You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 7 augusti 2014

Våra länder vill vara med i utvecklingsfronten-ej i Nato

Våra länder vill vara med i utvecklingsfronten-ej i Nato

eller alternativ syn på framtidens säkerhetspolitiska omgivning i Norden,EU och världen, författad av marginaliserat,nedtystat och fd. socialdemokrat i Sverige i sin egenskap av alternativtänkare eller dissident i Norden

ref. SvD/Brännpunkt:”Våra länder hör hemma i Nato”,To 7.augusti-14,av Jan Björklund,partiordförande i Folkpartiet liberalerna i Sverige och Carl Haglund,partiordförande i Svenska Folkpartiet i Finland

Förord

Händelser i närområden i Ukraina där Ryssland har inlemmat Krim-området i sitt land igen efter att ha förlorat det i upplösningen av områdets förra statsbyggnation Sovjetunionen och pågående oroligheter i resten av östliga områden i Ukraina som resultat av dels inre oroligheter i landet samt troligtvis inre diskrimineringar av rysktalande befolkningsgrupper-vilket sker även i andra områden i EU,mot andra folkgrupper med annorlunda etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningens-samt Ukrainas visade intresse att börja processen att bli medlem i EU har skapat den situation som författarna beskriver som ”en ny säkerhetspolitisk omgivning” som skulle tala för Nato-medlemskap för Sverige och Finland.

Jag som alternativtänkare som arbetat på en annan,vidare grund av nytt vetenskapsparadigm och dess nya,alternativa verklighets-och människosyn som skulle-om det verkligen skulle stödjas i våra västliga,öppna demokratier där kriser sägs lösas genom dialog och argument-ej socialt,ekonomiskt eller fysiskt våld-skapa en verklig ny säkerhetspolitisk omgivning värd namnet,vill hävda att författarnas talan för Nato-medlemskapet i Sverige och Finland är en pseudolösning som snarare blickar bakåt i tiden än framåt,mot framtidens lösningar i Norden,EU och världen.

Politikers talan här

Båda politiker-partiordföranden i sina partier i båda dessa nordiska,respektive länder är representanter för den idealsyn på demokratier som är hyllad officiellt och i media,ävenom den praktiska verkligheten-empiriska data undersökt fördomsfritt av olika vetenskapare,representerande olika vetenskapliga traditioner och skolor i sina respektive områden såsom statsvetenskap,historia,politisk historia,ekonomi,ekonomisk historia mm ämnen-visar att det är ej alltid så. Att det tex. förekommer diskriminering,rasism,olika tillbakablickande nationalistiska strömningar mm. samhällstrender och tendenser som visar att dessa politikers demokratisyn är endast en förskönad bild av det som vi har i våra samhällen här i Norden-i Sverige och Finland.

För att göra min debattskrift eller blogginlägg kort,skriver jag här mer detaljerad om vad dessa politikers idealsyn består av om man betraktar den kritisk,från alternativtänkarens synpunkt som försökt förnya båda dessa nordiska demokratier,EU och världen på en ny,vidare grund av nytt vetenskapsparadigm- nämligen av följande innehållsmässiga moment:

1. Naivitet

2. Hyckleri

3. opportunism

4. motsägelsefullhet

5. felaktigheter

Naivitetens dilemma

Jan Björklund och Carl Haglund har båda när samband med dagens militärer i båda dessa länder. Björklund med sin militära bakgrund och vunna grader,Haglund som försvarsminister som står i nära dialog med militär i egenskap av sitt ministerämbete.

De skriver: ”steg för steg bygger den ryska ledningens propaganda upp förståelsen för regimens agerande. Europa står därmed inför en ny säkerhetspolitisk omgivning där sådant som vi inte längre trodde vara möjligt plötsligt har blivit vardag igen”.

För det först-komment om propaganda: det kan tänkas att Ryssland definierar annorlunda sin demokrati,sina nationella intressen än västliga EU-länder inklusive Sverige och Finland,och store brodern USA. Om den nya säkerhetsomgivningen som blivit till efter kalla krigets slut-i och med att USA vann det genom att utnyttja de svagheter som Sovjetunion hade i sin ekonomi och därmed dess oförmåga att komma i kapp eller vinna i den militära upprustningen i världen mellan de förra två stora supermakter-skulle det inte ha varit logiskt att även avmontera Nato då? Om inte-alternativet skulle ha varit antingen överföra Natos ansvar till EU-styrkor (varmed USA skulle ha vunnit ekonomiska fördelar) eller till FN? Nu blev det inte så,utan snarare en halvmesyr: Nato fanns kvar och fortsatte sin utvidgning mot fd. Sovjetstatsområden som blivit självständiga. Då sedan demokratiseringskrafter i den nya Ryssland vann ej tillräckligt gehör i landet,fylldes det maktpolitiska vakuumet som blev till då styrande kommunistpartiet förlorat makten,gamla nationalistiskt färgade krafter från förra århundradet. Maktens namn blev annan men de nya härskarna var de gamla från toppen av förra kommunistpartiet och dess eliter. Dessa krafter började känna sig igen hotade av västvärldens motsägelsefulla beteende: å ena sidan hyllades demokratier,å andra sidan förflyttades maktpolitiska och militära baser och kontakter närmare och närmare det nya Ryssland som blivit till. Detta var-om man betraktar det historiskt-inget nytt. Så hade västländerna reagerat redan efter den stora revolutionen i Ryssland och det efterföljande inbördeskriget då västländerna lade sig i och deltog i den ena partens sida.

Rysslands makthavarnas reaktioner är därmed förståeliga och logiska ävenom det skulle finnas bättre alternativ (mer om detta nedan-från min-alternativtänkarens sida).Att stämpla deras agerande som propaganda är vår definition,från sidan av våra intressen. Eller är det så- är det verkligen så-har det inte funnits alternativa röster,analyser och förståelsegrunder som skulle visa bättre alternativ-även för oss i Norden,utan att säga för EU och världen? Om detta är författarna tysta,vilket är förståeligt då det vill inte att något nytt,radikalt,alternativt till Nato-skulle lyftas upp till dialog och valmöjligheter. Därmed till nästa punkt i deras politikergärning i debattartikeln ovan.

Hyckleri

Enligt mig är det hyckleri att beskriva våra respektive samhällen som sanna demokratier där det råder individuell frihet,tolerans,marknadsekonomi,rättsstat och välfärdssamhälle. Gå ut och jobba i verkligheten-glöm era fraser,gör ej endast korta besök eller valturnéer hos verklighetens folk. Då jag har min bakgrund i vetenskap med min långa,förvärvade teoretiska och samhälleliga utbildning i båda dessa länder,kan jag säga att det är ej dialog som gäller då det gällt att lyfta upp annorlunda,empiriska data som ifrågasätter våra nuvarande vetenskapliga teorier,skolor i många områden. Nej-enligt min analys finns det bakom alla dagens vetenskaper en viss syn-tolkning-av verkligheten-som är beroende av det som de flesta upplever eller tar för givet. Denna grund-eller vetenskapsparadigm-färgar vår syn på verklighet,dess struktur och den människosyn som man har i våra demokratier,vilka förgivettagna syn och teorier barnen och nya generationer sedan skolas i redan i förskolan,och sedan byggs vidare på i skolan,olika yrkesskolor och universitet. Myndigheter,samhällsinstitutioner,media och kulturlivet tar denna syn som givet dels pga att krav på meriteringar förutsätter att du tar dessa för givet och har ej ifrågasatt dem. Om så-ja-då blir ditt öde som mitt: din karriär förintas,din familj splittras,dina barn tas ifrån din vård (ävenom de mådde bra),din firmabyggande förstörs genom samhällsstöld från skattemyndighetens sida (tjänstefel som ingen bryr sig om att rätta till?) vilket rättfärdigas med rättsmyndigheten då den marknadsekonomi som gäller använder det korta,kapitalistiska perspektivet: största möjliga vinst på kort sikt för antingen kapitalägare eller för samhället,fast långsiktigt betalas detta i mångdubbla kostnader. Kostnader i form av alienation,utanförskap,brottslighet,mm. Negativa fenomen i våra demokratier.

Det är hyckleri att svara med tystnad och repressiv tolerans samt marginalisering då det skulle ha gällt att undersöka ifrågasättande,förnyande data i sk anomala vetenskaper. Dagens politiker-såsom författarna ovan-har ej stött detta letande efter förnyelse,för ny verklighets- och människosyn som jag tex. Idkat trots det som man gjort för mig och mina närmaste samt-indirekt- för dem nya generationer som skulle ha vunnit om annorlunda tankar för samhälleliga lösningar skulle ha fått komma fram,diskuterats och-om funnits hålla-tagits i bruk varmed arbetslösheten skulle ha blivit mindre,ekonomier robustare enligt ny ekonomiteori och samhällens relationer till naturen mer hållbara. Det är hyckleri att ha genomgått universitetsutbildningar men ej lärt någonting av dess grunder: respekt för sökning av sanning,och respekt för argumentering. Nej,det som gällt har varit-precis som författarna skriver det ske i Ryssland. Detta har även påpekats av dess ledare Putin men svaren uteblivit från väst.

Opportunism

Det kan kort sägas bestå av det att dessa politiker lyfter upp data som stödjer deras tes: att Sverige och Finland borde bli medlemmar i Nato,men är tyst om alternativ. Jag har på mina bloggsidor tidigare nämnt tex om en annorlunda möjlighet att lösa Ukraina krisen. I stället för kontraproduktiva åtgärder med sanktioner (sådana som dock ej ifrågasätter de stora kapitalintressen som vanns genom försäljning av militärutrustning eller energilösningar då man stryper försäljningen av ny teknologi till Ryssland men å andra sidan vill ha kvar gasflöden),skulle man kunna skapa gemensamma projekt där motsättningar skulle fås försvinna genom ömsesidighet,i utvecklandet av nya teknologiska lösningar,grundade på det nya vetenskapsparadigmet.

Denna typ av opportunism är förståelig men-som sagt-kontraproduktivt. Då det skulle gälla att utveckla radikalt nya tex. energi och transportlösningar-vilka skulle sedan sammanbindas i flerdimensionellt tillväxtprogram typ mitt förslag på NMEP-tillväxtspiral- har man låtsas om att dylika förslag har ej gjorts. Att härska med tystnad,att försöka alienera och marginalisera västliga dissidenter ännu mer och lyfta upp till medias diskussion endast egna politiska förslag,valprogram och lösningsförslag,vilka aktivt stöttats av de politiker som grundat sin makt på det gamla paradigmet och dess tudelande tänkande och gammaldags verklighets-och människosyn.

Motsägelsefullt

Det är enligt mig motsägelsefullt att skriva om medlemskap i Nato som framtidens lösning,då denna institutioner bygger i själva verket på den gamla synen på både balansen i världen mellan väst-och öst,samt förskönande syn på våra demokratier. Det är vår globala klimatkris som skulle diktera vår gemensamma säkerhetspolitik i stället för väst-öst tänkandet. Vidare: då det finns kulturer och samhällen i världen där det förekommer ojämlikhet och ojämställdhet samt religiös fundamentalism grundad på gammaldags människosyn och gamla sociala traditioner som är ej förenliga med vår gemensamma,globala ekonomi vore det mest logiska och fördomsfria steget att stödja något nytt.

Försök att förnya dessa syn och skapa en ny människosyn som skulle kunna inlemmas i alla våra kulturer på sådant sätt att var och ens av dessa kulturella särdrag skulle respekteras som dessa samhällens historiska utvecklingsnivåer,där utvecklingen går vidare och skulle stöttas,i stället för att auktoritativt nedslås eller militärt styras. Det sistnämnda är ju det som våra västliga demokratier faktiskt har gjort och gör,vilket stöttats av tex dessa politiker i sina respektive partier. Båda partier hyllar sin liberalism,men ingenting har man lärt av en av liberalismens store tänkare John Stuart Mill som tex i sin bok Om Friheten skriver att det vore viktigt att argumentera och lyfta upp till diskussion ifrågasättande tankar. Detta har man ej gjort-vilket visar att författarnas argumentering brister i sin trovärdighet,utöver sin bristande val av data och hänsynstagandet av annorlunda perspektiv som skulle ha kunnat tas med i diskussion (såsom mina förslag att lösa Ukraina krisen på ett helt annorlunda sätt än det som man gjort från härskande eliters sida).

Falskhet

Här använder jag termen sann och falsk i den innehållsliga meningen-ej som logisk eftersom samhälleliga och historiska skeenden följer ej alltid logik,snarast tvärtom..

Det är enligt mig falskt att hoppas på att Nato skulle lösa den kris som världen står inför i Europa. Hur då? Dels har Ryssland redan börjat byggandet av sitt nya alternativ i den eurasiatiska linjen. De hoppas att handeln med Kina kommer att mångdubbelt ersätta de brister som orsakas av sanktioner från väst.

Vidare-om den militära eskaleringen växer: hur skulle Nato svara? Med bombningar av Ryssland? Följden skulle bli nog 4. världskrig tror jag,eller eventuellt skulle USA tvätta sina händer och anse att nu får EU sköta sitt,själv då USA har redan så stora svårigheter med sin egen ekonomi och dess stora frågetecken blir landets kommande relationer med Kina som växer fram som världens nya ekonomiska stormakt vill nog inte binda sina politiska scenarier med Europa som blir mindre viktigt ävenom de ekonomiska och kulturella band hålls i den ömsesidiga idealen och framförandet av västliga demokratier som världens bästa.

Vidare-om västländerna skulle verkligen bry sig om fred och välstånd,skulle de nog ta sitt ansvar även för Rysslands utveckling. Tex att hjälpa landet att komma över sin ensidiga ekonomi där de viktigaste exportprodukterna består av råvaror som köps därifrån. Sannare vore gemensamma utvecklingsprojekt,vilka jag föreslagit som ett alternativt sätt att idka fred med Ryssland.

Vad skulle världens nya säkerhetsomgivning bestå av ?

Enligt mig-refererande till mina tidigare blogginlägg ovan-skulle det vara både säkrare och ekonomiskt-politiskt-kulturellt mer hållbart att satsa på att förnya hela säkerhetskonceptet: för verklig säkerhet både inom olika samhällen och mellan olika länder/stater behövs det tillvaratagandet av både ömsesidiga fördelar och skapandet av en helhets bakgrund.

Då jag är ej tex handelsminister kan jag ej beskriva här vad vore ömsesidiga handelsfördelar mellan Sverige och Finland-alternativt EU-och Ryssland det får andra beskriva med mer detaljerad positiv scenario.

Å andra sidan-om helhetsbakgrund. För detta vore det tex.enligt mig bättre att avveckla Nato i en fler-processteg där processtegen skulle bestå av följande:

a. EU-styrkor skulle byggas upp varmed behov av Nato skulle minska

b. EU skulle förklara sig vara villig att stödja utvecklandet av Ryssland i öppnare samhällsklimat som blir resultat i den värld där globaliseringen av ekonomier kräver det mer och mer.

c. Tillika som i nya,gemensamma projekt typ utvecklandet av nya teknologier,ekonomiska tillväxtprogram typ Balkan-projekt vilket jag skrev om på min Vidorg-firma webbsidor under Kosovo-krisen men uppmärksammades ej av media eller vaksamma politiker ci. Ett naturligt steg vore även att säga att EU är villig att börja processen att få med Ryssland i EU. cii. Samt ta gemensamt ansvar med Ryssland för att utveckla FN (särskilt dess säkerhetsråd som visat sig ej fungera i andra konflikter typ Israel-Palestina,Syrien osv.)

d. Det kan tänkas att passivt motstånd-genom tystnad och marginalisering av centrala påverkanspersoner som drivit utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet -stänger det historiska fönstret som skulle ha öppnats för att lösa de gemensamma problem som man har i hela världen-typ klimatkrisen och olika kulturers kamp i en värld där översikten blivit sälsynhet. I det läget vore det viktigare att ta det djärva språnget som behövs-tidens gång blir central faktor att ta med i de strategiska beräkningar som görs både i militärernas,ekonomernas,politikernas håll men även i den framtidstro-eller brist av den-som visas hos det vanliga folket. Marknadsekonomier behöver ju intern konsumtion som en viktig drivfaktor vid sidan icke-auktoritärt fungerande myndighetsstrukturer. Ny människosyn skulle förnya dessa värderingar och därmed leda även till nya typer av fredsprocesser. Det som behövs i dag är modiga politiker-ledare, typ dem som skapade EU-tanken-ej opportuna följare av politiska kastvindar eller motsägelsefulla skeenden ute i närområden och världen som kommer ej att lösas med vapen.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar