blufffakturor! Bestrid dem,kontakta polisen. I mitt fall: 2 dagar EFTER att ha fått P-plats och parkerat min lilla bil där,skriver P-företaget 2 böteslappar,tar ej hänsyn till att jag skickat i ett brev en kopia av P-plats avtalet och bestridit dessa 2 böter ställda 2 dagar senare och ringt 2 gånger och nu-2 veckor senare- skickat 2 betalningspåminnelser trots att administratören som svarat i tidigare telefonkontakt sagt att "böter finns inte upplagda i deras databas")

-kontakta era bostadsrättsföreningar och kommunen : så att de rensar bort dessa typer av företag från sina underleverantörslistor

-kontakta era politiker: så att de upprätthåller ett rättssystem i Sverige värd namnet. Då jag är träffad av tidigare,dylika försök i det bestående samhällsklimatet här,och mina offentliga bloggbeskrivningar har ej hjälpt att väcka något intresse för korrigeringar hos varken myndigheter,media eller enskilda personer som har kvar integritet att rätta till gjorda överträdelser,tycks det vara endast antingen genom FOLKRÖRELSE eller att jag ev. söker ASYL från detta land för att rätta till "rättsrötan" som tycks ha blivit ett bestående inslag? (märk frågetecknet). Om sistnämnda,då blir alla offentliga PR-satsningar verkningslösa och landet får ett dåligt rykte internationellt.Det är jag inte intresserad av,då är själv även svensk medborgare och bott i landet över 40 år nu.

ÄN FINNS DET TID ATT AGERA

Ge ej efter för dessa fifflare.Polisen är maktlös eller inte intresserad: man kan ej ens göra brottsanmälan hos dem nuförtiden i sådana här ärenden (var hos dem i dag och deras talesman sade att "då det är ett civilmål,kan man ej göra brottsanmälan").Vad är det för rättssystem:att medborgarna ska vända sig till Tingsrätten utan att ha gjort först brottsanmälan?Det är väl inte rättsmyndighetens sak att börja agera utan förundersökning-gjord av polisen? Är rättvisan okompetent eller är det okompetenta politiker som gjort upp ett rättssystem med sådana här hål i eller där rättsprocesser är motstridiga eller ofullständiga,vilket just ger dessa typer av brottslingar den gråzonen som de behöver för att kunna agera ? Vilka vinner på sådant här? Inte folkets flertal i alla fall. FÖR BUDSKAPET OM DETTA FOLKRÖRELSE VIDARE INNAN DET ÄR FÖR SENT. Tänk scenario där ekonomisk brottslighet lierar sig med den politiska makten? I ekonomiska kristider vore det mycket viktigt att rensa upp sådana här tendenser innan det slår fullt ut,utan återvändo. Det kan endast folket göra med folkets flertal.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Efterskrift

Uppsala Fre 15 feb-13

Ett Öppet e-brev till Tingsrätten i Uppsala ang. agerandet från Polisen i Uppsala (det skickade,aktuella brevet var en förkortad version av detta)

ref. mitt besök i dag ang P. KB:s påstående om felparkering och dess följd: skickade böteslappar och påminnelsefakturor Bästa ansvarig hos Tingsrätten/Polisen i Uppsala

Efter att ha sett i dag ett fall i TV:s nyheter då en förfelad medborgare lämnat in brottsanmälan för ett bedrägeri,tänker jag skicka er ett epostbrev ang fallet P. KB (se bifogat brev till dem). Er talesperson vid mottagningen sade att polisen kan ej göra något åt sådana här fakturor,vilka allmänt kallas för bluffakturor.”Det är frågan om ett civilmål.” Jag vill dock inte nöja mig med detta,utan skickar detta protestbrev. Enligt mig är det primära agerandet ett bedrägeri: ett påstående att någon gjort något: dvs. att jag parkerat fel.Då jag kan motbevisa detta,genom att hänvisa till mitt P-plats avtal som skett 2 dagar innan,kan jag visa att den påstådda händelsen ej skett.Det finns alltså inga rättsrekvisita i deras handling: följden av försöket för bedrägeri: lämnade böteslappar och sedan,då de ej fått betalt av mig,fortskridit till vidare bedrägeriförsök med det andra steget: påminnelsefakturor. Dvs. enligt mig har polisen ej tolkat rätt i detta fall: enligt mig är det ett fragrant försök-ett dubbelt bedregeriförsök,som polisen vägrar att notera som ett brott och ta emot min anmälan.

Då dylik tjänstetolkning enligt mig är en felaktig tolkning av brottsbalken,och dessutom om andra, svenskfödda medborgare får sina fall och brottsanmälningar mottagna annanstans i landet,lämnar jag detta protestbrev även för Tingsrättens åklagare att undersökas om polisen har gjort sig skyldig till ett tjänstefel alternativt försök till etnisk diskriminering då undertecknad är ej sk. inhemskt född svensk utan en ny sådan.

Enligt mig-i en rättstolkning-kan man ej begränsa rättsfallet ovan att kategoriseras enbart som ett civilmål.Den ena parten är ju en juridisk person,och den andra,den civila medborgaren,har i sin egenskap av firmaägare också kategoriserbar till annat än bara civilperson.Det är en annan sak att min firma är passiv.Bakom detta är ju ett annat brott från de offentliga myndigheters sida då de nollställde mina akkumulerade underskott utan att ha först lämnat mig tillfälle att förklara orsaker för det eller kunna hantera situationen annorlunda.Dvs. i fråga om ekonomisk brottslighet är det frågan om ett försök att roffa andras tillgångar eller orsaka ekonomisk skada för den andra parten,vilket skett i båda dessa fall var undertecknad blivit föremål för deras bedrägeriförsök. Enligt min rättsförståelse kan man ej definiera brottet enbart med hänvisning till motpartens art som samhällsagent,utan man måste se handlingen i ett helhetsperspektiv: motivbilden,transaktionens art,följder för väderbörande (brottsoffret) och för samhället (att polisens agerande lämnar fältet fritt för att dylikt fortsätter i samhället och minskar folkets förtroende för såväl rättsväsendet som sina politiker) och staten (om fallet eskalerar då företaget litar blint på sin ekonomiska styrka och jag känner min både ekonomiska och fysiska existens hotad och kontaktar civila samhällets rättsförsvarare,olika ambassader,internationella rättsförsvarare för att få stöd,varvid det svenska samhället och staten kommer att få ofördelaktig belysning i världen med kännbara,negativa konsekvenser som följd).

Folkrättslig tolkning i sammanhanget vore också ett intressant alternativ.Då undertecknad-som tänkare,en filosof-samhällsvetare,har skapat intressanta teorier som ingen av gällande professorer hade kunnat göra innan,och vilka skulle ge avsevärda fördelar för folken i alla länder om teorier bedömdes att hålla i en demokratisk dialog,kan fallet med ekonomiska brottsligheter mot sådan här slags systemförnyande tänkare bedömas indirekt som brott mot mänskligheten? Därför är jag inte rädd för processens eskalering till en konflikt och lyftandet av frågan- två brottsförsök ovan-till Europa-domstolen och i domstolen i Haag.Vilka skulle bli dömda i ett sådant mål,är intressant att spekulera i: svenskt rättsväsen,sittande statsminister och regering,tidigare statsministrar vilka avgått som "hjältar" genom att antingen vara tysta om fallet med nydanande alternativtänkaren eller försök att tysta ned honom vilket sedan misslyckats då de sedan blivit "trängda i hörn" av sina (?) eller i valet där fundamentalt viktiga saker ej tagits upp ?

Om Tingsrätten bedömer att Polisen gjort fel,kräver jag att brottsanmälan får ske.Rekvisita finns i det bifogade brevet till Tingsrätten samt i kopian av skickade, andra bestridandet av företagets bluffaktoror i form av kvittot till det andra, rekommenderade brevet.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Bilaga: bifogat brev till företaget P med avvisandet av deras krav,samt kopia av att brevet skickats i form av ett rekommenderat brev.

Om företaget härdar ut och fortsätter sina brottsliga försök att genom bedrägerier få ersättningar från folk som de tror att ej kunna försvara sig,sker det det tredje försöket av bedrägeri varvid jag kommer att kräva skadestånd även för trakasserier,fortsatt psykisk tortyr,samt etnisk diskriminering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar