You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 3 augusti 2014

Den nya samhällsmodellen ? I Sverige,EU,ute i världen ?

Den nya modellen i Sverige och vidare i EU,världen ?

Ett öppet brev i dessa valtider och ängslan av återfall i reform-och fredsprocesser

Uppsala Sö 3.augusti-14 av Lasse T. Laine

Per Gudmundson

ledarskribent i Svenska Dagbladet

ref. din ledarartikel i dagens SvD,sö 3.aug-14"Den svenska modellen i EU"

Bäste Per

Det var intressant att läsa din ledarartikel ovan. Då jag-som alternativtänkare,filosof-samhällsvetare,på det nya vetenskapsparadigmets grund som jag utvecklat grundtankar för,tyckte att rubriken var intressant,började jag läsa din artikel.

Din artikel lyfter upp viktiga synpunkter-om tillit,om viss etnocentricitet i det svenska samhället (jag skulle nog säga i det kulturella kynnet),om den liberala demokratin och viktigheten att respektera mänskliga friheter och rättigheter-och där är vi nog överens.

Du refererar i din artikel till tilliten i samhället-bland samhällets medborgare som en viktig del för att den demokratiska staten skulle fungera. Vidare refererar du till två vetenskapliga artiklar författade av de etablerade forskarna vilka-enligt mig utgår i sina tankar från det gällande vetenskapsparadigmet och dess människosyn,vilka sedan påverkat bl.a. i vårt institutionsbygge och hur de liberala demokratier har sina samhällsstrukturer socialt-ekonomiskt.

Angående den första,refererade artikeln-Andreas Bergs och Christian Björnskovs (ursäkta att jag har svårt att skriva sistnämndas namn rätt med dansk bokstav) som är tryckt i European Journal of Political Economy-har jag en viss kritik:

- deras syn på kausalitet-citerar till tolkning "att hög tillit är bra för framväxten av välfärdsreformer,men att välfärdsreformerna i sig inte tycks leda till ökad tillit" räcker inte-inte för mig i alla fall. Jag har i min filosofiska produktion (vilket tyvärr blev stoppad eller lagt locket på då jag försökte utveckla ett nytt,bredare (abstraktare) filosofi eller vetenskapsparadigm som ifrågasätter det gällande eller visar att det rör endast delav mycket mer omfattande verklighet än det som det gällande paradigmet sysselsätter sig med) skissat en bredare syn på kausalitet: -kausala steg: att A påverkar B -kausal stig: A påverkar B,B påverkar C osv. -kausal ram: A,B,C etc. är inramade eller instängda inom ett gemensamt ram eller kontext,sammanhang som kan vara typ av viss kvalité eller påverkad som helhet av något utöver denna kedjan A,B,C etc.

Filosoferna kunde även säga författarnas slutsats annorlunda: "tillit är en nödvändig del för att lyckas skapa välfärd och fungerande välfärdsreformer,men den är ej en tillräcklig del av sådant"

Så,enligt mig fattas det bl.a. diskussion om människosyn-den filosofiska (har människan ett medvetande/själ som tex överlever den fysiska kroppens död,och ev. återföds i en ny kropp senare,följande en viss kausalitetsprincip som tycks fungera i det kosmiska livet) och även diskussion om ansvars-begreppet.

Min diskussion om den nya svenska modellen Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS-modell)-som jag lanserat i min uppsats-utredning 1990 ang. utvecklandet av sjukvården i Sverige och landstingens ekonomi-och planeringssystem (sk. SINUS-projekt 1990-2012,i ämnet Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet) och sedan nämnt och diskuterat på mina blogg (här) vidorghelps.blogspot.com

har dock inte varken nämnts eller lyfts upp till akademiskt,politiskt eller mediadiskussion.

Detta förvånar mig inte. Den liberala välfärdsstaten även i Sverige- som sägs hylla och sträva efter att fungera i sin praktik enligt mänskliga friheter och rättigheter,tycks ej gälla eller fungera då man som alternativtänkare kritiserar dess grundläggande syn på människan och verkligheten. Där slutar välfärdssamhället fungera-även i Sverige,tyvärr. Mitt liv som alternativtänkare här sedan invandring som gäststuderande från grannlandet Finland och hur mitt (inklusive mina närmastes) liv sedan gestaltat här,visar-lånande omdiskuterade 60-talsfilosof Herbert Marcuse (se hans bok "Den endimensionella människan")-var den repressiva toleransens gränser går...

Det andra begreppet som jag tyckte fattas i din diskussion-vilket finns på en ny form i min nya samhällsmodell ovan med dess flex-pris konstruktion gäller ansvarsbegreppet. Detta kan nu gälla dels tjänstemanna-ansvar-dvs. hur samhällsstrukturer fungerar i välfärdssamhället och enligt vilka värderingar (i dag: det är nog pengar som styr mycket skulle jag nog säga-typ asylhanteringar,bidragsbedömningar mm.),och sedan sk. incitamentssyn. I sistnämnda: konstigt nog har ej Allians-regeringen lyft upp min diskussion om den nya samhällsmodellen som-enligt mig-skulle utveckla moderaternas förra incitaments-diskussion (delvis även hos socialdemokraterna i sk. eget ansvarsdiskussion) vidare. Fast längre då den grundar sig på en ny,bredare människosyn (se ovan).

Angående din diskussion om auktoritära tendenser i EU,håller jag med. Här har jag dock även en annorlunda syn som är-enligt mig-mer grundläggande. Då den nya människo-och verklighetssynen grundar sig på en grundligare teori om kausalitet,kan kausalitet(orsak verkan samband vad människan gör och får sedan skörda enligt min nya flerdimensionella utvecklingsteori i den nya biologin) inbakas även i den nya, reformerade samhällsstrukturen i våra välfärdssamhällen. Se mina diskussion om flex-priser där individen kan själv-genom sina egna beslut-påverka prissättningen av välfärdstjänster som hen utnyttjar (typ social-ekonomisk bakgrund,utnyttjande tid,medverkan i fou-projekt mm. variabler eller parametrar. Den demokratiska beslutsstrukturen skulle definiera golv-och takpriser,men lämna sedan frihet i samhället åt medborgarna.

Dylikt,ny typ av välfärdssamhälle skulle kunna även reformera EU enligt mig. Jag nämner här mina diskussioner som jag tagit upp på mitt blogg ovan diskussion om reformering Euron samt fonderingssystemet. Grunden för detta,helt annorlunda reformpolitik som följer varken federalistisk syn (att EU överhöghet ska besluta mer och mer i olika nationalstater) eller sk. liberal-demokratisk syn där det är vaga demokratistrukturer (vaga-då det finns ingen klar syn på människan och hur demokratier skulle definieras-i dagens läge är detta mest sk. idealsyn-ej hur det faktiskt sker i demokratier (se mitt liv som fallbeskrivning) vore i min nya ekonomiteori (grundad på en ny värdeteori) och flerdimensionella ekologiteori (odiskuterade i vetenskapsvärlden då ej institutionaliserade pga. motstånd att ta upp annorlunda,empiriska data som ifrågasätter våra grundläggande teorier om människan,tiden,rummet mm).

Jag håller även med dig Per om din slutsats: "kanske måste vi till och med acceptera att alla vill inte bli som Sverige".Gudskelov att så tänks ute i världen. För mig-personligen-skulle detta betyda att då jag har försökt reformera,förnya världen med ett nytt vetenskapsparadigm och dess utvecklingsprojekt har ej fungerat här varken i vetenskap,i politik,i mediadiskussioner eller i näringsliv (i sistnämnda då auktoritära skatt-och rättsmyndigheter har tagit en viss syn på mitt livsverk och sedan firman-som blev mitt enda sociala plattform då inget annat fungerat och det går ej att få dem att ta tillbaka sina auktoritära beslut som de tagit utan att lämna mig möjligheter att handla vidare eller annorlunda),kanske förnyelseprojektet kunde fungera bättre annanstans?

Då det finns en viss hopp kvar att tex kommande valrörelsen fattar att något annat,en syntes,behövs till för att det svenska samhället skulle kunna utvecklas vidare,skriver jag till dig och även publicerar denna epost som öppet brev på mina blogsidor. Kanske,kanske socialdemokraterna hoppar i tåget då jag fått den att rulla,varmed även miljöpolitik skulle bli en ny typ,rödare,än den kvasisådana,gröna? (om detta,läs gärna vad jag har skrivit om min annorlunda,flerdimensionella tillväxt-modell NMEP-tillväxtspiral.Dylikt kunde kanske även kunna tolkas i behövliga fredsprojekt,typ mellan palestinier och israeler,mm. områden där helt nya,annorlunda perspektiv skulle kunna öppna vägar för fredligare lösningar för alla parters bästa?).

Med tänkarhälsning,din

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör (i hoppet att fortsätta firmabyggandet senare eller annanstans?,eller i nya former typ fredsprojekt ute i världen med USA-firma eller i skribentverksamhet? )

Copyright © 2014 Lasse T. Laine i den egna firman Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar