You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 25 augusti 2014

Låst eller lättat- öppet gräl eller reformerat-valalternativ i det svenska valet 2014

Låst eller lättat-alternativt öppet gräl eller reformerat-valfrågor och frågeställningar i det svenska valet-14

Eller:

Hur sam-och framtiden kan bli annorlunda om man betraktar även de argument,data och fakta som man vill ej se i dag.

Ref.

DN/Debatt: ”Läget är låst om rödgröna inte bildar trepartiregering”,Må 25 augusti-14,av Tommy Möller,professor i statsvetenskap,Stockholms universitet,och Olof Ruin,professor emeritus i statsvetenskap. Stockholms universitet

Förord

Senaste årens utveckling i den svenska och internationella politiken har lett till mer osäkra omständigheter då det gäller ekonomins tillväxt,jämlikare strukturella utvecklingar inom olika stater och fortsatt rörelse mot frihet,demokrati och välfärd efter det kalla krigets slut i början -90 talet.

Bakom detta finns accelererande,negativ klimatförändringar,uppkomna globala,finansiella kriser samt den sk. globala terrorism-rörelsen i dess olika former som eldat på olika syn på samhälls-och kulturutveckling mellan västvärldens demokratier och traditionella samhällens syn där religionen har kvar sin samhällsroll. Västvärldens materialism har vägrats ha den globala rättviseskapande roll som den hade förr då mer traditionella samhällen levde mer i medieskugga,i olika isolerade öar som härskades av kolonialmakter.

Då de nya makthavarna i västliga demokratier har vägrat diskutera den nya syntesen som skulle ha lotsat världen ur dessa,många motsägelser,har resultatet blivit det virrvarr som råder såväl ekonomiskt,politiskt,socialt och kulturellt,och de globala klimatlösningar är alltjämt olösta. Kapitalism uppfattas ledande till ökande ojämlikhet av värdens skarpa ekonomiprofessorer då man har ej diskuterat om den nya ekonomin som skulle grunda sig på en ny värdeteori,deducerade ur det nya vetenskapsparadigmet. Världens demokratier kolliderar då nationalismens återkomst vädjat till medborgarnas sinnen,då ny människosyn-som kunde ha bildat en syntes mellan materialister och Gudstroende-har ej tagits upp till diskussion och påverkat på interna lösningar i de drabbade områden där krigiska konflikter gör sig gällande och eventuellt öppnar porten för global inferno igen,som förr i tiden.

I valrörelsen som sker i Sverige-i en av världens fina,fredliga demokratier där det dock-även i den- finns dolda konflikter under ytan- har valets politiker fortsatt diskutera som om det skulle ej vara möjligt att skapa något radikalt nytt. Detta stämmer dock inte-förslag på nya lösningar finns och har presenterats av mig,bla. På dessa bloggsidor men även i mina försök att komma fram i vetenskap,media och politik,dock utan att lyckas hittils. Just på villkor att de lärda vägrat medge att radikalt annorlunda lösningar har presenterats,eller att de som haft makten har vägrat att samarbeta för att utveckla det nya vidare,med samhällsresurser som för annan forskning. Därmed har läget blivit,såsom professorerna i den refererade artikeln ovan skrivit: låst,innehavande olika dilemma.

Villkor för den nya regeringen

Professorerna Tommy Möller och emeritus sådan Olof Ruin har skrivit en intressant debattartikel i ämnet om den dels pågående valrörelsen i Sverige 2014,dels om de olika handlingsalternativ som de ser de regeringsbildande statsministrarna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven ha framför sig.

De skriver:

1. Minoritetsregeringar som omfattar många partier tenderar att bli svaga

2. Det blir därför lättare för en minoritetsregering som endast består av två partier

3. Förändrade,nya regler angående parlamentarismen-att regeringen ska få stöd av Riksdagens majoritet-eller mer detaljerat att den representativa Riksdagen ska ge sådan stöd åt regeringen att den kan regera skärper det politiska manövreringsutrymmet för regeringsbildning

4. Då båda statsministerkandidaterna har på förhand förklarat att de vägrar att bli beroende av det nationalistiska Sverigedemokterna-partiet,blir läget ytterst komplicerat.

Fredrik Reinfeldts alternativ blir i det nya parlamentariska läget,enligt de nya regler som stipulerar att den nya statsministern ska vinna majoritetsstöd hos Riksdagen-om rödgröna vägrar rösta på honom och hans regering-att bli beroende av Sverigedemokraterna-antingen att de röstar för eller lägger ned sina röster-vilket Reinfeldt vill inte ställas inför eller vägrar att handla efter;

Stefan Löfvens alternativ blir lika svår då det gäller-för att kunna svara på Allianspartiers kritik att kunna ge medborgarna svar på förhand om regeringsbildningens innehåll-antingen ett gemensamt regeringsprogram,i stora drag eller detaljerat-eller vilka partier ska vara med i den rödgröna regeringen.

Professorerna ser att båda statsministerkandidaterna är lika skyldiga att redovisa hur de tänker göra i sina respektive dilemma.

Ett ytterligare dilemma-kunde jag kalla det ”makrodilemma”-är såsom de lärda professorerna skriver att ingen vet på förhand hur de parlamentariska förutsättningarna ser ut efter valet. Kunde jag försöka resonera ändå och eventuellt visa en väg ut? Att kryssa mellan Reinfeldts ”låst eller lättat (läge)” eller Löfvens ”öppet gräl eller reformering av socialdemokratin”.Vad skulle en sådan öppning innebära?

Reinfeldts sits inför valet

A. Låsta läget

Jag har tidigare kritiserat de makthavande politikerna att de har ej tagit upp de olika talrika förslag som jag skrivit tidigare om angående samhällsekonomin,jobben,EU-samarbetet eller olika fredsskapande initiativ:

- samhällsekonomin: den nya samhällsmodellen av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor. Då tex. bilskatter redan anammat flex-priser,har man ej velat diskutera detta om priser för offentliga tjänster eller tex. Förnya sjukvården på dessa prissättnings-och incitamentsgrunder

- jobben: budget styrs fortfarande på det gamla,kamerala sättet enligt sektorsmodellen-ej genom att olika sektorerna knyts samma enligt NMEP-flerdimensionellt tillväxtprogram där infrastrukturbyggande knyts ihop med skapande av lokala demokratier utöver hela landet,byggandet av bostäder eller flergenerationsboende som är socialt rikare och där arbetslösheten minskas genom att utbildning betingar lön

- EU-samarbete : förslag att reformera euron eller ett nytt fonderingssystem som vore dessutom både rättvisare och klimatmedvetnare än gällande som fonderar enligt enkla modeller (BNP och dylikt) ej genom landets flerdimensionella utvecklingsgång mätt enligt den nya ekologi-teorin

- aktivt arbete med freden: regeringen pendlar mellan att satsa från de minskande resurser som man har kvar till det nationella försvaret,eller diskussioner om Nato-medlemskap alternativt nordiskt samarbete med grannlandet i öst,Finland. Det finns dock ingen medveten,framtidsinriktad strategi för att vara med och försöka lösa de krigshärdar som finns på olika håll. I Syrien,mellan palestinier och Israel,i Irak,Afghanistan,Libyen mm-för att nämna några exempel på områden där den likalåsta FN har ej kunnat agera effektivt i dels beroende på brister i resurser,dels i politiska konflikter i säkerhetsrådet,just beroende på att det finns ingen gemenskapsskapande människosyn som kunde förena de olika viljorna,framvuxna i olika typer av kulturer och samhällen,i olika social-ekonomiska utvecklingsnivåer. Den gängse,materialistiska människosynen räknar ju inte med sådant då dess människosyn är platt,endast fysikaliskt mätbar.

Reinfeldts sits är alltså låst sålänge som Alliansregeringen låtsas om att det nya inte finns. Därmed givande antingen dålig exempel på omvärldsbevakning eller ansvarstagandet. Ytterst handlar ju den nya vetenskapen oss alla,varvid indirekt gör den sittande regeringen sig skyldig till odemokratiskt trots eller brott mot mänskligheten om frågan dras till sin spets.

B. Det lättade läget vore att regeringen insåg sitt ansvar i sista stund-under pågående valrörelse och lovade att-om de vinner valet- ska de binda sig att ta sig an utveckla det nya paradigmet. Ej nödvändigt att den fd. socialdemokraten,undertecknad,skulle tas med som minister (vad skulle ske om jag blev aktiv medlem i partiet igen? Skulle det då vara frågan om en ny typ av koalition mellan moderaterna och socialdemokraterna?) men att det skulle lämnas andra möjligheter att påverka både i Sverige och internationellt-tex. att rulla tillbaka undertecknads resurser,stulna av samhällets myndigheter (nollställda underskott-strategiska investeringar som hittils varit negativa då fått driva marknaden) varvid firman (firmor) kunde aktiveras igen.

Stefan Löfvens sits inför regeringsbildningens dilemma

Skulle den kunna sägas vara pendlandet mellan A´ ”Öppet gräl” mellan tilltänkta regeringspartier SAP,Vänsterpartiet och Miljöpartiet om de olika centrala frågor som respektive parti ser som centrala-dvs. Kunna ge regeringsprogram som de lärda professorerna också ser behov av och därmed godkänner Reinfeldts och andra allianspartiers kritik. Annat alternativ vore-liknande B' ”lättat läge” för Reinfeldt-vara att kunna inlemma olika förslag från den nya syntesen in i antingen SAP-partiets program eller valmanifest-typ ”Vi lyfter Sverige på den nya människosynens grund” eller ”Tradition och förnyelse- ingen motsägelse” eller ”Vi skapar jobb på flerdimensionella sättet” eller ”Jämlikhet och jämlikhet på ny grund”,dvs. reformera socialdemokratin på det nya,bredare vetenskapsparadigmets grund (som första stat i världen !)

Eller-enligt det alternativ som professorerna ser önskvärd: att Stefan Löfven ger besked huruvida han är beredd att regera med Vänsterpartiet och Miljöpartiet (eller endast med Miljöpartiet?).Här kunde jag lyfta fram nu följande centrala frågeställningar som kunde ena dessa partier:

- Röd miljöpolitik som jag har tidigare skrivit om (teknologiskt är många av dessa redan gällande i senaste bilmodeller): detta kunde tänkas förmå Miljöparitet att revidera några av sina miljöpolitiska käpphästar-typ i stället för kraftigt förhöjda bensin-och dieselpriser- vara med att poängtera mer satsningar i fou för ny typ av transportteknologi eller eventuellt helt nya typer av energilösningar (skulle min helium-reaktor kunna fungera? Där skulle ju inte användas några radioaktiva insatsmedel alls,vilket skulle nog gillas av miljöpartister)

- Angående vinster i välfärden-det som är centralt för Vänsterpartiet. Det kunde tänkas att de skulle nöja sig revidera sina krav om man började forska och utveckla aktivt mitt förslag på ett annorlunda budgetsystem,sk. Ett hållbart budgetsystem,med annorlunda kontosystem,där man skulle arbeta mer aktivt med sociala kostnader-respektive sparande av budgetmedel i framtiden. Ett riktigt,framtidsinriktat budgetsystem där sk. balanskrav skulle mätas i längre budgetperspektiv än på ett års basis.

- Angående skolor-den andra miljöpartitalesmannens favoritfokus: att löner i sig är eventuellt ett inslag att förbättra skolan,men det räcker ej om man ej samtidigt förnyar skolans organisation och arbetsformer-ett inslag i skoldebatten som socialdemokraterna har gjort. Att därutöver utbilda tex rektorer i nya typer av pedagogik-med kreativitet i fokus tex. Som jag själv har skrivit om tidigare- kunde tänkas föra samman dessa partier i ett gemensamt regeringsprogram. Och för att kontra Reinfeldt-ja,även detta regeringsalternativ skulle ta sig an förnyelsen. Han har ju varit tidigare en av oss-varför skulle han ej kunna bli den igen? Som minister,eller intern konsult?

Det mödosamma alternativet

Det kan bli så att alla-Reinfeldt med Allianspartier,Löfven med trogna socialdemokrater och internt nöjda vänster- och miljöpartister vill dock ej vara med och våga ta ett så stort steg då resten av världen har ej gjort det först. Alltså vänta och se-följande den äkta svenska modellen eller kulturen. Låt honom ta sig ensam fram,eller dö. Låt han kämpa ensam i sina motgångar och konflikter som möter honom i hans väg. I försöket att skapa en ny syntes,för att förnya världen. Det som pr-människor skriver: ”ingen dröm är för stor” (visande den lilla hästen) gäller ju endast pr-plakat. Ej om oss,om vår verklighet,det svenska samhället?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar