You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 15 februari 2013

Ett upprop för positiv hederskultur i Sverige

UPPROP FÖR RÄTTSSAMHÄLLET I SVERIGE

ref: UPPROP FRÅN MIN FACEBOOKSIDA

På uppkomna anledningar-senast ett försök från ett lokalt parkeringsföretag P. KB som min bostadsförening inlitar som underleverantör - att företaget skickat 4 st. bluffakturer,sammanlagd ca. 1.000 kr, vilket orsakat hälsoproblem och upprördhet som är ej bra för min hälsa och nattsömn, vädjar jag till alla medborgare i Sverige.

-Acceptera inte dessa "smågangstrars"(min personliga definition/tolkning:de som medvetet agerar for ekonomisk,ensidig vinning genom brottslig aktivitet- som i det här fallet med företaget ovan) blufffakturer! Bestrid dem,kontakta polisen. I mitt fall: 2 dagar EFTER att ha fått P-plats och parkerat min lilla bil där,skriver P-företaget 2 böteslappar,tar ej hänsyn till att jag skickat i ett brev en kopia av P-plats avtalet och bestridit dessa 2 böter ställda 2 dagar senare och ringt 2 gånger och nu-2 veckor senare- skickat 2 betalningspåminnelser trots att administratören som svarat i tidigare telefonkontakt sagt att "böter finns inte upplagda i deras databas")

-kontakta era bostadsrättsföreningar och kommunen: så att rensar bort dessa typer av företag från sina underleverantörslistor

-kontakta era politiker: så att de upprätthåller ett rättssystem i Sverige värd namnet.

Då jag är träffad av tidigare,dylika försök i det bestående samhällsklimatet här,och mina offentliga bloggbeskrivningar har ej hjälpt att väcka något intresse för korrigeringar hos varken myndigheter,media eller enskilda personer som har kvar integritet att rätta till gjorda överträdelser,tycks det vara endast antingen genom FOLKRÖRELSE eller att jag ev. söker ASYL från detta land för att rätta till "rättsrötan" som tycks ha blivit ett bestående inslag? (märk frågetecknet). Om sistnämnda,då blir alla offentliga PR-satsningar verkningslösa och landet får ett dåligt rykte internationellt.Det är jag inte intresserad av,då är själv även svensk medborgare och bott i landet över 40 år nu.

ÄN FINNS DET TID ATT AGERA

.Ge ej efter för dessa fifflare.Polisen är maktlös eller inte intresserad: man kan ej ens göra brottsanmälan hos dem nuförtiden i sådana här ärenden (var hos dem i dag och deras talesman sade att "då det är civilmål,kan man ej göra brottsanmälan").Vad är det för rättssystem:att medborgarna ska vända sig till Tingsrätten utan att ha gjort först brottsanmälan?Det är väl inte rättsmyndighetens sak att börja agera utan förundersökning-gjort av polisen? Är rättsvisan okompetent eller är det okompetenta politiker som gjort upp ett rättssystem med sådana här hål i eller där rättsprocesser är motstridiga eller ofullständiga,vilket just ger dessa typer av brottslingar den gråzonen som de behöver för att kunna agera ? Vilka vinner på sådant här? Inte folkets flertal i alla fall.

FÖR BUDSKAPET OM DETTA FOLKRÖRELSE VIDARE INNAN DET ÄR FÖR SENT.

Tänk scenario där ekonomisk brottslighet lierar sig med den politiska makten? I ekonomiska kristider vore det mycket viktigt att rensa upp sådana här tendenser innan det slår fullt ut,utan återvändo. Det kan endast folket göra med folkets flertal.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Efterskrift

Uppsala Fre 15 feb-13

Öppen ebrev till Tingsrätten i Uppsala ang. agerandet från Polisen i Uppsala (det skickade,aktuella brevet var en förkortad version av detta)

ref. mitt besök i dag ang P. KB:s påståelse om felparkering och dess följd: skickade böteslappar och påminnelsefakturor

Bästa ansvarig hos Tingsrätten/Polisen i Uppsala

Efter att ha sett i dag ett fall i TV:s nyheter då en förfelad medborgare lämnat in brottsanmälan för ett bedrägeri,tänker jag skicka er ett epostbrev ang fallet P. KB (se bifogat brev till dem).

Er talesperson vid mottagningen sade att polisen kan ej göra något åt sådana här fakturor,vilka allmänt kallas för bluffakturor.”Det är frågan om civilmål.” Jag vill dock inte nöja mig med detta,utan skickar detta protestbrev.

Enligt mig är det primära agerandet ett bedrägeri: en påståelse att någon gjort något: dvs. att jag parkerat fel.Då jag kan motbevisa detta,genom att hänvisa till mitt P-plats avtal som skett 2 dagar innan,kan jag visa att den påstådda händelsen ej skett.Det finns alltså inga rättsrekvisita i deras handling: följden av försöket för bedrägeri: lämnade böteslappar och sedan,då ej fått betalt,fortskridit till vidare bedrägeriförsök med det andra steget: påminnelsefakturor. Dvs. enlig mig har polisen ej tolkat rätt i detta fall: enligt mig är det ett fragrant försök-ett dubbelt bedregeriförsök,som polisen vägrar att notera som ett brott.

Då dylik tjänstetolkning enlig mig är en felaktig tolkning av brottsbalken,och dessutom om andra, svenskfödda medborgare får sina fall och brottsanmälningar mottagna annanstans i landet,lämnar jag detta protestbrev även för Tingsrättens åklagare att undersökas om polisen har gjort sig skyldig till tjänstefel alternativt försök till etnisk diskriminering då undertecknad är ej sk. inhemsk född svensk utan en ny sådan.

Enligt mig-i en rättstolkning-kan man ej begränsa rättsfallet ovan att kategoriseras enbart som ett civilmål.Den ena parten är ju en juridisk person,och den andra,den civila medborgaren,har i sin egenskap av firmaägare också kategoriserbar till annat än bara civilperson.Det är en annan sak att min firma är passiv.Bakom detta är ju ett annat brott från de offentliga myndigheters sida då de nollställde mina akkumulerade underskott utan att ha först lämnat mig tillfälle att förklara orsaker för det eller kunna hantera situationen annorlunda.Dvs. i fråga om ekonomisk brottslighet är det frågan om försök att roffa andras tillgångar eller orsaka ekonomisk skada för den andra parten,vilket skett i båda dessa fall var undertecknad blivit föremål för deras bedrägeriförsök. Enligt min rättsförståelse kan man ej definiera brottet enbart med hänvisning till motpartens art som samhällsagent,utan man måste se handlingen i ett helhetsperspektiv: motivbilden,transaktionens art,följder för väderbörande (brottsoffret) och för samhället (att polisens agerande lämnar fältet fritt för att dylikt fortsätter i samhället och minskar folkets förtroende för såväl rättsväsen som sina politiker) och staten (om fallet eskalerar då företaget litar blint på sin ekonomiska styrka och jag känner min både ekonomiska och fysiska existens hotad och kontaktar civila samhällets rättsförsvarare,olika ambassader,internationella rättsförsvarare för att få stöd,varvid det svenska samhället och staten kommer att få ofördelaktig belysning i världen med kännbara,negativa konsekvenser som följd).

Folkrättslig tolkning i sammanhanget vore också ett intressant alternativ.Då undertecknad-som tänkare,en filosof-samhällsvetare,har skapat intressanta teorier som ingen av gällande professorer har kunnat göra innan,och vilka skulle ge avsevärda fördelar för folken i alla länder om de bedömdes att hålla i en demokratisk dialog,kan fallet med ekonomiska brottsligheter mot sådan här slags tänkare bedömas indirekt som brott mot mänskligheten? Därfär är jag inte rädd för processens eskalering till en konflikt och lyftandet av frågan- två brottsförsök ovan-till Europa-domstolen och i domstolen i Haag.Vilka skulle bli dömnda i ett sådant mål,är intressant att spekulera i: svensk rättsväsen,sittande statsminister och regering,tidigare statsministrar vilka avgått som "hjältar" genom att antingen vara tysta om fallet med nydanande alternativtänkaren eller försök att tysta ned honom vilket sedan misslyckats då de sedan blivit "trängda i hörn" av sina (?) eller i valet där fundamentalt viktiga saker ej tagits upp ?

Om Tingsrätten bedömer att Polisen gjort fel,kräver jag att brottsanmälan sker.Rekvisita finns i det bifogade brevet till Tingsrätten samt kopia av skickat andra bestridandet i form av kvittot till ett rekommenderat brev.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Bilaga: bifogat brev till företaget P med avvisandet av deras krav,samt kopia av att brevet skickats i form av ett rekommenderat brev .

Om företaget härdar ut,och fortsätter sina brottsliga försök att genom bedrägerier få ersättningar från folk som de tror att ej kunna försvara sig,sker det det tredje försöket av bedrägeri varvid jag kommer att kräva skadestånd även för trakasserier,psykisk tortyr,samt etnisk diskriminering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar